فهرست کتاب


یک هزار حدیث در یک صد موضوع

گردآورنده هادی موحدی‏‏

95 - پاکیزگی

(1)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ان الله تعالی جمیل یحب الجمال، سخی یحب اسخاء، نظیف یحب النظافة؛
خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد، بخشنده است و بخشش را دوست دارد، پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد.
(2)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
تنظفوا بکل ما استطعتم فان الله تعالی بنی الاسلام علی النظافة ولن یدخل الجنة الا کل نظیف؛
خودتان را با هر وسیله ای که می توانید پاکیزه کنید، زیرا که خدای متعال اسلام را برپایه پاکیزگی بنا کرده است و هرگز به بهشت نرود مگر کسی که پاکیزه باشد.
(3)
امام علی (علیه السلام):
نعم البیت الحمام تذکر فیه النار ویذهب بالدرن؛
چه نیکو جایگاهی است حمام، یادآور دوزخ است و چرک را از میان می برد.
(4)
امام علی (علیه السلام):
تنطفوا بالماء من النتن الریح الذی یتأذی به؛
خودتان را با آب، از بوی بد، که دیگران را آزار می دهد بشویید.
(5)
امام صادق (علیه السلام):
ان لکل ثمرة سماً فاذا اتیتم بها فمسوها بالماء أو اغمسوها فی الماء؛
هر میوه ای سمی دارد، هر گاه میوه به دستتان رسید آن را با آب بشویید و یا در آب فرو برید.
(6)
امام علی (علیه السلام):
النظیف من الثیاب یذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاة؛
لباس پاکیزه غم و اندوه را می برد و موجب پاکیزگی نماز است.
(7)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
لا یطولن أحدکم شاربه و لا شعر ابطیه و لا عانته فان الشیطان یتخذها مخبئاً یستتر بها؛
بلند نکند کسی از شما موهای سبیل و موهای زیر بغل و موی زیر شکم خود را، زیرا شیطان این مراکز را پناهگاه خود قرار داده زیر موها پنهان می شود.
(8)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
تقلیم الاظفار یمنع الداء الاعظم ویزید الرزق؛
گرفتن ناخنها درد بزرگ را مانع می شود و روزی را زیاد می کند.
(9)
امام علی (علیه السلام):
نظفوا بیوتکم من حوک العنکبوت، فان ترکه فی البیت یورث الفقر؛
خانه های خود را از تار عنکبوت تمیز کنید، زیرا باقی گذاشتن آن در خانه، فقر می آورد.
(10)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
لا تبیتوا القمامة فی بیوتکم وأخرجوها نهاراً، فانها مقعد الشیطان؛
زباله را شب در خانه های خود نگه ندارید و آن را در روز به بیرون از خانه منتقل کنید، زیرا زباله نشیمنگاه شیطان است.

96 - مسواک

(1)
امام باقر (علیه السلام):
لو یعلم الناس ما فی السواک لاباتوه معهم فی لحاف؛
اگر مردم نتایج و خواص مسواک کردن را بدانند هیچ گاه مسواک را از خود جدا نمی کنند.
(2)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ما زال جبرئیل یوصینی بالسواک حتی خفت أن احفی او ادرد؛
جبرائیل پیوسته مرا به مسواک سفارش می کرد تا جایی که ترسیدم (از کثرت مسواک زدن) دندانهایم سائیده شود و از بین برود.
(3)
امام صادق (علیه السلام):
فی السواک اثنتا عشرة خصلة: هو من السنة، و مطهرة للفم، ومجلاة للبصر، ویرضی الرحمن، یبیض الاسنان، یذهب بالحفر، ویشد اللثة، ویشهی الطعام، ویذهب بالبلغم، ویزید فی الحفظ، ویضاعف الحسنات، وتفرح به الملائکة؛
در مسواک زدن دوازده فایده وجود دارد: 1. سنت پیامبر (صلی الله علیه و اله) است، 2. دهان را پاکیزه می کند، 3. نور چشم را زیاد می کند، 4. باعث خشنودی خداوند است، 5. دندانها را سفید می کند، 6. پوسیدگی آنها را از بین می برد، 7. لثه را محکم می سازد، 8. اشتها آور است، 9. بلغم را می برد، 10. حافظه را زیاد می کند، 11. حسنات دو چندان می شوند، 12. فرشتگان شاد می گردند.
(4)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
علیکم بالسواک فنعم الشی ء السواک یشد اللثة ویذهب بالبخر و یصلح المعدة ویزید فی درجات الجنة ویرضی الرب ویسخط الشیطان؛
مسواک کنید که مسواک زدن خوب چیزی است لثه را محکم می کند، بوی دهان را می برد، معده را اصلاح می کند، درجات بهشت را می افزاید، پروردگار را خشنود می کند و شیطان را به خشم می آورد.
(5)
امام علی (علیه السلام):
السواک مرضاة لله وسنة النبی (صلی الله علیه و اله) ومطیبة للفم؛
مسواک زدن سبب خشنودی خداوند، اجرای سنت پیغمبر و وسیله خوش بویی و پاکیزگی دهان است.
(6)
امام رضا (علیه السلام):
السواک یجلو البصر وینبت الشعر ویذهب بالدمعة؛
مسواک زدن، نور چشم را زیاد می کند، مو را پر پشت می نماید و آبریزش چشم را برطرف می سازد.
(7)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
تخللوا فانه لیس شی ء أبغض الی الملائکة من أن یروا فی أسنان العبد طعاماً؛
خلال کنید که بدترین چیز نزد فرشتگان این است که لای دندانهای بنده ای مانده غذا ببینند.
(8)
امام صادق (علیه السلام):
ما أدرت علیه لسانک فأخرجته فابلعه وما أخرجته بالخلال فارم به؛
بعد از غذا زبان را دور دهان بگردان، هر چه با زبان در آمد فرو ببر، و آنچه را با خلال بیرودن آوردی از دهان بیرون افکن.
(9)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
اذا استکتم فاستاکوا عرضاً؛
وقتی مسواک می کنید از عرض، دهان ها را مسواک بزنید.
(10)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ورکعتین بسواک أحب الی الله عزوجل من سبعین رکعة بغیر سواک؛
دو رکعت نماز با دندان های مسواک زده نزد خداوند عزوجل محبوب تر از هفتاد رکعت نماز بدون مسواک است.

97 - عطر

(1)
امام علی (علیه السلام):
الطیب نشرة، والعسل نشرة والرکوب نشرة، والنظر الی الخضرة نشرة؛
عطر، عسل، سواری و نگاه به سبزه شادی آفرین هستند.
(2)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
الطیب یشد القلب؛
بوی خوش قلب را تقویت می کند.
(3)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ان خیار عباد الله الموفون المطیبون؛
بهترین بندگان خدا کسانی هستند که به وعده وفا کنند و بوی خوش بکار برند.
(4)
امام صادق (علیه السلام):
صلاة متطیب أفضل من سبعین صلاة بغیر طیب؛
یک نماز با عطر بهتر از هفتاد نماز بدون عطر است.
(5)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ما طابت رائحة عبد الا زاد عقله؛
هیچ کس خوشبو نگردید مگر این که بر عقلش افزوده شد.
(6)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ثلاث حق علی کل مسلم: الغسل یوم الجمعة و السواک والطیب؛
سه چیز است که بر هر مسلمانی لازم است: غسل جمعه، مسواک زدن و استعمال بوی خوش.
(7)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
خمس من سنن المرسلین: الحیاء والحلم والحجامة والسواک والتعطر؛
پنچ چیز از سنت پیغمبران است: حیا، حلم، حجامت، مسواک و عطر زدن.
(8)
امام کاظم (علیه السلام):
لا ینبغی للرجل أن یدع الطیب فی کل یوم فان لم یقدر علیه فیوم ویوم لا، فان لم یقدر ففی کل جمعة ولایدع؛
شایسته است که مرد هر روز از عطر استفاده کند، اگر هر روز نتوانست، یک روز در میان عطر زند و چنانچه این هم مقدورش نبود جمعه ها را ترک نکند.
(9)
امام صادق (علیه السلام):
جاءت امرأة الی رسول الله (صلی الله علیه و اله) فقالت: یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأة؟ قال:... و علیها أن تطیب بأطیب طیبها؛
زنی نزد پیامبر (صلی الله علیه و اله) آمد و عرض کرد: یا رسول الله، حق مرد بر زن چیست؟ حضرت فرمودند:... و اینکه خود را برای او بیاراید و با بهترین عطرها خوشبو کند.
(10)
امام باقر (علیه السلام):
- فی أحکام النساء - لایجوز لها أن تتطیب اذا خرجت من بیتها؛
جایز نیست زن با بوی خوش از خانه بیرون برود.