فهرست کتاب


یک هزار حدیث در یک صد موضوع

گردآورنده هادی موحدی‏‏

94 - عیادت

(1)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
عائد المریض یخوض فی الرحمة؛
عیادت کننده از بیمار، در رحمت خدا غوطه ور می شود.
(2)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
عائد المریض فی مخرفة الجنة، فاذا جلس عنده غمرته الرحمة؛
عیادت کننده از بیمار، در نخلستان بهشت میوه می چیند و هر گاه نزد بیمار بنشیند، رحمت خدا او را فرا می گیرد.
(3)
امام صادق (علیه السلام):
من عاد مریضاً شیعه سبعون ألف ملک یشتغفرون له حتی یرجع الی منزله؛
هر کس به عیادت بیمار برود، هفتاد هزار فرشته او را مشایعت می کنند و برایش آمرزش می طلبند تا آن گاه که به منزل خود برگردد.
(4)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ان الله عزوجل یقول یوم القیامة: یابن آدم مرضت فام تعدنی! قال: یا رب کیف أعودک وأنت رب العالمین؟! قال: أما علمت أن عبدی فلاناً مرض فلم تعده؟! أما علمت أنک لو عدته لوجدتنی عنده؟؛
خدای عزوجل در روز قیامت می فرماید: ای پسر آدم! من بیمار شدم اما عیادتم نکردی؟ عرض می کند: پروردگارا چگونه تو را عیادت کنم حال آن که تو پروردگار جهانیانی؟ می فرماید: مگر ندانسته ای که فلان بنده ام مریض شد و عیادتش نکردن، مگر نمی دانستی که اگر به عیادتش روی، مرا نزد او می یابی؟
(5)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
خیر العیادة اخفها؛
بهترین عیادت، آن است که سبک تر برگزار شود.
(6)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
عد من لایعودک وأهد من لایهدی لک؛
از کسی که به عیادت تو نمی آید عیادت کن و به کسی که به تو هدیه نمی دهد، هدیه بده.
(7)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
للمسلم علی المسلم خمس... ویعوده اذا مرض...؛
مسلمان بر مسلمان پنج حق دارد... و وقتی بیمار شد عیادتش کند.
(8)
امام صادق (علیه السلام):
مولی لجعفربن محمد (علیه السلام) مرض بعض موالیه فخرجنا الیه نعوده ونحن عدة من موالی جعفر فاستقبلنا جعفر (علیه السلام) فی بعض الطریق فقال لنا أین تریدون؟ فقلنا: نرید فلاناً نعوده فقال لنا: قفوا، فوقفنا، فقال: مع أحد کم تفاحة أو سفر جلة أو اترجة أو لعقه من طیب أو قطعة من عودبخور؟ فقلنا: ما معناشی ء من هذا، فقال: أما تعلمون أن المریض یستریح الی کل ماادخل به عیله؛
یکی از وابستگان امام صادق (علیه السلام) گوید: یک نفر از یاران حضرت بیمار شد و ما عده ای از یاران امام برای عیادت او بیرون رفتیم. در راه با حضرت صادق (علیه السلام) روبرو شدیم. از ما پرسیدند: کجا می روید؟ عرض کردیم به عیادت فلانی می رویم. فرمودند: بایستید. ما ایستادیم. حضرت فرمودند: آیا سیبی، بهی، ترنجی، کمی عطر یا قطعه ای عود با یکی از شما هست؟ عرض کردیم: از این چیزها با خود نداریم. حضرت فرمودند: مگر نمی دانید که بیمار از این که چیزی برایش ببرند، آرامش می یابد.
(9)
امام علی (علیه السلام):
ان من أعظم العواد اجراً عند الله عزوجل لمن اذا عاد أخاه حفف الجلوس الا أن یکون المریض یحب ذلک ویریده ویسأله ذلک؛
از بزرگترین پاداش ها در نزد خداوند عزوجل را آن عیادت کننده دارد که هر گاه به عیادت برادرش برود، زمان کوتاهی نزد او بنشیند، مگر این که خود بیمار دوست داشته باشد و از او بخواهد که بیشتر بنشیند.
(10)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
عودوا المریض واتبعوا الجنازة یذکرکم الاخرة؛
به عیادت بیمار بروید و در تشییع جنازه شرکت کنید، که شما را به یاد آخرت می اندازد.

95 - پاکیزگی

(1)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ان الله تعالی جمیل یحب الجمال، سخی یحب اسخاء، نظیف یحب النظافة؛
خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد، بخشنده است و بخشش را دوست دارد، پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد.
(2)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
تنظفوا بکل ما استطعتم فان الله تعالی بنی الاسلام علی النظافة ولن یدخل الجنة الا کل نظیف؛
خودتان را با هر وسیله ای که می توانید پاکیزه کنید، زیرا که خدای متعال اسلام را برپایه پاکیزگی بنا کرده است و هرگز به بهشت نرود مگر کسی که پاکیزه باشد.
(3)
امام علی (علیه السلام):
نعم البیت الحمام تذکر فیه النار ویذهب بالدرن؛
چه نیکو جایگاهی است حمام، یادآور دوزخ است و چرک را از میان می برد.
(4)
امام علی (علیه السلام):
تنطفوا بالماء من النتن الریح الذی یتأذی به؛
خودتان را با آب، از بوی بد، که دیگران را آزار می دهد بشویید.
(5)
امام صادق (علیه السلام):
ان لکل ثمرة سماً فاذا اتیتم بها فمسوها بالماء أو اغمسوها فی الماء؛
هر میوه ای سمی دارد، هر گاه میوه به دستتان رسید آن را با آب بشویید و یا در آب فرو برید.
(6)
امام علی (علیه السلام):
النظیف من الثیاب یذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاة؛
لباس پاکیزه غم و اندوه را می برد و موجب پاکیزگی نماز است.
(7)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
لا یطولن أحدکم شاربه و لا شعر ابطیه و لا عانته فان الشیطان یتخذها مخبئاً یستتر بها؛
بلند نکند کسی از شما موهای سبیل و موهای زیر بغل و موی زیر شکم خود را، زیرا شیطان این مراکز را پناهگاه خود قرار داده زیر موها پنهان می شود.
(8)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
تقلیم الاظفار یمنع الداء الاعظم ویزید الرزق؛
گرفتن ناخنها درد بزرگ را مانع می شود و روزی را زیاد می کند.
(9)
امام علی (علیه السلام):
نظفوا بیوتکم من حوک العنکبوت، فان ترکه فی البیت یورث الفقر؛
خانه های خود را از تار عنکبوت تمیز کنید، زیرا باقی گذاشتن آن در خانه، فقر می آورد.
(10)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
لا تبیتوا القمامة فی بیوتکم وأخرجوها نهاراً، فانها مقعد الشیطان؛
زباله را شب در خانه های خود نگه ندارید و آن را در روز به بیرون از خانه منتقل کنید، زیرا زباله نشیمنگاه شیطان است.

96 - مسواک

(1)
امام باقر (علیه السلام):
لو یعلم الناس ما فی السواک لاباتوه معهم فی لحاف؛
اگر مردم نتایج و خواص مسواک کردن را بدانند هیچ گاه مسواک را از خود جدا نمی کنند.
(2)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ما زال جبرئیل یوصینی بالسواک حتی خفت أن احفی او ادرد؛
جبرائیل پیوسته مرا به مسواک سفارش می کرد تا جایی که ترسیدم (از کثرت مسواک زدن) دندانهایم سائیده شود و از بین برود.
(3)
امام صادق (علیه السلام):
فی السواک اثنتا عشرة خصلة: هو من السنة، و مطهرة للفم، ومجلاة للبصر، ویرضی الرحمن، یبیض الاسنان، یذهب بالحفر، ویشد اللثة، ویشهی الطعام، ویذهب بالبلغم، ویزید فی الحفظ، ویضاعف الحسنات، وتفرح به الملائکة؛
در مسواک زدن دوازده فایده وجود دارد: 1. سنت پیامبر (صلی الله علیه و اله) است، 2. دهان را پاکیزه می کند، 3. نور چشم را زیاد می کند، 4. باعث خشنودی خداوند است، 5. دندانها را سفید می کند، 6. پوسیدگی آنها را از بین می برد، 7. لثه را محکم می سازد، 8. اشتها آور است، 9. بلغم را می برد، 10. حافظه را زیاد می کند، 11. حسنات دو چندان می شوند، 12. فرشتگان شاد می گردند.
(4)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
علیکم بالسواک فنعم الشی ء السواک یشد اللثة ویذهب بالبخر و یصلح المعدة ویزید فی درجات الجنة ویرضی الرب ویسخط الشیطان؛
مسواک کنید که مسواک زدن خوب چیزی است لثه را محکم می کند، بوی دهان را می برد، معده را اصلاح می کند، درجات بهشت را می افزاید، پروردگار را خشنود می کند و شیطان را به خشم می آورد.
(5)
امام علی (علیه السلام):
السواک مرضاة لله وسنة النبی (صلی الله علیه و اله) ومطیبة للفم؛
مسواک زدن سبب خشنودی خداوند، اجرای سنت پیغمبر و وسیله خوش بویی و پاکیزگی دهان است.
(6)
امام رضا (علیه السلام):
السواک یجلو البصر وینبت الشعر ویذهب بالدمعة؛
مسواک زدن، نور چشم را زیاد می کند، مو را پر پشت می نماید و آبریزش چشم را برطرف می سازد.
(7)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
تخللوا فانه لیس شی ء أبغض الی الملائکة من أن یروا فی أسنان العبد طعاماً؛
خلال کنید که بدترین چیز نزد فرشتگان این است که لای دندانهای بنده ای مانده غذا ببینند.
(8)
امام صادق (علیه السلام):
ما أدرت علیه لسانک فأخرجته فابلعه وما أخرجته بالخلال فارم به؛
بعد از غذا زبان را دور دهان بگردان، هر چه با زبان در آمد فرو ببر، و آنچه را با خلال بیرودن آوردی از دهان بیرون افکن.
(9)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
اذا استکتم فاستاکوا عرضاً؛
وقتی مسواک می کنید از عرض، دهان ها را مسواک بزنید.
(10)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ورکعتین بسواک أحب الی الله عزوجل من سبعین رکعة بغیر سواک؛
دو رکعت نماز با دندان های مسواک زده نزد خداوند عزوجل محبوب تر از هفتاد رکعت نماز بدون مسواک است.