فهرست کتاب


یک هزار حدیث در یک صد موضوع

گردآورنده هادی موحدی‏‏

79 - همسایه

(1)
امام صادق (علیه السلام):
حسن الجوار یعمر الدیار و یزید فی الاعمار؛
خوش همسایگی شهرها را آباد و عمرها را زیاد می کند.
(2)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ان أحببتم أن یحبکم الله ورسوله فأدوا اذا ائتمنتم واصدقوا اذا حدثتم وأحسنوا جوار من جاورکم؛
اگر می خواهید که خدا و پیغمبر شما را دوست بدارند وقتی امانتی به شما سپردند رد کنید و چون سخن گویید راست گویید و با همسایگان خود به نیکی رفتار نمایید.
(3)
امام علی (علیه السلام):
والجوار أربعون داراً من أربعة جوانبها؛
تا چهل خانه از چهار طرف همسایه به شمار می آیند.
(4)
امام علی (علیه السلام):
سل عن الرفیق قبل الطریق، وعن الجار قبل الدار؛
قبل از مسافرت ببین همسفرت کیست و پیش از خرید خانه ببین همسایه ات کیست.
(5)
امام سجاد (علیه السلام):
أما حق جارک فحفظه غائباً و اکرامه شاهداً و نصرته اذا کان مظلوماً ولا تتبع له عورة فان علمت علیه سوء سترته علیه وان علمت أنه یقبل نصیحتک نصیحته فیما بینک و بینه و لا تسلمه عند شدیدة وتقیل عثرته و تغفر ذنبه و تعاشره معاشرة کریمة؛
اما حق همسایه ات این است که در غیاب او آبرویش را حفظ کن و در حضورش او را احترام نهی. اگر به او ظلمی شد یاریش رسانی، دنبال عیبهایش نباشی، اگر بدی از او دیدی بپوشانی، اگر بدانی نصیحت تو را می پذیرد او را در خفا نصیحت کنی، در سختی ها رهایش نکنی، از لغزشش درگذری، گناهش راببخشی و با او به خوبی و بزرگواری معاشرت کنی.
(6)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
فی حقوق الجار-: ان استغاثک أغثته وان استقرضک أقرضته وان افتقر عدت علیه وان أصابته مصیبة عزیته وان أصباه خیر هناته وان مرض عدته وان مات اتبعت جنازته و لا تستطل علیه بالبناء فتحجب عنه الریح الا باذنه...؛
درباره حقوق همسایه فرمودند: اگر از تو کمک خواست کمکش کنی، اگر از تو قرض خواست به او قرض دهی، اگر نیازمند شد نیازش را بر طرف سازی، اگر مصیبتی دید او را دلداری دهی، اگر خیری به او رسید به وی تبریک گویی، اگر بیمار شد به عیادتش روی، وقتی مرد در تشییع جنازه اش شرکت کنی. خانه ات را بلندتر از خانه او نسازی تا جلوی جریان هوا را بگیری مگر آن که خودش اجازه دهد...
(7)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ما آمن بی من بات شبعان وجاره طاویاً، ما آمن بی من بات کاسیاً وجاره عاریاً؛
به من ایمان نیاورده است آن کس که شب سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد. به من ایمان نیاورده است آن کسی که شب پوشیده بخوابد و همسایه اش برهنه باشد.
(8)
امام کاظم (علیه السلام):
لیس حسن الجوار کف الاذی ولکن حسن الجوار الصبر علی الاذی؛
خوش همسایگی تنها این نیست که آزار نرسانی، بلکه خوش همسایگی این است که در برابر آزار و اذیت همسایه صبر داشته باشی.
(9)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
لا یدخل الجنة عبد لا یأمن جاره بوائقه؛
کسی که همسایه از شرش در امان نباشد به بهشت نمی رود.
(10)
امام صادق (علیه السلام):
من له جار و یعمل بالمعاسی فلم ینهه فهو شریکه؛
هر کس همسایه ای را داشته باشد که گناه می کند ولی او را نهی نکند، شریک در گناه اوست.

80 - صله رحم

(1)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
الصدقه علی وجهها واصطناع المعروف وبر الوالدین وصلة الرحم تحول الشقاء سعادة وتزید فی العمر و تقی مصارع السوء؛
صدقه بجا و نیکوکاری و نیکی به پدر و مادر وصله رحم، بدبختی را به خوشبختی تبدیل و عمر را زیاد و از مرگ بد جلوگیری می کند.
(2)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
الصدقة بعشرة والقرض بثمانیة عشرة وصلة الاخوان بعشرین وصلة الرحم باربعة وعشرین؛
صدقه دادن ده حسنه، قرض دادن هجده حسنه، رابطه با برادران (دینی) بیست حسنه وصله رحم بیست و چهار حسنه دارد.
(3)
امام علی (علیه السلام):
صلة الرحم توجب المحبة وتکبت العدو؛
صله رحم محبت آور است و دشمن را خوار می گرداند.
(4)
امام علی (علیه السلام):
کفروا ذنوبکم وتحببوا الی ربکم بالصدقة وصلة الرحم؛
با صدقه و صله رحم گناهان خود را پاک کنید و خود را محبوب پروردگارتان گردانید.
(5)
امام علی (علیه السلام):
صلة الرحم تدر النعم وتدفع النقم؛
صله رحم نعمت ها را فراوان می کند و سختی ها را از بین می برد.
(6)
امام علی (علیه السلام):
زکوة الیسار بر الجیران وصلة الارحام؛
زکات رفاه، نیکی با همسایگان و صله رحم است.
(7)
امام باقر (علیه السلام):
ان اعجل الخیر ثواباً صلة الرحم؛
ثواب صله رحم سریع تر از هر کار خیری به صاحبش می رسد.
(8)
امام باقر (علیه السلام):
صلة الارحام تزکی الاعمال وتنمی الاموال وتدفع البلوی وتیسر الحساب وتنسی فی الاجل؛
صله رحم اعمال را پاکیز، اموال را بسیار، بلا را دفع، حساب (قیامت) را آسان می کند و مرگ را به تاخیر می اندازد.
(9)
امام صادق (علیه السلام):
ان صلة الرحم والبر لیهونان الحساب ویعصمان من الذنوب؛
صله رحم و نیکی، حساب (قیامت) را آسان می کند و از گناهان جلوگیری می نماید.
(10)
امام صادق (علیه السلام):
صلة الارحام تحسن الخلق و تسمح الکف وتطیب النفس وتزید فی الرزق و تنسی فی الاجل؛
صله رحم اخلاق را خوب، دست را بخشنده، جان را پاکیزه، روزی را زیاد می کند و مرگ را به تأخیر می اندازد.

81 - شیطان

(1)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
یا أیها الناس انما هو الله والشیطان، والحق والباطل والهدی والضلالة والرشد والغی والعاجلة والاجلة والعاقبة والحسنات والسیئات، فما کان من حسنات فلله وما کان من سیئات فللشیطان لعنه الله؛
ای مردم! جز این نیست که خداست و شیطان، حق است و باطل، هدایت است و ضلالت، رشد است و گمراهی، دنیاست و آخرت، خوبی هاست و بدیها، پس همه خوبی ها از آن خداست و همه زشتی ها از آن شیطان ملعون است.
(2)
امام صادق (علیه السلام):
قال ابلیس: خمسة (أشیاء) لیس لی فیهن حیلة وسائر الناس فی قبضتی: من اعتصم بالله عن نیة صادقة واتکل علیه فی جمیع أموره و من کثر تسبیحه فی لیله ونهاره ومن رضی لاخیه جمیع اموره ومن کثر تسبیحه فی لیله ونهاره ومن رضی لاخیه المومن بما یرضاه لنفسه ومن لم یجزع علی المصیبة حین تصیبه ومن رضی بما قسم الله له ولم یهتم لرزقه؛
شیطان گفت: پنج نفرند که هیچ راهی به آنها ندارم اما دیگر مردم در مشت من هستند: 1. هر کس با نیت درست به خدا پناه ببرد و در همه کارهایش بر او توکل کند، 2. کسی که شب و روز بسیار تسبیح خدا گوید، 3. کسی که برای برادر مومنش آن پسندید که برای خود می پسندد، 4. کسی که هر گاه مصیبتی به او می رسد، بی تابی نمی کند، 5. و هر کس که به آنچه خداوند قسمتش کرده، خرسند است و غم روزیش را نمی خورد.
(3)
امام هادی (علیه السلام):
فقال نوح (علیه السلام) تکلم، فقال ابلیس اذا وجدنا ابن آدم شحیحاً أو حریصاً أو حسوداً أوجباراً أو عجولا تلقفناه تلقف الکرة فان اجتمعت لنا هذه الاخلاق سمیناه شیطاناً مریداً؛
شیطان به حضرت نوح (علیه السلام) گفت: اگر آدمی را بخیل یا حریص یا حسود یا ستمگر و یا عجول یافتیم، به سرعت او را به چنگ می آوریم و اگر تمامی این صفات در او باشد - از ماست - و او را چون خود - شیطان نافرمان می نامیم.
(4)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
لایزال الشیطان یرعب من بنی آدم ما حافظ علی الصلوات الخمس فاذا ضیعهن تجرء علیه وأوقعه فی العظائم؛
شیطان تا آنگاه که انسان مراقب نمازهای پنجگانه اش می باشد از او می ترسد و چون نمازهایش را تباه کرد بر او جرأت پیدا می کند و او را در گناهان بزرگ فرو می برد.
(5)
امام علی (علیه السلام):
احذر الغضب فانه جند عظیم من جنود ابلیس؛
از خشم بپرهیز که آن، سپاهی بزرگ از سپاهیان شیطان است.
(6)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ألا لایخلون رجل بامرأة الا کان ثالثهما الشیطان؛
بدانید که هیچ مردی با زن نامحرم خلوت نمی کند جز آنکه سومی آنها شیطان است.
(7)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
یا علی اذا حضر وقت صلاتک فتهیألها والا شغلک الشیطان واذا نویت خیراً فعجل والا منعک الشیطان عن ذلک؛
ای علی هر گاه وقت نمازت رسید آماده آن شو و گرنه شیطان تو را سرگرم می نماید و هرگاه قصد (کار) خیری کردی شتاب کن وگرنه شیطان تو را از آن منع می کند.
(8)
امام صادق (علیه السلام):
لا یزال ابلیس فرحاً ما اهتجر المسلمان، فاذا التقیا اصطکت رکبتاه وتخلعت أوصاله ونادی یا ویله ما لقی من الثبور؛
وقتی که میان دو نفر مسلمان قهر و جدایی به وجود آید، شیطان بسیار خوشحال می شود، اما همین که با یکدیگر آشتی کنند، زانوهایش می لرزد و بندبند وجودش پاره می شود و فریاد می زند: ای وای بر من که به سبب این آشتی هلاک شدم.
(9)
امام صادق (علیه السلام):
البیت الذی لایقرأ فیه القرآن ولایذکر الله عزوجل فیه تقل برکته وتهجره الملائکة وتحضره الشیاطین؛
خانه ای که در آن قرآن خوانده نمی شود و از خدا یاد نمی گردد، برکتش کم شده، فرشتگان آن را ترک می کنند و شیاطین در آن حضور ی یابند.
(10)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ألا اخبرکم بشی ء ان أنتم فعلتموه تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: بلی، قال: الصوم یسود وجهه والصدقة تکسر ظهره والحب فی الله والموازرة علی العمل الصالح یقطعان دابره، والاستغفار یقطع وتینه؛
آیا شما را از چیزی خبر ندهم که اگر به آن عمل کنید شیطان از شما دور شود، چندان که مشرق از مغرب دور است؟ عرض کردند: چرا. فرمودند : روزه، روی شیطان را سیاه می کند و صدقه، پشت او را می شکند و دوست داشتن برای خدا و هم یاری در کار نیک، ریشه او را می کند و استغفار، شاهرگش را می زند.