فهرست کتاب


یک هزار حدیث در یک صد موضوع

گردآورنده هادی موحدی‏‏

69 - پدر و مادر

(1)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
من یضمن لی بر الوالدین وصلة الرحم أضمن له کثرة المال و زیادة العمر والمحبة فی العشیرة؛
هر کس نیکی به پدر و مادر و صله رحم را برایم ضمانت کند، من نیز زیادی مال، طول عمر و محبت او را در دل خویشاوندان، ضمانت می نمایم.
(2)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
نظر الولد الی والدیه حباً لهما عبادة؛
نگاه محبت آمیز به پدر و مادرش عبادت است.
(3)
امام صادق (علیه السلام):
عن أبی ولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن قول الله: و بالوالدین احساناً فقال: الاحسان أن تحسن صحبتهماتکلفهما أن یسالاک شیئاً هما یحتاجان الیه؛
ابی ولاد می گوید: معنای آیه وبالوالدین احسانا را از امام صادق علیه السلام پرسیدم، فرمودند: احسان به پدر و مادر این است که رفتارت را با آنها نیکوکنی و مجبورشان نکنی تا چیزی که نیاز دارند از تو بخواهند (یعنی قبل از درخواست آنان نیازشان را بر طرف کنی).
(4)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
یا علی رضی الله کله فی رضی الوالدین وسخط الله تعالی فی سخطهما؛
یا علی همه خشنودی خداوند در خوشنودی پدر و مادر و ناخشنودی خداوند متعال در ناخشنودی آنان است.
(5)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
سید الابرار یوم القیامة رجل بر والدیه بعد موتهما؛
سرور نیکوکاران در روز قیامت آن کسی است که نسبت به پدر و مادر خود بعد از وفاتشان نیز نیکوکار باشد.
(6)
امام رضا (علیه السلام):
بر الوالدین واجب وان کانا مشرکین و لا طاعة لهما فی معصیة الخالق؛
نیکی به پدر و مادر واجب است اگر چه مشرک باشد، ولی در معصیت خدا نباید اطاعتشان کرد.
(7)
امام علی (علیه السلام):
من أحزن والدیه فقد عقهما؛
کسی که پدر و مادر خو را ناراحت کند عاق والدین شده است.
(8)
امام موسی کاظم (علیه السلام):
کن باراً واقتصر علی الجنة وان کنت عاقاً فاقتصر علی النار؛
اگر بهشت می خواهی با پدر و مادر خوشرفتار باش و اگر تحمل آتش دوزخ را داری عاق آنها باش.
(9)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
دعاء الوالد لولده کدعاء النبی لامته؛
دعای پدر برای فرزندش همانند دعای پیامبر برای امتش است.
(10)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
دعا الوالدة یفضی الی الحجاب؛
دعای مادر از موانع نپذیرفتن دعا می گذرد.

70 - ازدواج

(1)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ما بنی بناء فی الاسلام احل الی الله تعالی من التزویج؛
هیچ بنایی در اسلام بر پا نشد که نزد خداوند متعال دوست داشتنی تر از ازدواج باشد.
(2)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
من أحب ان یلقی الله طاهراً مطهراً فلیلقه بزوجة؛
هر کس دوست دارد خداوند را پاک و پاکیزه دیدار کند، باید ازدواج کند.
(3)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
من ترک التزویج مخافة العیلة اساء ظنه بالله عزوجل ان الله عزوجل یقول: ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله؛
هر کس از ترس فقر ازواج نکند به خداوند بد گمان شده است زیرا خداوند می فرماید: اگر تهیدست باشند، خداوند آنان را از فضل خود، بی نیاز می کند.
(4)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
خیر النکاح ایسره؛
بهترین ازواج آن است که آسان تر انجام شود.
(5)
امام صادق (علیه السلام):
تزوجوا الحجر الصالح فان العرق دساس؛
با خانواده خوب و شایسته وصلت کنید، زیرا اصل و نصب تأثیر دارد.
(6)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
زوجوا ایاماکم فان الله یحسن لهم فی اخلاقهم ویوسع لهم فی ارزاقهم ویزیدهم فی مرواتهم؛
بی همسران خود را همسر دهید که خداوند اخلاق ایشان را نیکو می کند و روزیشان را افزایش داده و بر مروت آنها می افزاید.
(7)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ایاکم و خضراء الدمن قیل یا رسول الله ما خضراء الدمن قال: المرأة الحسناء فی منبت السوء؛
از سبزه در زباله دانی دوری کنید! گفتند: ای رسول خدا سبزه در زباله دانی چیست؟ فرمودند: زن زیبا در خانواده بد.
(8)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
من زوج کریمته من فاسق فقد قطع رحمة؛
هر کس دختر گرامیش را به ازدواج مردی گنه کار در آورد در حقیقت نسل خود را ضایع کرده است.
(9)
امام حسن (علیه السلام):
زوجها من رجل تقی فانه ان احبها اکرمها وان ابغضها لم یظلمها؛
دخترت را به ازدواج فردی با تقوا در آور زیرا اگر دخترت را دوست بدارد، گرامیش می دارد و اگر دوستش نداشته باشد به او ظلم نمی کند.
(10)
امام صادق (علیه السلام):
اذا تزوج الرجل المراة لما لها او جمالها لم یرزق ذلک فان تزوجها لدینها رزقه الله عزوجل جمالها و مالها؛
اگر مردی با زنی به خاطر ثروت یا زیبایی او ازواج کند، آن را به دست نمی آورد و اگر به خاطر دینش با او ازواج نماید، خداوند زیبایی و ثروت او را نیز نصیبش می گرداند.

71 - مرد

(1)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
من سعادة المرء المسلم الزوجة الصالحة والمسکن الواسع والمرکب البهی والولد الصالح؛
از خوشبختی مرد مسلمان، داشتن همسری شایسته، خانه ای بزرگ، وسیله ای راحت برای سواری و فرزندی خوب است.
(2)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
استوصوا بالنساء خیراً؛
یکدیگر را به رفتار نیک با زنان سفارش کنید.
(3)
امام علی (علیه السلام):
أحسن الصحبة لها فیصفو عیشک؛
با همسرت خوشرفتار باش تا زندگی ات با صفا گردد.
(4)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
عفوا تعف نساؤکم؛
پاکدامن باشید تا زنانتان پاکدامن باشند.
(5)
امام صادق (علیه السلام):
ان المرء یحتاج فی منزله وعیاله الی ثلاث خلال یتکلفها وان لم یکن فی طبعه ذلک: معاشرة جمیلة وسعة بتقدیر و غیرة بتحصن؛
مرد در خانه و نسبت به خانواده اش نیازمند رعایت سه صفت است هر چند در طبیعت او نباشد: خوشرفتاری، گشاده دستی به اندازه و غیرتی همراه با خویشتن داری.
(6)
امام باقر (علیه السلام):
ان اکرمکم عند الله اشدکم اکراماً لحلائلهم؛
گرامی ترین شما نزد خدا، کسی است که بیشتر به همسر خود احترام بگذارد.
(7)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
یا علی: لا یخدم العیال الا صدیق أو شهید أو رجل یرید الله به خیر الدنیا والاخرة؛
یا علی: به خانواده خود خدمت نمی کند مگر صدیق یا شهید یا مردی که خداوند خیر دنیا و آخرت را برای او می خواهد.
(8)
امام صادق (علیه السلام):
من حسن بره بأهله زاد الله فی عمره؛
هر کس به شایستگی در حق خانواده اش نیکی کند، خداوند عمر او را زیاد می کند.
(9)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ان الرجل اذا نظر الی امرأته ونظرت الیه نظر الله تعالی الیهما نظر الرحمة؛
وقتی مردی به همسر خود نگاه کند و همسرش به او نگاه کند خداوند به دیده رحمت به آنان نگاه می کند.
(10)
امام علی (علیه السلام):
النصح بین الاملا تقریح؛
نصیحت کردن در حضور دیگران، خرد کردن شخصیت است.