فهرست کتاب


یک هزار حدیث در یک صد موضوع

گردآورنده هادی موحدی‏‏

67 - ورزش

(1)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
المومن القوی خیر وأحب الی الله من المومن الضعیف؛
مومن نیرومند نزد خداوند بهتر و محبوب تر است از مومن ضعیف.
(2)امام صادق (علیه السلام):
النشرة فی عشرة أشیاء: المشی والرکوب والارتماس فی الماء و...؛
شادابی در ده چیز است: پیاده روی، سواری، آب تنی و...
(3)
امام صادق (علیه السلام):
ان رسول الله سابق بین الخیل وأعطی السوابق من عنده؛
پیامبر گرامی اسلام در میان سوارکاران اسب، مسابقه می گذاشتند و پس از پایان مسابقه، جوائز خود را از آن جناب می گرفتند.
(4)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
خیر لهو المومن السباحة؛
بهترین سرگرمی مومن شنا است.
(5)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
أحب اللهو الی الله اجراء الخیل والرمی؛
بهترین سرگرمی در نزد خدا، اسب دوانی و تیراندازی است.
(6)
امام صادق (علیه السلام):
دخل النبی (صلی الله علیه و اله) ذات لیلة بیت فاطمة و معه الحسن والحسین علیهما السلام فقال لهما النبی (صلی الله علیه و اله) قوما فاصطرعا، فقاما لیصطرعا...؛
پیامبر (صلی الله علیه و اله) شبی به خانه فاطمه علیها السلام رفتند و حسن و حسین علیهما السلام با او بودند. پیامبر (صلی الله علیه و اله) به آن دو فرمودند: برخیزید و کشتی بگیرید. آن دو بزرگوار برخاستند و کشتی گرفتند.
(7)
امام علی (علیه السلام):
من یعمل یزدد قوة من یقصر فی العمل یزدد فترة؛
هر کس کار کند، قدرتش بیشتر شده، و هر کس در کار کردن کوتاهی کند ضعیف تر خواهد شد.
(8)
امام صادق (علیه السلام):
ان الملائکة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والریش والنصل وقد سابق رسول الله بن زید وأجری الخیل؛
فرشتگان از شرط بندی بیزارند و قمار باز را لعن می کنند، مگر شرط بندی در اسب و شترسواری و تیر اندازی و شمشیر بازی باشد، هم چنان که پیامبر گرامی (صلی الله علیه و اله) در اسب سواری با اسامة بن زید مسابقه دادند.
(9)
امام علی (علیه السلام):
قوعلی خدمتک جوارحی و اشدد علی العزیمة جوانحی؛
پروردگارا! اعضاء و اندام مرا در طریق خدمت به خودت نیرومند گردان و اعصاب و افکار را بر عزم و استواری محکم فرما.
(10)
امام علی (علیه السلام):
ان نفسک مطیتک ان أجهدتها قتلتها وان رفقت بها أبقیتها؛
بدن تو مرکب سواری تو است اگر بیش از طاقت و ظرفیت بارش کنی او را خواهی کشت و اگر با آن مدارا کنی باقی خواهد ماند.

68 - مسافرت

(1)
امام علی (علیه السلام):
تغرب عن الاوطان فی طلب العلا وسافر ففی الاسفار خمس فوائد تفرج هم واکتساب معیشة و علم و آداب و صحبة ماجد؛
برای کسب مجد و عظمت از وطن دور شو و سفر کن که در مسافرت پنج فایده است: برطرف شدن اندوه، بدست آوردن روزی و دانش و آداب زندگی، و هم نشینی با بزرگواران.
(2)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
سافروا تصحوا وترزقوا؛
مسافرت کنید، تا سالم بمانید و روزی کسب کنید.
(3)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
من السنة اذا خرج القوم فی سفر أن یخرجوا نفقتهم، فان ذلک أطیب لانفسهم وأحسن لاخلاقهم؛
از سنت این است که وقتی گروهی به مسافرت می روند خرج سفرشان را خود بردارند که این کار موجب آرامش خاطر و خوش اخلاقی آنان می شود.
(4)
امام صادق (علیه السلام):
افتتح سفرک بالصدقة واخرج اذا بدالک فانک تشتری سلامة سفرک؛
مسافرت خود را با صدقه آغاز کن و هر گاه خواستی بیرون برو، زیرا (با صدقه دادن) سلامت سفرت را می خری.
(5)
امام صادق (علیه السلام):
کان أبو عبدالله (علیه السلام) اذا أراد سفراً، قال: اللهم خل سبیلنا وأحسن تسییرنا وأعظم عافیتنا؛
امام صادق (علیه السلام) وقتی تصمیم به سفر می گرفت عرض می کرد: خدایا راه را بر ما بگشای و سفرمان را به بهترین وجه قرار ده و به ما سلامت و عافیت کامل عطا کن.
(6)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
(فی مروة السفر) وأما التی فی السفر فبذل الزاد و حسن الخلق والمزاح فی غیر المعاصی؛
(درباره مردانگی در سفر فرمودند): مردانگی در سفر عبارت است از بخشیدن از زاد و توشه خود به همراهان و خوش اخلاقی و شوخی کردن به شرط آن که معصیت خدا نباشد.
(7)
امام علی (علیه السلام):
لا یخرج الرجل فی سفر یخاف فیه علی دینه وصلاته؛
انسان نباید به سفری رود که می ترسد در آن به دین و نمازش لطمه ای وارد آید.
(8)
امام صادق (علیه السلام):
- لما سأله شهاب بن عبد ربه عن التوسع علی الاخوان فی السفر -: لا تفعل یا شهاب، ان بسطت وبسطوا أجحفت بهم، وان هم أمسکوا أذللتهم، فاصحب نظراءک، اصحب نظراءک؛
در پاسخ به سوال شهاب بن عبدربه از بخشش زیاد به برادران هنگام مسافرت فرمودند: ای شهاب، این کار را مکن؛ زیرا اگر تو گشاده دستی کنی و آنها نیز (از روی ناچاری) گشاده دستی کنند، آنان را به زحمت انداخته و اگر از گشاده دستی خودداری کنند، آنان را خوار و خجلت زده کرده ای پس با افراد هم سطح خودت مسافرت کن.
(9)
امام علی (علیه السلام):
أما مروءة السفر، فبذل الزاد وقلة الخلاف علی من صحبک و کثرة ذکر الله عزوجل فی کل مصعد مهبط و نزول وقیام وقعود؛
اما مردانگی در سفر عبارت است از بخشش از زاد توشه خود به همراهان، کمی مخالفت و ناسازگاری با همسفران و زیاد به یاد خدا بودن در هر فراز و نشیب و نشست و برخاست.
(10)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
اذا خرج أحد کم الی سفر ثم قدم علی أهله فلیهدهم ولیطرفهم ولوحجارة؛
هر گاه یکی از شمابه سفر رفت، در بازگشت حتی اگر شده یک قطعه سنگ برای خانواده اش هدیه و تحفه بیاورد.

69 - پدر و مادر

(1)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
من یضمن لی بر الوالدین وصلة الرحم أضمن له کثرة المال و زیادة العمر والمحبة فی العشیرة؛
هر کس نیکی به پدر و مادر و صله رحم را برایم ضمانت کند، من نیز زیادی مال، طول عمر و محبت او را در دل خویشاوندان، ضمانت می نمایم.
(2)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
نظر الولد الی والدیه حباً لهما عبادة؛
نگاه محبت آمیز به پدر و مادرش عبادت است.
(3)
امام صادق (علیه السلام):
عن أبی ولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن قول الله: و بالوالدین احساناً فقال: الاحسان أن تحسن صحبتهماتکلفهما أن یسالاک شیئاً هما یحتاجان الیه؛
ابی ولاد می گوید: معنای آیه وبالوالدین احسانا را از امام صادق علیه السلام پرسیدم، فرمودند: احسان به پدر و مادر این است که رفتارت را با آنها نیکوکنی و مجبورشان نکنی تا چیزی که نیاز دارند از تو بخواهند (یعنی قبل از درخواست آنان نیازشان را بر طرف کنی).
(4)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
یا علی رضی الله کله فی رضی الوالدین وسخط الله تعالی فی سخطهما؛
یا علی همه خشنودی خداوند در خوشنودی پدر و مادر و ناخشنودی خداوند متعال در ناخشنودی آنان است.
(5)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
سید الابرار یوم القیامة رجل بر والدیه بعد موتهما؛
سرور نیکوکاران در روز قیامت آن کسی است که نسبت به پدر و مادر خود بعد از وفاتشان نیز نیکوکار باشد.
(6)
امام رضا (علیه السلام):
بر الوالدین واجب وان کانا مشرکین و لا طاعة لهما فی معصیة الخالق؛
نیکی به پدر و مادر واجب است اگر چه مشرک باشد، ولی در معصیت خدا نباید اطاعتشان کرد.
(7)
امام علی (علیه السلام):
من أحزن والدیه فقد عقهما؛
کسی که پدر و مادر خو را ناراحت کند عاق والدین شده است.
(8)
امام موسی کاظم (علیه السلام):
کن باراً واقتصر علی الجنة وان کنت عاقاً فاقتصر علی النار؛
اگر بهشت می خواهی با پدر و مادر خوشرفتار باش و اگر تحمل آتش دوزخ را داری عاق آنها باش.
(9)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
دعاء الوالد لولده کدعاء النبی لامته؛
دعای پدر برای فرزندش همانند دعای پیامبر برای امتش است.
(10)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
دعا الوالدة یفضی الی الحجاب؛
دعای مادر از موانع نپذیرفتن دعا می گذرد.