فهرست کتاب


یک هزار حدیث در یک صد موضوع

گردآورنده هادی موحدی‏‏

61 - حرام

(1)
امام علی (علیه السلام):
ما نهی الله سبحانه عن شی ء الا وأغنی عنه؛
خدای سبحان انسان را از هیچ چیزی نهی نفرموده جز آن که او را از آن بی نیاز کرده است.
(2)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
من أعرض عن محرم أبد الله به عبادة تسره؛
هر کس از حرام دوری کند، خداوند به جای آن عبادتی که او را شاد کند نصیبش می گرداند.
(3)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
العبادة مع أکل الحرام کالبناء علی الرمل - وقیل: علی الماء؛
عبادت با خوردن حرام همانند ساختن بنایی است بر روی شن و به قولی: بر روی آب.
(4)
امام صادق (علیه السلام):
کسب الحرام یبین فی الذریة؛
در آمد حرام (اثرش) در فرزندان آشکار می شود.
(5)
امام سجاد (علیه السلام):
و أما حق یدک فأن لا تبسطها الی ما لایحل لک فتنال بما تبسطها الیه من الله العقوبة فی الاجل ومن الناس بلسان الائمة فی العاجل...؛
حق دست این است که آن را به حرام نگشایی که آن مایه کیفر خدا در قیامت و سرزنش مردم در دنیاست...
(6)
ابوالحسن (علیه السلام) (امام کاظم (علیه السلام)):
یا داود ان الحرام لاینمی وان نمی لایبارک له فیه وما أنفقه لم یوجر علیه وما خلفه کان زاده الی الناز؛
ای داود! مال حرام رشد نمی کند و اگر هم رشد کند برای صاحبش برکت ندارد و اگر از آن چیزی انفاق کند پاداشی نخواهد دید و آنچه پس از خود بر جای گزارد، ره توشه او به سوی دوزخ است.
(7)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
من أصاب مالا من مهاوش اذهبه الله فی نهابر؛
هر کس مالی از حرام بدست آورد، خداوند در حوادث سخت آن را از بین می برد.
(8)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
من کسب مالا من غیر حله أفقره الله؛
هر کس از حرام مالی به دست آورد، خداوند به فقر مبتلایش خواهد نمود.
(9)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
من أکل الحلال أربعین یوماً نور الله قلبه. وقال ان لله ملکاً ینادی علی بیت المقدس کل لیلة من أکل حراماً لم یقبل الله منه صرفاً و لا عدلا والصرف النافلة والعدل الفریضة؛
هر کس چهل روز حلال بخورد، خداوند قلبش را نورانی فرماید. و فرمودند: خدای را فرشته ای است در بیت المقدس که هر شب ندا می دهد هر کس حرام خورد خداوند کار مستحب و واجبی را از او قبول نمی کند.
(10)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
لایقدر رجل علی حرام ثم یدعه لیس به الا مخافة الله الا أبد له الله فی عاجل الدنیا قبل الاخرة ما هو خیر له من ذلک؛
هر کس بتواند کار حرامی انجام دهد و آن را فقط از ترس خدا فرو گزارد، خداوند در همین دنیا، پیش از آخرت بهتر از آن را به او عوض می دهد.

62 - روزی

(1)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
خیر الرزق مایکفی؛
بهترین روزی آن است که انسان را کفایت کند.
(2)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
من أکل من کد یده حلالا فتح له أبواب الجنة یدخل من أیها شاء؛
هر کس از دسترنج حلال خود روزی خورد، درهای بهشت به روی او گشوده می شود تا از هر کدام که بخواهد وارد شود.
(3)
امام علی (علیه السلام):
اعلموا أن وان ضعفت حیلته، و وهنت مکیدته أنه لن ینقص مما قدر الله له، و ان قوی فی شدة الحیلة و قوة المکیدة أنه لن یزاد علی ما قدر الله له؛
بدانید که آنچه خداوند برای بنده مقدر کرده است، بی کم و کاست به او می رسد هر چند در چاره اندیشی و پیدا کردن راه های کسب روزی ناتوان باشد و نیز بیش از آنچه خداوند برایش مقدر کرده به او نرسد، هر چند بسیار زرنگ و چاره اندیش باشد.
(4)
امام باقر (علیه السلام):
لیس من نفس الا وقد فرض الله لها رزقها حلالا یأتیها فی عافیة، وعرض لها بالحرام من وجه آخر، فان هی تناولت من الحرام شیئاً قاصها به من الحلال الذی فرض الله لها، وعند الله سواهما فضل کبیر؛
خداوند برای هر کس روزی حلالی مقرر داشته که به سلامت به او خواهد رسید. از سوی دیگر روزی حرام نیز روزی او قرار داده است که اگر انسان روزی خود را از آن حرام به دست آورد خداوند در عوض روزی حلالی را که برای او مقدر کرده است از او باز خواهد داشت و غیر از این دو روزی (حلال و حرام) روزی های فراوان دیگری نیز نزد خداوند هست.
(5)
امام باقر (علیه السلام):
اللهم ارزقنی رزقاً حلالا یکفینی ولاترزقنی رزقاً یطغینی و لا تبتلینی بفقر أشقی به مضیقأ علی...؛
خدایا روزی کن مرا رزق حلالی که کفایتم کند و روزی مکن آن رزقی که به سرکشی ام کشاند و مرا به فقری گرفتار نساز که در تنگنایم قرار دهد وبدبخت شوم.
(6)
امام حسن (علیه السلام):
فان الرزق مقسوم واستعمال الحرص استعمال الماثم؛
روزی قسمت شده است و حرص زدن سبب مبتلا شدن به گناهان می شود.
(7)
امام علی (علیه السلام):
اذا ألطأت الارزاق علیک فاستغفر الله یوسع علیک فیها؛
هر گاه در روزی تو تأخیر و تنگی پدید آمد، آمرزش بخواه تا روزی را بر تو فراخ گرداند.
(8)
امام صادق (علیه السلام):
فی قوله تعالی (ویرزقه من حیث لا یحتسب) أی یبارک فیما آتاه؛
درباره آیه و او را از جایی که گمانش را نمی برد روزی می دهد فرمود: یعنی به آنچه که عطایش فرموده است برکت و فزونی می بخشد.
(9)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
من رضی بما رزقه الله قرت عینه؛
هر کس به آنچه خداوند روزی اش کرده راضی باشد، خوش و خرم بماند.
(10)
امام باقر (علیه السلام):
ان العبد لیذنب الذنب فیزوی عنه الرزق؛
بنده گناه می کند و به سبب آن روزی از او گرفته می شود.

63 - افزایش روزی

(1)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
من أحب أن یمد له فی عمره وأن یزاد فی رزقه فلیبر والدیه ولیصل رحمة؛
هر کس دوست دارد که عمرش طولانی و روزیش زیاد شود به پدر و مادر خود نیکی کند و صله رحم نماید.
(2)
امام صادق (علیه السلام):
من حسن بره فی أهل بیته زید فی رزقه؛
هر کس به شایستگی در حق خانواده اش نیکی کند، روزیش زیاد می شود.
(3)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
اربع تزید الرزق: حسن الخلق وحسن الجوار و کف الاذی وقلة الضجر؛
چهار چیز روزی را زیاد می کند: خوش اخلاقی، خوشرفتاری با همسایه، اذیت نکردن و کم بی تابی کردن.
(4)
امام صادق (علیه السلام):
من حسنت نیته زید فی رزقه؛
نیت خوب داشتن روزی را زیاد می کند.
(5)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
استنزلوا الرزق بالصدقة والبکور مبارک یزید فی جمیع النعم خصوصاً فی الرزق... وطیب الکلام یزید فی الرزق؛
با صدقه دادن روزی را فرود آورید، سحر خیزی برکت آور است و همه نعمت ها، مخصوصاً روزی را زیاد می کند و خوش زبانی (هم) روزی را زیاد می کند.
(6)
امام علی (علیه السلام):
مواساة الاخ فی الله عزوجل یزید فی الرزق والبکور فی طلب الرزق یزید فی الرزق والاستغفار یزید فی الرزق واستعمال الامانة یزید فی الرزق وقول الحق یزید فی الرزق؛
همدردی و یاری نمودن برادر (دینی) روزی را زیاد می کند، سحر خیزی در طلب روزی، استغفار، امانت داری، و حق گویی روزی را زیاد می کند.
(7)
امام صادق (علیه السلام):
البر یزید فی الرزق؛
نیکوکاری روزی را زیاد می کند.
(8)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
لما قیل له: احب أن یوسع علی فی الرزق؟ -: دم علی الطهارة یوسع علیک فی الرزق؛
به رسول خدا (صلی الله علیه و اله) عرض شد: دوست دارم روزیم زیاد شود، فرمودند پیوسته با وضو باش.
(9)
امام علی (علیه السلام):
العسر یفسد الاخلاق، التسهل یدر الارزاق؛
سختگیری، اخلاق را تباه می کند، آسان گیری روزی ها را سرازیر می کند.
(10)
امام علی (علیه السلام):
ترک الحرص یزید فی الرزق وشکر المنعم یزید فی الرزق واحتناب الیمین الکاذبة یزید فی الرزق؛
حرص نورزیدن روزی را زیاد می کند، شکر نعمت و دوری نمودن از قسم دروغ روزی را زیاد می کند.