فهرست کتاب


یک هزار حدیث در یک صد موضوع

گردآورنده هادی موحدی‏‏

52 - ذلت

(1)
امام علی (علیه السلام):
من اعتز بغیر الله أهلکه العز؛
هر کس به جز از خدا عزت بجوید آن عزت او را هلاک می کند.
(2)ا
مام علی (علیه السلام):
کل عزیز داخل تحت القدرة فذلیل؛
هر عزیزی که تحت قدرت و سلطه ای باشد ذلیل است.
(3)
امام صادق (علیه السلام):
ترک الحقوق مذلة وان الرجل یحتاج الی أن یتعرض فیها الکذب؛
ندادن حقوق (دیگران) ذلت می آورد و انسان در این باره مجبور به دروغ گفتن می شود.
(4)
امام حسین (علیه السلام):
ما أهون الموت علی سبیل نیل العز واحیاء الحق لیس الموت فی سبیل العز الاحیاة خالدة ولیست الحیاة مع الذل الا الموت الذی لاحیاة معه؛
چه آسان است مرگی که در راه رسیدن به عزت و احیای حق باشد، مرگ عزتمندانه جز زندگی جاوید و زندگی ذلیلانه جز مرگ همیشگی نیست.
(5)
امام علی (علیه السلام):
الناس من خوف الذل متعجلوا الذل؛
مردم از ترس ذلت به سوی ذلت می شتابند.
(6)
امام صادق (علیه السلام):
لا ینبغی للمومن أن یذل نفسه (قال مفضل بن عمر:) قلت: بما یذل نفسه؟ قال: یدخل فیما یعتذر منه؛
سزاوار نیست که مومن خود را خوار سازد - مفضل بن عمر می گوید: - پرسیدم چگونه خود را خوار می کند؟ فرمودند: دست به کاری زند که موجب عذر خواهی شود.
(7)
امام علی (علیه السلام):
المنیة و لا الدنیة والتقلل و لا التوسل؛
مرگ آری اما پستی و خواری هرگز، به اندک ساختن آری اما دست سوی این و آن دراز کردن هرگز.
(8)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
من أقر بالذل طائعاً فلیس منا أهل البیت؛
هر کس آزادانه ذلت را بپذیرد از ما خاندان نیست.
(9)
امام علی (علیه السلام):
رضی (ب) الذل من کشف (عن) ضره؛
کسی که از گرفتاری خود پرده بردارد، به خواری تن داده است.
(10)
امام علی (علیه السلام):
الصدق عز والجهل ذل؛
راستی عزت است و نادانی ذلت.

53 - غیرت

(1)
امام صادق (علیه السلام):
ان الله غیور و یحب کل غیور و لغیرته حرم الفواحش ظاهرها و باطنها؛
خداوند با غیرت است و مردان غیور را دوست دارد و از همین رو، زشتی ها را چه آشکار و چه پنهان حرام کرده است.
(2)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
الغیرة من الایمان والمیذاء من النفاق؛
غیرت از ایمان است و بی بندوباری از نفاق.
(3)
امام علی (علیه السلام):
... ایاک والتغایر فی غیر موضع غیرة فان ذلک یدعو الصحیحة الی السقم والبریئة الی الریب...؛
از غیرت نابجا بپرهیزید زیرا این کار، زن درستکار را به انحراف و زن پاکدامن را به تردید می کشاند.
(4)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ان الله تعالی لیبغض الرجل یدخل علیه فی بیته فلایقاتل؛
خدای متعال، بی گمان نفرت دارد از مردی که به زور وارد خانه اش شوند و او نجنگد.
(5)
امام علی (علیه السلام):
عفته (الرجل) علی قدر غیرته؛
پاکدامنی مرد به اندازه غیرت اوست.
(6)
امام علی (علیه السلام):
غیرة المومن بالله سبحانه؛
غیرت مومن به خاطر خداوند سبحان است.
(7)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
کان ابراهیم أبی غیوراً وأنا أغیر منه وأرغم الله أنف من لایغار من المومنین؛
پدرم ابراهیم با غیرت بود و من با غیرت تر از اویم. خدابینی مومنی را که غیرت ندارد، به خاک می مالد.
(8)
امام علی (علیه السلام):
علی قدر الحمیة تکون الغیرة؛
غیرت به اندازه تعصب و ننگ داشتن بستگی دارد.
(9)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ألا وان الله حرم الحرام وحد الحدود و ما أحد أغیر من الله ومن غیرته حرم الفواحش؛
بدانید که خدا حرام را ممنوع فرموده و حدود آن را مشخص کرده است و احدی غیرتمندتر از خدا نیست و از غیرت اوست که زشتی ها را حرام فرموده است.
(10)
امام علی (علیه السلام):
ألم یبلغنی عن نسائکم أنهن یزاحمن العلوج الاسواق ألا تغارون؟ من لم یغر فلا خیر فیه؛
به من خبر رسیده که زنانتان در بازار تنه شان به تنه مردان بی ایمان و لاابالی می خورد آیا غیرت ندارید؟! کسی که غیرت ندارد خیری در او نیست.

54 - همت

(1)
امام علی (علیه السلام):
الشرف بالهمم العالیة لا بالرمم البالیة؛
شرافت به همت های بلند است نه به استخوان های پوسیده.
(2)
امام علی (علیه السلام):
الفعل الجمیل ینبی عن علو الهمة؛
کردار زیبا از بلندی همت خبر می دهد.
(3)
امام علی (علیه السلام):
الطاعة همة الاکیاس، المعصیة همة الارجاس؛
فرمانبری از خداوند همت زیرکانه است. نافرمانی از خدا همت پلیدانه است.
(4)
امام علی (علیه السلام):
أشرف الهمم رعایة الذمام؛
شریف ترین همت ها نگهداری حق و حرمت ها و رعایت عهد و پیمان هاست.
(5)
امام علی (علیه السلام):
الکف عما فی أیدی الناس عفة و کبر همة؛
طمع نداشتن به آنچه در نزد مردم است، (نشان) عزت نفس و بلند همتی است.
(6)
امام علی (علیه السلام):
من شرف الهمة لزوم القناعة؛
پایبندی به قناعت، از والایی همت است.
(7)
امام علی (علیه السلام):
اقصر همتک علی ما یلزمک و لا تخض فیما لا یعنیک؛
همت خود را صرف چیزهایی کن که به آن نیاز داری و آنچه را به کار تو نمی آید پی گیری مکن.
(8)
امام علی (علیه السلام):
نعوذ بالله من المطامع الدنیة والهمم الغیر المرضیة؛
به خدا پناه می برم از مطامع پست و همت ها و خواسته های ناپسند.
(9)
امام علی (علیه السلام):
ان سمت همتک لاصلاح الناس فابدأ بنفسک، فان تعاطیک صلاح غیرک و أنت فاسد أکبر العیب؛
اگر همت والای اصلاح مردم را در سرداری، از خودت آغاز کن، زیرا پرداختن تو به اصلاح دیگران، در حالی که خود فاسد باشی بزرگترین عیب است.
(10)
امام علی (علیه السلام):
ما أبعد الخیر ممن همته بطنه وفرجه؛
چه دور است خیر و خوبی از کسی که هم و غمش شمک و شرمگاه اوست.