فهرست کتاب


یک هزار حدیث در یک صد موضوع

گردآورنده هادی موحدی‏‏

29 - دوستی

(1)
لقمان حکیم رحمة الله:
یا بنی لاتعد بعد تقوی الله من أن تتخذ صاحباً صالحاً؛
فرزندم بعد از تقوای الهی از گرفتن دوست شایسته نگذر.
(2)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
من أراد الله به خیراً رزقه الله خلیلا صالحاً؛
هر کس که خداوند برای او خیر بخواهد، دوستی شایسته نصیب وی خواهد نمود.
(3)
لقمان حکیم رحمة الله:
یا بنی اتخد ألف صدیق وألف قلیل ولاتتخذ عدواً واحداً والواحد کثیر؛
فرزندم هزار دوست بگیر که هزار دوست هم کم است و یک دشمن مگیر که یک دشمن هم زیاد است.
(4)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
الجلیس الصالح خیر من الوحدة، والوحدة خیر من جلیس السوء؛
هم نشین خوب، از تنهایی بهتر است و تنهایی از هم نشین بد بهتر است.
(5)
امام علی (علیه السلام):
من لم یقدم فی اتخاذ الاخوان الاعتبار دفعه الاغترار الی صحبة الفجار؛
هر کس در انتخاب برادران (دوستان) امتحان را مقدم ندارد، فریب خوردگی او را با مصاحبت با بدکاران می کشاند.
(6)
امام علی (علیه السلام):
خیر اخوانک من دعاک الی صدق المقال بصدق مقاله و ندبک الی أفضل الاعمال بحسن أعماله؛
بهترین برادرانت (دوستت)، کسی است که با راستگویی اش تو را به راستگویی بخواند و با اعمال نیک خود، تو را به بهترین اعمال برانگیزد.
(7)
امام صادق (علیه السلام):
لا ینبغی للمرء المسلم أن یواخی الفاجر و لا الاحمق الکذاب؛
سزاوار نیست که مسلمان با بدکار و احمق و دروغگو رفاقت کند.
(8)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ثلاثة تخلص المودة: اهداء العیب، و حفظ الغیب، والمعونة فی الشدة؛
سه چیز دوستی را یکرنگ می سازد: هدیه کردن عیب های یکدیگر، در غیبت دوست پاس خاطر او را داشتن و بدگویی نکردن و یاری رساندن در سختی.
(9)
امام علی (علیه السلام):
الصدیق من کان ناهیاً عن الظلم والعدوان معیناً علی البر والاحسان؛
دوست، کسی است که از ظلم و تجاوز باز دارد و بر انجام خوبی و نیکی یاری کند.
(10)
امام علی (علیه السلام):
وابذل... للعامة بشرک و محبتک ولعدوک عدلک وانصافک...؛
گشاده رویی و دوستی ات را برای عموم مردم و عدالت و انصافت را برای دشمنت بکارگیر.

30 - مشورت

(1)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ما یستغنی رجل عن مشورة؛
هیچ کس از مشورت بی نیاز نیست.
(2)
امام حسن (علیه السلام):
ما تشاور قوم الا هدوا الی رشدهم؛
هیچ ملتی با هم مشورت نکردند مگر آن که راه درست خود را پیدا کردند.
(3)
امام علی (علیه السلام):
خیر من شاورت ذوواالنهی والعلم واولوا التجارب والحزم؛
بهترین کسی که با او مشورت کنی کسی است که صاحب عقل و علم و تجربه ها و دوراندیشی باشد.
(4)
امام علی (علیه السلام):
من استبد برأیه هلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولها؛
هر کس خود رأی شد هلاک می شود و هر کس با افراد صاحب نظر مشورت کند در عقل آنان شریک می شود.
(5)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
مشاورة العاقل الناصح رشد ویمن وتوفیق من الله فاذا أشار علیک الناصح العاقل فایاک والخلاف فان فی ذلک العطب؛
مشورت کردن با عاقل خیر خواه مایه هدایت و میمنت است و توفیقی است از جانب خداوند، پس هر گاه خیرخواه عاقل تو را راهنمایی کرد، مبادا مخالفت کنی که موجب نابودی می شود.
(6)
امام علی (علیه السلام):
شاور فی امورک الذین یخشون الله ترشد؛
در کارهای خود با افراد خدا ترس مشورت کن، تا راه درست را بیابی.
(7)
امام علی (علیه السلام):
لا تستشر الکذاب فانه کالسراب یقرب علیک البعید ویبعه علیک القریب؛
با دروغگو مشورت نکن، چون دروغگو، مانند سراب، دور را در نظرت نزدیک نشان می دهد و نزدیک را دور.
(8)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
من استشاره أخوه المومن فلم یمحضه النصیحة سلبه الله لبه؛
هر کس برادر مومنش با او مشورت کند و او صادقانه راهنمائیش نکند، خداوند عقلش را از او بگیرد.
(9)
امام سجاد (علیه السلام):
حق المستشیر ان علمت أن له رأیاً أشرت علیه وان لم تعلم أرشدته الی من یعلم؛
حق مشورت کننده این است، که اگر برای راهنمایی او نظرداری، راهنمائیش کنی و اگر اطلاعی نداشته باشی او را به کسی که (در آن زمینه) آگاهی دارد راهنمایی کنی.
(10)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
یا علی لاتشاور جباناً فانه یضیق علیک المخرج ولاتشاور البخیل فانه یقصربک عن غایتک ولاتشاور حریصاً فانه یزیق لک شرها؛
ای علی با ترسو مشورت مکن، زیرا او راه بیرون آمدن از مشکل را بر تو تنگ می کند و با بخیل مشورت مکن، زیرا او تو را از هدف باز می دارد و با حریص مشورت مکن، زیرا او حریص بودن را در نظرت زیبا جلوه می دهد.

31 - شجاعت

(1)
امام علی (علیه السلام):
الشجاعة عز حاضر، الجبن ذل ظاهر؛
شجاعت عزتی است آماده، ترس ذلتی است آشکار.
(2)
امام علی (علیه السلام):
الشجاعة نصرة حاضرة وفضیلة ظاهرة؛
شجاعت، نصرتی نقد و فضیلتی آشکار است.
(3)
امام علی (علیه السلام):
السخاء والشجاعة غرائز شریفة، یضعها الله سبحانه فیمن أحبه وامتحنه؛
سخاوت و شجاعت خصلت های والایی هستند که خداوند سبحان آن دو را در وجود هر کس که دوستش داشته و او را آزموده ب اشد می گذارد.
(4)
امام علی (علیه السلام):
جبلت الشجاعة علی ثلاث طبائع، لکل واحدة منهن فضیلة لیست للاخری: السخاء بالنفس والانفة من الذل وطلب الذکر...؛
شجاعت بر سه خصلت سرشته شده که هر یک از آنها فضیلتی دارد که دیگری فاقد آن است: از خود گذشتگی، تن ندادن به خواری و ذلت و نامجویی.
(5)
امام علی (علیه السلام):
ثمرة الشجاعة الغیرة؛
غیرت میوه شجاعت است.
(6)
امام صادق (علیه السلام):
ثلاثة لاتعرف الافی ثلاث مواطن: لایعرف الحلیم الا عند الغضب الشجاع الا عند الحرب و لا أخ الا عند الحاجة؛
سه کس اند که جز در سه جا شناخته نمی شوند: بردبار جز در هنگام خشم، شجاع جز در جنگ و برادر جز در هنگام نیازمندی.
(7)
امام علی (علیه السلام):
لا أشجع من لبیب؛
شجاع تر از خردمند، وجود ندارد.
(8)
امام علی (علیه السلام):
لو ثمیزت الاشیاء لکان الصدق مع الشجاعة و کان الجبن مع الکذب؛
اگر خصلت ها از یکدیگر متمایز و جدا شوند، هر آینه راستی با شجاعت باشد و بزدلی با دروغ.
(9)
امام علی (علیه السلام):
آفة الشجاعة اضاعة الحزم؛
آفت شجاعت، فروگذاشتن دوراندیشی است.
(10)
امام علی (علیه السلام):
العدل أفضل من الشجاعة لان الناس لواستعملوا العدل عموماً فی جمیعهم لاستغنوا عن الشجاعة؛
عدالت بهتر از شجاعت است زیرا اگر مردم عدالت را همگی دوباره به کار گیرند از شجاعت بی نیاز می شوند.