فهرست کتاب


یک هزار حدیث در یک صد موضوع

گردآورنده هادی موحدی‏‏

28 - انصاف

(1)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
لامیر المومنین (علیه السلام) ألا اخبرکم، بأشبهکم بی خلقاً؟ قال: بلی یا رسول الله قال: أحسنکم خلقاً، وأعظمکم حلماً، وأبرکم بقرابته وأشدکم من نفسه انصافاً؛
به امیرالمومنین (علیه السلام) فرمودند: آیا تو را خبر ندهم که اخلاق کدام یک از شما به من شبیه تر است؟ عرض کردند: آری، ای رسول خدا. فرمودند: آن کس که از همه شما خوش اخلاق تر و بردبارتر و به خویشاوندانش نیکوکارتر و با انصاف تر باشد.
(2)
امام علی (علیه السلام):
الانصاف أفضل الفضائل؛
انصاف، برترین ارزشهاست.
(3)
امام علی (علیه السلام):
الانصاف یرفع الخلاف ویوجب الایتلاف؛
انصاف، اختلافات را از بین می برد و موجب الفت و همبستگی می شود.
(4)
امام علی (علیه السلام):
من أنصف انصف؛
هر کس با انصاف باشد، انصاف می بیند.
(5)
امام علی (علیه السلام):
زکاة القدرة الانصاف؛
زکات قدرت، انصاف است.
(6)
امام صادق (علیه السلام):
من أنصف الناس من نفسه رضی به حکماً لغیره؛
هر کس با مردم منصفانه رفتار کند، دیگران داوری او را می پذیرند.
(7)
امام علی (علیه السلام):
أعدل الناس من أنصف من ظلمه؛
عادل ترین مردم کسی است که با کسی که به او ظلم کرده با انصاف رفتار کند.
(8)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
من واسی الفقیر و أنصف الناس من نفسه فذلک المومن حقاً؛
هر کس به نیازمند کمک مالی کند و با مردم منصفانه رفتار نماید چنین کسی مومن حقیقی است.
(9)
امام علی (علیه السلام):
انصف الناس من نفسک وأهلک وخاصتک و من لک فیه هوی واعدل فی العدو والصدیق؛
خودت و خانواده ات و نزدیکانت و کسانی که به آنان علاقه داری، با مردم منصفانه رفتار کنید و با دوست و دشمن به عدالت رفتار کن.
(10)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
انصف الناس من نفسک وانصح الامة وارحمهم فاذا کنت کذلک و غضب الله علی أهل بلدة أنت فیها وأراد أن ینزل علیهم العذاب نظر الیک فرحمهم بک، یقول الله تعالی: (وما کان ربک لیهلک القری بظلم وأهلها مصلحون)؛
با مردم منصفانه رفتار کن و نسبت به آنان خیرخواه و مهربان باش، زیرا اگر چنین بودی و خداوند بر مردم آبادیی که تو در آن به سر می بری خشم گرفت و خواست بر آنان عذاب فرو فرستد، به تو نگاه می کند و به خاطر تو به آن مردم رحم می کند. خدای متعال می فرماید و پروردگار تو (هرگز) بر آن نبوده است که شهرهایی را که مردمش درستکارند، به ستمی هلاک کند.

29 - دوستی

(1)
لقمان حکیم رحمة الله:
یا بنی لاتعد بعد تقوی الله من أن تتخذ صاحباً صالحاً؛
فرزندم بعد از تقوای الهی از گرفتن دوست شایسته نگذر.
(2)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
من أراد الله به خیراً رزقه الله خلیلا صالحاً؛
هر کس که خداوند برای او خیر بخواهد، دوستی شایسته نصیب وی خواهد نمود.
(3)
لقمان حکیم رحمة الله:
یا بنی اتخد ألف صدیق وألف قلیل ولاتتخذ عدواً واحداً والواحد کثیر؛
فرزندم هزار دوست بگیر که هزار دوست هم کم است و یک دشمن مگیر که یک دشمن هم زیاد است.
(4)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
الجلیس الصالح خیر من الوحدة، والوحدة خیر من جلیس السوء؛
هم نشین خوب، از تنهایی بهتر است و تنهایی از هم نشین بد بهتر است.
(5)
امام علی (علیه السلام):
من لم یقدم فی اتخاذ الاخوان الاعتبار دفعه الاغترار الی صحبة الفجار؛
هر کس در انتخاب برادران (دوستان) امتحان را مقدم ندارد، فریب خوردگی او را با مصاحبت با بدکاران می کشاند.
(6)
امام علی (علیه السلام):
خیر اخوانک من دعاک الی صدق المقال بصدق مقاله و ندبک الی أفضل الاعمال بحسن أعماله؛
بهترین برادرانت (دوستت)، کسی است که با راستگویی اش تو را به راستگویی بخواند و با اعمال نیک خود، تو را به بهترین اعمال برانگیزد.
(7)
امام صادق (علیه السلام):
لا ینبغی للمرء المسلم أن یواخی الفاجر و لا الاحمق الکذاب؛
سزاوار نیست که مسلمان با بدکار و احمق و دروغگو رفاقت کند.
(8)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ثلاثة تخلص المودة: اهداء العیب، و حفظ الغیب، والمعونة فی الشدة؛
سه چیز دوستی را یکرنگ می سازد: هدیه کردن عیب های یکدیگر، در غیبت دوست پاس خاطر او را داشتن و بدگویی نکردن و یاری رساندن در سختی.
(9)
امام علی (علیه السلام):
الصدیق من کان ناهیاً عن الظلم والعدوان معیناً علی البر والاحسان؛
دوست، کسی است که از ظلم و تجاوز باز دارد و بر انجام خوبی و نیکی یاری کند.
(10)
امام علی (علیه السلام):
وابذل... للعامة بشرک و محبتک ولعدوک عدلک وانصافک...؛
گشاده رویی و دوستی ات را برای عموم مردم و عدالت و انصافت را برای دشمنت بکارگیر.

30 - مشورت

(1)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ما یستغنی رجل عن مشورة؛
هیچ کس از مشورت بی نیاز نیست.
(2)
امام حسن (علیه السلام):
ما تشاور قوم الا هدوا الی رشدهم؛
هیچ ملتی با هم مشورت نکردند مگر آن که راه درست خود را پیدا کردند.
(3)
امام علی (علیه السلام):
خیر من شاورت ذوواالنهی والعلم واولوا التجارب والحزم؛
بهترین کسی که با او مشورت کنی کسی است که صاحب عقل و علم و تجربه ها و دوراندیشی باشد.
(4)
امام علی (علیه السلام):
من استبد برأیه هلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولها؛
هر کس خود رأی شد هلاک می شود و هر کس با افراد صاحب نظر مشورت کند در عقل آنان شریک می شود.
(5)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
مشاورة العاقل الناصح رشد ویمن وتوفیق من الله فاذا أشار علیک الناصح العاقل فایاک والخلاف فان فی ذلک العطب؛
مشورت کردن با عاقل خیر خواه مایه هدایت و میمنت است و توفیقی است از جانب خداوند، پس هر گاه خیرخواه عاقل تو را راهنمایی کرد، مبادا مخالفت کنی که موجب نابودی می شود.
(6)
امام علی (علیه السلام):
شاور فی امورک الذین یخشون الله ترشد؛
در کارهای خود با افراد خدا ترس مشورت کن، تا راه درست را بیابی.
(7)
امام علی (علیه السلام):
لا تستشر الکذاب فانه کالسراب یقرب علیک البعید ویبعه علیک القریب؛
با دروغگو مشورت نکن، چون دروغگو، مانند سراب، دور را در نظرت نزدیک نشان می دهد و نزدیک را دور.
(8)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
من استشاره أخوه المومن فلم یمحضه النصیحة سلبه الله لبه؛
هر کس برادر مومنش با او مشورت کند و او صادقانه راهنمائیش نکند، خداوند عقلش را از او بگیرد.
(9)
امام سجاد (علیه السلام):
حق المستشیر ان علمت أن له رأیاً أشرت علیه وان لم تعلم أرشدته الی من یعلم؛
حق مشورت کننده این است، که اگر برای راهنمایی او نظرداری، راهنمائیش کنی و اگر اطلاعی نداشته باشی او را به کسی که (در آن زمینه) آگاهی دارد راهنمایی کنی.
(10)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
یا علی لاتشاور جباناً فانه یضیق علیک المخرج ولاتشاور البخیل فانه یقصربک عن غایتک ولاتشاور حریصاً فانه یزیق لک شرها؛
ای علی با ترسو مشورت مکن، زیرا او راه بیرون آمدن از مشکل را بر تو تنگ می کند و با بخیل مشورت مکن، زیرا او تو را از هدف باز می دارد و با حریص مشورت مکن، زیرا او حریص بودن را در نظرت زیبا جلوه می دهد.