چهل حدیث نماز شب

محمود شریفی

مقدمه

جهانی که ما امروز در آن زندگی می کنیم متأسفانه جهانی است که به معنویات، کم بها می دهد. با اینکه طبع ابتدائی بشر و گرفتاری روزافزون او اقتضا دارد که روز بروز توجه

او به مسائل معنوی و عبادی بیشتر گردد. اما جهان پر زرق و برق و دنیای صنعتی اکثریت قریب به اتفاق انسانها را از معنویت جدا یا نسبت بآن کم توجه کرده است.
در اینجاست که مسئولیت انسانهای آگاه و متعهد سنگین تر شده و آنها را وا می دارد که هر چه بیشتر در جهت بیدار کردن انسانهای غافل و غرق شده در مادیات دنیای صنعت و تکنولوژی بکوشند.
وقتی ما منابع اسلامی را مورد بررسی و دقت قرار می دهیم می بینیم رهبران اسلامی سعی دارند که همیشه انسانها راه افراط و تفریط را کنار گذاشته، و در زندگی مادی و معنوی هر دو تکامل و پیشرفت داشته باشند. نه اینکه گروهی زندگی مادی را کنار گذاشته، از جامعه بریده و فقط به معنویات بپردازند و گروهی در مقابل تمام فکر و تلاش و هدفشان دنیا و رفاه و زندگی مادی باشد.
انسانها باید در دو بعد مادی و معنوی حرکت همآهنگ داشته باشند تا به زندگی انسانی و قله ترقی و تکامل نزدیک شوند.
گرچه بشر در قرن پانزدهم و در دوران شکوفائی استعدادهای مادی انسانی و در جهان علم و تکنیک و صنعت زندگی می کند، اما باید جنبه معنوی و انسانی خود را فراموش نکند و همانطور که در جنبه مادی پیشرفت می کند در بعد معنوی هم بکوشد.
نماز شب که یکی از عبادات خاص اولیاء خدا و از برنامه های سازنده اسلامی بشمار می رود انسان را به وادی معنویات نزدیکتر می کند و درس خود سازی و خلوت کردن با خالق خود را که از نیازهای طبیعی انسان است به او می آموزد، آن هم در بهترین ساعات شبانه روز یعنی آخرین ساعات شب که انسانها معمولاً در استراحت بسر می برند و ظلمت شب همه جا را فرا گرفته و آرامش نسبتاً خوبی جهان را فرا گرفته و موانع ارتباط با خالق هستی بر طرف شده و از هر جهت وسایل و مقدمات پرواز معنوی آماده است نماز شب، برنامه ویژه متهجدان و شب زنده داران است که از بستر نرم و گرم و از لذت خواب و استراحت خود را جدا می کنند و به بستری از معنویات و به لذتی شیرین تر که نجوا با پروردگار است، روی می آورند.
در دل شب خیز و ریز قطره اشکی ز چشم - که دوست دارم کند گریه گنهکار ما
بیدار دلان خداجوی، هرگز دامن فرصت را در نیمه های شب از دست نمی دهند و سوز دل و اشک چشم و دست نیاز را زمینه ساز حلّ بسیاری از مشکلات می دانند و می دانند که:
دعای نیمه شبی دفع صد بلا بکند
آری... نماز شب، ارتباط خاص با معبود است.
و اینک این شما و این چهل درّ گرانبها.
بخش اول
اهمیت نماز شب
1-

محبوبیت نماز شب

عن انس بن مالک سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول:
الرکعتان فی جوف اللیل احب الی من الدنیا و ما فیها.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود:
دو رکعت نماز در دل شب پیش من از دنیا و آنچه در آن است محبوبتر است.(1)
2-