فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

535 : آیا در عصر ظهور بانوان نیز رجعت می کنند؟

در عصر ظهور یک گروه از یاوران حکومت مهدی علیه السلام زنانی هستند که خداوند به برکت ظهور امام زمان علیه السلام آنها را زنده خواهد کرد و بار دیگر به دنیا رجعت نموده و در رکاب حضرت مهدی علیه السلام قرار خواهند گرفت. برخی از نام و نشان از زنده شدنشان خبر داده شده و برخی دیگر فقط از آمدنشان سخن به میان آمده است.
در منابع معتبر اسلامی نام سیزده زن یاد می شود که به هنگام ظهور قائم آل محمد علیه السلام زنده خواهند شد و در لشکر امام زمان علیه السلام به مداوای مجروحان جنگی و سرپرستی بیماران خواهند پرداخت.(1356)

...................) Anotates (.................
1) سوره بقره، آیه 170.
2) فصلنامه مطهر، شماره صفر، ص 34 و 35.
3) سوره عنکبوت، آیه 69.
4) سوره زمر، آیه 17 و 18.
5) سوره زمر، آیه 18.
6) کافی، ج 1، ص 27، ح 29؛ تحف العقول، ص 356؛ بحار، ج 75، ص 269، ح 109.
7) کافی ج 8، ص 23، ح 4؛ امالی، شیخ صدوق، ص 400، ح 9- توحید، ص 74، ح 27؛ تحف العقول، ص 98- بحار، ج 74، ص 287، ح 1.
8) المهدی المنتظر، دکتر عداب محمود محش، ص 214.
9) قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ، شهید مطهری رحمة الله علیه، ص 57.
10) قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ، شهید مطهری رحمة الله علیه، ص 57.
11) شرح مقاصد، ج 5، ص 239.
12) بحث حول المهدی علیه السلام، ص 7 و 8.
13) سوره بروج، آیه 1 - 8.
14) مروج الذهب، ج 3، ص 166 و 167.

15) لذات فلسفه، بخش دعوت.
16) امیدهای نو، ص 2.

17) قیام و انقلاب مهدی علیه السلام، ص 5 - 7.

18) سوره توبه، آیه 38.
19) راه مهدی علیه السلام، ص 54.
20) الغیبة، طوسی، ص 472؛ بحارالانوار، ج 52، ص 332، ح 58.

21) لذات فلسفه، بخش دعوت.
22) کشورهای در حال توسعه و سازمان جهانی تجارت.
23) فصلنامه پژوهشی و سنجش، شماره 25، ص 123.
24) جامعه شناسی سیاسی معاصر.
25) سوره، انبیاء، آیه 105.

26) سوره ی نور، آیه 55.
27) سوره صف، آیه 9.
28) بحارالانوار، ج 52، ص 336.
29) بحارالانوار، ج 52، ص 328، ح 47. و اصول کافی، ج 1 کتاب العقل و الجهل ح 21.

30) منتخب الاثار، ص 482؛ بحارالانوار، ج 52 ص 338، ح 83.
31) بحارالانوار، ج 52، ص 342.

32) نهج البلاغه، خطبه 138.
33) آینده آزادی، ص 17.
34) سوره ی نور، آیه 55.
35) ر.ک: انحطاط تمدن غرب، اسوالد اشپنگلر.

36) کاوش های نظری در سیاست خارجی، ص 182.

37) کاوش های نظری در سیاست خارجی، ص 271.
38) سوره بقره، آیه 216.
39) به سوی تمدن جدید، آلوین و هایدی تافلر، ص 96-97
40) برخورد تمدنها، ص 22 و 23، با تلخیص.

41) تاریخ تمدن، ج 4، ص 329.

42) تمدن اسلام و غرب، ج 1، ص 141.
43) چندگونگی و آزادی در اسلام، ص 68.
44) اسلام و عقل، ص 210.

45) اسلام و عقل، ص 210.

46) قیام و انقلاب مهدی علیه السلام از دیدگاه فلسفه ی تاریخ، ص 18 - 21، با تلخیص.

47) الیوم الموعود، ص 83.
48) اسلام و عقل، ص 210.
49) برنارد شو، عباس محمود عقاد، ص 124 و 125.
50) الغیبة، طوسی، ص 285، ح 245؛ احتجاج، ج 2، ص 278؛ بحار الانوار، ج 53، ص 178، ح 9
51) کمال الدین، ص 644، ح 3.

52) بحارالانوار، ج 75، ص 208، ح 77.

53) بحارالانوار، ج 52، ص 366، ح 146.

54) بحارالانوار، ج 52، ص 131، ح 29.

55) مکیال المکارم، ج 2، ص 425.

56) سوره آل عمران، آیه 200.

57) تفسیر علی بن ابراهیم، ج 1، ص 129.

58) الغیبة، نعمانی، ص 199.

59) بحارالانوار، ج 52، ص 129، ح 23.
60) کتاب مقدس، سفر مزامیر داوود.
61) متّی، 3/2.

62) انتظار مسیحا در آیین یهود، ص 65.
63) هوشع، 5/3؛ ارمیا، 9/30؛ حزقیال، 37/24 و 25.

64) اشعیا، 11/10؛ صفنیا، 3/9
65) صفنیا، 2/2-4.
66) انتظار مسیحا در آیین یهود، ص 65.
67) بحارالانوار، ج 52، ص 125، ح 11؛ کمال الدین، ص 287، ح 6.
68) بحارالانوار، ج 52، ص 122، ح 3؛ جامع الصغیر، ج 1، ص 416، ح 2717؛ کنزالعمال، ح 6509.
69) بحارالانوار، ج 52، ص 122، ح 2.
70) سوره هود، آیه 93
71) سوره اعراف، آیه 71.

72) کمال الدین، ص 645، ح 5.
73) بحارالانوار، ج 52، ص 122، ح 54.
74) سنن ترمذی، ج 5، ص 225، ح 3642.
75) کمال الدین، ص 357، ح 54.
76) سوره حدید، آیه 16.

77) الغیبة، نعمانی، ص 24؛ المحجة، ص 219 و 220.
78) مجله بازتاب اندیشه، خرداد هشتاد، ص 193.
79) سیاست اسلام، اثر ماربین، ص 49 و 50.
80) نهضت سربداران خراسان، اثر پتروشفسکی.

81) بحارالانوار، ج 52، ص 140، ح 50.
82) بحارالانوار، ج 52، ص 123، ح 6.
83) مع الدکتور احمد امین فی حدیث المهدی و المهدیه، ص 11.

84) الامامة و قیام القیامة، ص 270 و 271؛ العقیده و الشریعه فی الاسلام، ص 192.

85) سوره ی انبیاء، آیه 105.

86) سوره قصص، آیه ی 5.

87) سوره ی صف، آیه 9
88) سوره مائده، آیه 24.

89) سوره مائده، آیه 112.

90) ماللهند، ص 321.
91) بشارت العهدین، ص 242؛ بشارة الظهور، ص 17.
92) بشارت العهدین، ص 272؛ بشارة الظهور، ص 18.
93) بشارة الظهور، ص 18.
94) اوپانیشاد، ص 737.
95) بشارت العهدین، ص 237 و 238؛ بشارة الظهور، ص 34.
96) بشارت العهدین، ص 243 و 244.
97) بشارت العهدین، ص 273؛ بشارة الظهور، ص 20.

98) جاماسب نامه، ص 25.
99) زند بهمن یسن، ص 19.
100) زند بهمن یسن، ص 150.
101) سوره، انبیاء، آیه 105.
102) کتاب مقدس، عهد قدیم، مزمور 72، ص 1210 - 1212، رقم 1-17.
103) کمال الدین، ص 357، ح 53؛ الغیبة، طوسی، ص 172، ح 129؛ بحارالانوار، ج 51، ص 222.
104) کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل یوحنا، ص 339، رقم 28-30.
105) سوره، آل عمران، آیه 46.

106) سوره نساء، آیه 159.

107) ر.ک: صحیح بخاری، ج 4، ص 143؛ درالمنثور، ج 2، ص 241؛ و... .
108) سوره زخرف، آیه 61.

109) جامع البیان، ج 25، ص 115؛ البحرالمحیط، ج 9ص 386.
110) صحیح بخاری، ج 4، ص 143.
111) کمال الدین، ص 331، ح 16.
112) المعجم الکبیر، ج 1، ص 217.
113) الفتن و الملاحم، ص 172.
114) کتاب مقدس، عهد جدید، ص 205، رقم 43.
115) انجیل متی، 9/62/35.
116) کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل متی، ص 82-84، رقم 13-28.
117) کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل متی، ص 104، رقم 27.
118) کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل متی، 24/105/44
119) کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل یوحنا، ص 317، رقم 50.
120) کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل متی، ص 102، رقم 6.
121) کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل متی، 24/103/13.
122) الغیبة، طوسی، ص 178.

123) انجیل لوقا، 13/242/29.
124) انجیل مرقس، 13/166/10.
125) کمال الدین، ص 330، ح 16.
126) سنن ابی داوود، ج 2، ص 319، ح 4324.

127) کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل مرقس، ص 157، رقم 15.

128) کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل متی، 7/56/21.
129) کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل لوقا، ص 210، رقم 20 و 21.
130) کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل متی، اصحاح 24، ص 102، رقم 3.
131) انجیل متی، 24/102/6.
132) کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل متی، اصحاح 25، ص 107، رقم 31-34.
133) انجیل لوقا، 17/252/20.
134) انجیل لوقا، 21/265/9-11.
135) البراهین الساباطیة، ص 207 و 208.
136) بحارالانوار، ج 33، ص 256.
137) سوره تغابن، آیه 7، کافران پنداشته اند که هرگز برانگیخته نمی شوند.
138) بحارالانوار، ج 33، ص 257.

139) مقصود از این قاعده این است که تضعیف یک راوی مقدم بر توثیق آن است.

140) تاریخ ابن خلدون، ج 1، ص 311-322.

141) الامام الصادق علیه السلام، 239.

142) المهدیة فی الاسلام، ص 69.
143) دائرة المعارف قرن عشرین، ج 10، ص 481.
144) المهدی و المهدویة، ص 108.
145) تبدید الظلام، ص 479 و 480.
146) تراثنا و موازین النقد، ص 187.
147) المهدی المنتظر فی الاحادیث الصحیحة.

148) عقیدة اهل السنة و الاثر فی المهدی المنتظر، ص 128.
149) عقیدة اهل السنة و الاثر فی المهدی المنتظر، ص 128.
150) المهدی المنتظر فی الاحادیث الصحیحة، ص 364 و 365.
151) المهدی و المهدویة، ص 41، ضحی الاسلام، ج 3، ص 277.
152) الامام الصادق علیه السلام، ص 238 و 239.
153) المهدیة فی الاسلام، ص 69.
154) تراثنا و موازین النقد، ص 185-187.

155) تفسیر المنار، ج 9ص 499.
156) لا مهدی ینتظر بعد الرسول، ص 6.
157) المهدی المنتظر فی الاحادیث الصحیحة.

158) مقدمه ابن الصلاح، ص 21 و 22.
159) مقدمه ابن الصلاح، ص 21 و 22.
160) مستدرک حاکم، ج 1، ص 2.
161) زاد المعاد.

162) الامام المهدی عند اهل السنة، ج 2، ص 445، به نقل از او.

163) صحیص بخاری، ج 4، ص 143، کتاب الانبیاء، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل؛ صحیح مسلم با شرح نووی، ج 18، ص 58 و 85.
164) تهذیب التهذیب، ج 9- ص 125.
165) صحیح بخاری، ج 4، ص 143.
166) صحیح مسلم، ج 1، ص 94
167) صحیح مسلم، ج 8، ص 185.
168) المصنف، ابن ابی شیبه، ج 8، ص 678.
169) صحیح مسلم، ج 8، ص 167.
170) مستدرک حاکم، ج 4، ص 520.
171) تفسیر المنار، ج 9- ص 499 - 501؛ تراثنا و موازین النقد، ص 187.
172) المهدی المنتظر فی الاحادیث الصحیحة، ص 380.
173) المهدی المنتظر فی الاحادیث الصحیحة، ص 380.
174) ضحی الاسلام، ج 3، ص 244.
175) السیادة العربیه، ص 132.
176) عقیدة الشیعه، ص 231.

177) ضحی الاسلام، ج 3، ص 241.
178) النظریة السیاسیة المعاصرة للشیعة الامامیه، ص 86.
179) السیادة العربیه، ص 107.
180) تاثیر علم بر اجتماع، ص 56.
181) مفهوم نسبیت، ص 35.
182) العقیده و الشریعه، ص 218.
183) تراثنا و موازین النقد، ص 184
184) مذاهب الاسلامیین، ج 2، ص 76 و 77.
185) دراسة عن الفرق فی تاریخ المسلمین، احمد محمد جلی، ص 222.
186) بحث حول المهدی، ص 16 و 17.

187) المهدی و المهدویة، ص 110.
188) المنار المنیف فی الصحیح و الضعیف، ص 135-141.

189) الحاوی للفتاوی، ج 2، 128.
190) الحاوی للفتاوی، ج 2، ص 128.
191) فیض القدیر، ج 6، ص 362، ح 9245
192) فتح الباری، ج 5، ص 362.
193) ابراز الوهم المکنون، ص 4، به نقل از رساله التوضیح شوکانی.
194) الصواعق المحرقة، ج 2، ص 211.
195) شرح مقاصد، ج 2، ص 62.
196) اخبار الدول و آثار الاول، ج 1، ص 463.
197) تحفة الاحوذی، ذیل حدیث 2331.
198) ابراز الوهم المکنون من کلام ابن خلدون، ص 433.
199) الاذاعة، ص 146.
200) الاذاعة، ص 125.
201) عون المعبود، ج 11، ص 243.
202) نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، ص 225.
203) الاشاعة لاشراط الساعة، ص 139.
204) مجله التمدن الاسلامی، ج 16، شماره 35 و 36.
205) البینات، ص 116.
206) الفتوحات الاسلامیة، ص 299 و 300.
207) التاج الجامع للاصول، ج 5، ص 341.
208) مجله التمدن الاسلامی، شماره 22، ص 643.
209) اتحاف الجماعة، ج 1، ص 6.

210) اتحاف الجماعة، ج 1، ص 7.
211) المهدی و فقه اشراط الساعة، ص 23 و 24.
212) سنن ترمذی، ج 3، ص 343.
213) الضعفاء الکبیر، ج 4، ص 380.
214) شرح السنه.

215) مناقب الشافعی.

216) المستدرک، ج 4، ص 465.
217) به نقل المنار المنیف، ص 130.
218) مصابیح السنة، ج 3، ص 493.
219) النهایة، ج 5 ص 220.
220) التذکرة، ج 2، ص 299.
221) لسان العرب، ج 25، ص 354.
222) المنهاج السنة، ج 4، ص 211.
223) تهذیب الکمال، ج 25، ص 150.
224) تلخیص المستدرک، ج 4، ص 463.
225) المنار المنیف، ص 130 - 135.
226) النهایة فی الفتن و الملاحم، ص 45 - 53.
227) شرح مقاصد، ج 5، ص 312.
228) مجمع الزوائد، ج 7، ص 314.
229) اسنی المطالب، ص 129.
230) مصباح الزجاجه، ج 3، ص 263.
231) تهذیب التهذیب، ج 9، ص 125.
232) الجامع الصغیر، ج 2، ص 522 و 553.
233) الیواقیت و الجواهر، ج 2، ص 561.
234) الصواع المحرقة، ص 163؛ القول المختصر، ص 26.
235) البرهان فی علامات مهدی آخرالزمان.

236) فرائد فوائد الفکر، ص 60 - 68.
237) الاشاعة لاشراط الساعة، ص 139.
238) شرح المواهب اللدینة.

239) شرح احیاء المیت فی فضائل آل البیت.

240) اللوامع.

241) تاج العروس، ج 2، ص 332.
242) اسعاف الراغبین، ص 145 - 161.
243) سبائک الذهب، ص 78.
244) به نقل از قنوجی در الاذاعة، ص 126.
245) نور الابصار، ص 185.
246) الفتوحات الاسلامیة، ج 2، ص 290.
247) القطر الشهدی، ص 68.
248) علامات الساعه.

249) العطر الوردی، ص 45.
250) نظم المتناثر، ص 225.
251) تحفة الاحوذی، ج 6، ص 393.
252) التاج الجامع للاصول، ج 5، ص 341.
253) مجله التمدن الاسلامی .
254) البینات، ص 116.
255) مجله التمدن الاسلامی.

256) عقیدة اهل السنة و الاثر فی المهدی المنتظر.
257) الاحتجاج بالاثر علی من انکر المهدی، ص 70.
258) الامام المهدی عند اهل السنة، ج 2، ص 324، به نقل از او.

259) ابزار الوهم المکنون، ص 433.
260) الاذاعة، ص 146.
261) مجله التمدن الاسلامی، شماره 22، ص 643.
262) مجله الجماعة الاسلامیة، شماره 3.
263) البرهان، ص 178.
264) المهدی المنتظر، ص 5.
265) ینابیع المودة، ج 3، ص 275.
266) بحارالانوار، ج 46، ص 202، ح 77.
267) بحارالانوار، ج 51، ص 143، ح 3.
268) فرائد السمطین، ج 2، ص 337، ح 591؛ بحارالانوار، ج 49، ص 239، ح 9
269) بحارالانوار، ج 50، ص 275.
270) بحارالانوار، ج 50، ص 275.
271) ینابیع المودة، ص 416.
272) مطالب السؤول، ص 152.
273) ینابیع المودة، ج 3، ص 340؛ الزام الناصب، ص 95
274) ینابیع المودة، ج 3، ص 337.
275) اللالی المنتظمة و الدرر الثمینة، ص 79 و 80.
276) الائمة الاثنی عشر، ص 118.

277) تاریخ الادب العربی، ج 1، ص 697.
278) وفیات الاعیان، ج 4، ص 172.
279) طبقات ابن سعد، ج 5 ص 162.
280) فرق الشیعه، ص 31.
281) البدایة و النهایة، ج 9، ص 225.
282) الفِصَل، ج 4، ص 36.
283) الفِصَل، ج 4، ص 36.
284) کافی، ج 5، ص 23، ح 1.
285) مقاتل الطالبین، ص 158.
286) مقاتل الطالبین، ص 162.
287) لوامع الانوار، ج 1 ص 58-64.

288) لوامع الانوار، ج 1، ص 58.
289) لوامع الانوار، ج 1، ص 58.
290) لوامع الانوار، ج 1، ص 58.
291) کتاب الشافی، ج 1، ص 78.
292) کتاب الشافی، ج 1 ص 79.
293) مطمح الامال، ص 185.
294) بحث حول المهدی، ص 103 و 104.
295) عقائد الامامیه، ص 77.
296) حول المهدی علیه السلام، البانی، مجله التمدن الاسلامی، سال 1371 ه.
297) عقیده اهل السنة و الاثر فی المهدی المنتظر، مجله جامعة اسلامیة، شماره 3.
298) عقیدة اهل السنة و الاثر فی المهدی المنتظر، مجله جامعة اسلامیة، شماره 3.
299) کمال الدین، ج 1، ص 19.
300) مجله تمدن اسلامی، چاپ دمشق.

301) مجله الجماعة السلامیه، چاپ حجاز.

302) سوره نور، آیه 55.
303) مسند احمد، ج 3، ص 28.
304) بحارالانوار، ج 52، ص 390، ح 212.
305) مستدرک حاکم، ج 4، ص 557.
306) بحارالانوار، ج 51، ص 81.
307) سنن ابن ماجه، ج 2 ص 1368، ح 4086.
308) مسند احمد، ج 3، ص 36.
309) بحارالانوار، ج 51، ص 43، ح 32.
310) صحیح بخاری، ج 4، ص 143.
311) بحارالانوار، ج 52، ص 191، ح 24.
312) مسند احمد، ج 1، ص 84.
313) کمال الدین، ج 1، ص 317، ح 1.
314) ]- مسند احمد، ج 3، ص 36.
315) الغیبة، طوسی، ص 42.
316) وفیات الاعیان، ج 4، ص 176.
317) الوافی بالوفیات، ج 3، ص 336.
318) الکامل فی التاریخ، ج 4، ص 454.
319) روضة الصفا، ج 3، ص 59.
320) مروج الذهب، ج 4، ص 112.
321) دائرة المعارف، ج 6، ص 439.

322) المختصر فی اخبار البشر، ج 1، ص 361.
323) تلبیس ابلیس، ص 118.
324) مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول، ج 2، ص 152.
325) الشذرات الذهبیه، ص 117.
326) مفتاح النجاه، ص 104.
327) صواعق المحرقه، ص 208.

328) کفایة الطالب، ص 312.
329) الیواقیت و الجواهر، ج 2، ص 127.
330) فتوحات مکیه، باب 366.
331) نورالابصار، ص 341.
332) ینابیع المودة، ج 3، ص 306.
333) اسعاف الراغبین در حاشیه نور الابصار، ص 154.
334) مراصد الاطلاع ، ج 2، ص 685.
335) تتمة المختصر فی اخبار البشر، ج 1، ص 319.
336) نهایة الارب، ص 118.
337) معجم البلدان، ج 3، ص 173.
338) سبائک الذهب، ص 78.
339) تاریح ابن خلدون، ج 3، ص 361.
340) ملل و نحل، ج 1، ص 198.
341) الفصول المهمة، ص 273.

342) شواهد النبوة، ص 404.
343) المرقاة فی شرح المشکاة، ج 10، ص 336.
344) دلائل الصدق، ج 2، ص 370.
345) معارج الوصول.

346) ضحی الاسلام، ج 3، ص 210.
347) فرائد السمطین، ج 2، ص 132.
348) به نقل از ینابیع المودة، ج 3، ص 350.
349) به نقل از ینابیع المودة، ج 3، ص 350.
350) به نقل از ینابیع المودة، ج 3، ص 350.
351) تاریخ الخمیس، ج 2، ص 288.
352) اخبار الدول و آثار الاول، ج 1، ص 353.
353) العبر فی خبر من غبر، ج 1، ص 381.
354) الشجرة المبارکة فی انساب الطالبیه، ص 78 و 79.

355) الاتحاف بحب الاشراف، ص 179.
356) شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، ج 3، ص 265.
357) الاشاعة لاشراط الساعة، ص 149.
358) غالیة الواعظ، ج 1، 78.
359) کفایة الطالب، ص 312.
360) الیواقیت و الجواهر، ج 2، ص 127.
361) شواهد النبوه، ص 404.
362) المحاکمة فی تاریخ آل محمد صلی الله علیه و آله، ص 246.
363) فرائد السطمین، ج 2، ص 132.
364) ینابیع المودة، ج 3، ص 350 و 351.
365) ینابیع المودة، ج 3، ص 351.
366) اخبار الدول و آثار الاول، ج 1، ص 353.
367) تطور الفکر السیاسی، ص 209.
368) رجال نجاشی، ص 230.
369) وسائل الشیعه، ج 30، ص 197 و 198.
370) الرواشح، میرداماد، ص 60 و 61.
371) تطور الفکر السیاسی، ص 208.
372) سلسلة الاحادیث الصحیحه، ناصر الدین البانی، ج 4، ص 358.
373) کمال الدین، ص 407 - 408 و 424 - 426 و 430 - 433 و... .
374) بحارالانوار، ج 51، ص 4 و 15 و 17 و 22.
375) کمال الدین، ص 475؛ الغیبة، ص 253 و 255 و 263 و 266 و 271 و 298.
376) کمال الدین، ص 435.
377) کافی، ج 1، ص 329 و 330، با تلخیص.

378) کمال الدین، ص 441.
379) کافی، ج 1، ص 178، ح 1.
380) کافی، ج 1 ص 178، ح 2.
381) کافی، ج 1، ص 179، ح 13.
382) کافی، ج 1، ص 328، ح 2.
383) کافی، ج 1، ص 328، ح 1.
384) کافی، ج 1، ص 337، ح 5.
385) کمال الدین، ص 381، ح 5؛ کافی، ج 1، ص 328، ح 13.
386) بحارالانوار، ج 51، ص 17، ح 24
387) بحارالانوار، ج 51، ص 4، ح 4.
388) کافی، ج 1، ص 328، ح 2.
389) کمال الدین، ص 430، ح 5.
390) الغیبة، طوسی، ص 245.
391) الغیبة، طوسی، ص 247.
392) الارشاد، ج 2، ص 348.
393) اثبات الهداة، ج 3، ص 422.
394) کمال الدین، ص 435.
395) کمال الدین، ص 257.
396) کافی ج 1، ص 338، ح 7؛ کمال الدین، ص 289.
397) بحارالانوار، ج 36، ص 383، ح 1.
398) کمال الدین، ص 317 ؛ بحارالانوار، ج 51، ص 132 و 133.
399) کمال الدین، ص 317 ؛ بحارالانوار، ج 51، ص 132 و 133.

400) کمال الدین، ص 317 ؛ بحارالانوار، ج 51، ص 132 و 133.
401) بحارالانوار، ج 36، ص 388، ح 3.
402) اثبات الوصیة، ص 283 ؛ بحارالانوار، ج 36، ص 395، ح 11.
403) کمال الدین، ص 33 ؛ بحارالانوار، ج 42، ص 79، ح 8.
404) کمال الدین، ص 333، ح 1.
405) کمال الدین، ص 345، ح 31 ؛ بحارالانوار، ج 51، ص 146، ح 14.
406) اعلام الوری، ص 433.
407) کمال الدین، ص 359، ح 1.
408) بحارالانوار، ج 52، ص 321، ح 29.
409) ینابیع الموده، ج 3، ص 309، ح 1؛ بحارالانوار، ج 49، ص 237.
410) کمال الدین، ص 377، ح 1؛ بحارالانوار، ج 51، ص 156، ح 1.
411) اعلام الوری، ص 436؛ بحارالانوار، ج 51، ص 157، ح 5.
412) بحارالانوار، ج 50، ص 239، ح 3.
413) کشف الغمة، ج 2، ص 406.

414) بحارالانوار، ج 51، ص 160، ح 6.
415) بحارالانوار، ج 51، ص 160، ح 7.
416) کمال الدین، ص 48، ح 7؛ بحارالانوار، ج 51، ص 161، ح 9
417) بحارالانوار، ج 50، ص 238، ح 6.
418) بحارالانوار، ج 50، ص 269.
419) بحارالانوار، ج 50، ص 304.
420) بحارالانوار، ج 50، ص 289.
421) جامع الرواة، ج 2، ص 462.
422) الغیبة، طوسی، ص 248، با تلخیص.

423) بحارالانوار، ج 51.
424) کمال الدین، ص 426 و 427.
425) ر.ک: الفصول المختاره، ص 325.
426) کافی، ج 1، ص 343، ح 31.
427) الفصول المختاره.
428) الفصول المختار، ص 321؛ بحارالانوار، ج 37، ص 23.
429) کمال الدین، ص 360. بحارالانوار، ج 51، ص 159، ح 3.
430) الامامة و التبصرة، ص 9
431) رجال نجاشی، ص 19، رقم 21.

432) رجال نجاشی، ص 15، رقم 13.
433) معالم العلماء، ص 60، رقم 113.
434) رجال نجاشی، ص 97، رقم 240.
435) رجال نجاشی، ص 85، رقم 206.
436) الذریعه، ج 16، ص 75، رقم 375.
437) رجال نجاشی، ص 64، رقم 150.
438) رجال نجاشی، ص 64، رقم 149.
439) رجال نجاشی، ص 147، رقم 380.
440) رجال نجاشی، ص 192، رقم 511.
441) رجال نجاشی، ص 380، رقم 741.
442) رجال نجاشی، ص 219، رقم 573.
443) رجال نجاشی، ص 247، رقم 652.
444) رجال نجاشی، ص 270 و 271، رقم 708.
445) رجال نجاشی، ص 259 و 260، رقم 679.
446) رجال نجاشی، ص 383، رقم 1043.
447) رجال نجاشی، ص 385، رقم 1047.
448) رجال نجاشی، ص 393، رقم 1050.
449) فهرست طوسی، ص 159، رقم 699.
450) الذریعه، ج 16، ص 79 و 80.
451) الذریعه، ج 3، ص 92، رقم 292؛ رجال نجاشی، ص 381، رقم 1035.
452) رجال نجاشی، ص 350 - 353، رقم 944.
453) الذریعه، ج 16، ص 82، رقم 406.
454) المسائل العشرة، ص 69 - 70.

455) الفصول المختاره، ص 321.
456) کافی، ج 1، ص 514.
457) الارشاد، ج 2، ص 339 و 340.
458) کشف الغمه، ج 2، ص 445.
459) مصباح المتهجد، ص 842.
460) الولد الامین، ص 187.
461) اعلام الوری، ص 418.
462) بحارالانوار، ج 51، ص 2.
463) توضیح المقاصد، ص 20 و 21.
464) کمال الدین، ص 424.
465) الغیبة، طوسی، ص 240 - 242.
466) کمال الدین، ص 430.
467) کمال الدین، ص 431.
468) کمال الدین، ص 435. بحارالانوار، ج 52، ص 25، ح 19.
469) کمال الدین، ص 434. بحارالانوار، ج 52، ص 25، ح 18.
470) کمال الدین، ص 436. بحارالانوار، ج 52، ص 25، ح 17.
471) الارشاد، ج 2، ص 353؛ کافی، ج 1 ص 332.
472) الارشاد، ج 2، ص 351.
473) الارشاد، ج 2، ص 351.
474) الارشاد، ج 2، ص 354.
475) الارشاد، ج 2، ص 352.
476) الغیبة، طوسی، ص 271 - 273. بحارالانوار، ج 52، ص 16.
477) کمال الدین، ص 441.
478) کمال الدین، ص 431. بحارالانوار، ج 51، ص 5.
479) کافی، ج 1، ص 329، ح 6.
480) کافی، ج 1، ص 329، ح 1.
481) کافی، ج 1، ص 331، ح 6.
482) الغیبة، طوسی، ص 248 - 250. بحارالانوار، ج 52، ح 36.
483) الغیبة، طوسی، ص 246.
484) کمال الدین، ص 384. بحارالانوار، ج 52، ص 23.
485) کمال الدین، ص 440.
486) کمال الدین، ص 441.
487) کمال الدین، ص 444.
488) ینابیع المودة، ج 3، ص 324
489) ینابیع المودة، ج 3، ص 229
490) ینابیع المودة، ج 3 ص 335.
491) الارشاد، ج 2، ص 351.
492) بحارالانوار، ج 52، ص 1 - 77.
493) سر السلسلة العلویة، ص 39 و 40.
494) المجدی فی انساب الطالبین، ص 130.
495) الشجرة المبارکة فی انساب الطالبیة، ص 78 و 79.
496) الفخری فی انساب الطالبین، ص 8.
497) عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، ص 199.
498) روضة الالباب لمعرفة الانساب، ص 105.
499) سبائک الذهب، ص 78.
500) الدررالبهیة فی الانساب الحیدریة و الاویسیة، ص 73.
501) تحفة المطالب بمعرفة من ینتسب الی عبدالله و ابی طالب، ص 54 و 55، چاپ ریاض.

502) تحفة المطالب بمعرفة من ینتسب الی عبدالله و ابی طالب، ص 55، چاپ ریاض.

503) بحرالانساب، ص 39، چاپ ریاض.

504) الاصول فی ذریة البضعة البتول، ص 97-100.
505) الغیبة، طوسی ص 288 - 290؛ بحارالانوار، ج 53، ص 195، ح 21.

506) کمال الدین، ج 2، ص 475.
507) کمال الدین، ج 2، ص 379.
508) کافی، ج 1، ص 505.
509) بحارالانوار، ج 53، ص 180، ح 10.
510) کمال الدین، ص 92
511) المقالات و الفرق، ص 102.
512) فرق الشیعه، ص 110.
513) کافی، ج 1، ص 285، ح 1.
514) کافی، ج 1، ص 286، ح 4.
515) کافی، ج 1، ص 286، ح 3.
516) کمال الدین، ص 475 و 476، بحارالانوار، ج 52، ص 67، ح 53.
517) کمال الدین، ص 475 و 476؛بحارالانوار، ج 52، ص 67، ح 53.
518) کمال الدین، ص 475 و 476؛بحارالانوار، ج 52، ص 67، ح 53.

519) صواعق المحرقة، ص 166.
520) تطور الفکر السیاسی، ص 102.
521) سوره مریم، آیه 12.
522) تفسیر فخر رازی، ج 11، ص 192.
523) سوره مریم، آیه 29 و 30.
524) ینابیع المودة، ص 454.
525) کافی، ج 1، ص 382، ح 1.
526) رک، تاریخ طبری، ج 2، ص 62 و 63؛ کامل ابن اثیر، ج 2، ص 40 و 41.
527) الفصول المختاره، ص 316.
528) سوره مریم، آیه 12.
529) سوره یوسف، آیه 22.
530) بصائر الدرجات، ص 258، ح 10.
531) کشف المراد، ص 388 و 389.
532) کافی، ج 1، ص 383، ح 2.
533) کافی، ج 1، ص 384، ح 8.
534) کافی، ج 1، ص 320، ح 5.

535) کافی، ج 1، ص 328، ح 1.
536) کافی، ج 1، ص 328، ح 3.
537) کافی، ج 1، ص 328، ح 4.
538) سوره نساء، آیه 6. و یتیمان را بیازمایید تا هنگامی که قابلیت زناشویی پیدا کنند، آنگاه اگر در آنان کاردانی یافتید اموالشان را به آنان برگردانید.

539) رک: الفصول المختاره، ص 149 و 150.
540) مسند احمد، ج 5، ص 662، ح 19796.

541) صواعق المحرقه، ص 118.
542) اسدالغابه، ج 4، ص 17.
543) تاریخ الامم الاسلامیه، ج 1، ص 400.
544) شرح ابن ابی الحدید، ج 3، ص 260.
545) تاریخ طبری، ج 2، ص 62 و 63، کامل ابن اثیر، ج 2، ص 40 و 41.
546) بحارالانوار، ج 50، ص 269، ح 34.
547) بحارالانوار، ج 50، ص 304، ح 80.
548) عقد الدرر- ص 188، باب 6، الغیبة، نعمانی، ص 184، بحارالانوار، ج 51، ص 38، ح 15.
549) بحارالانوار، ج 51، ص 160، ح 6.
550) کمال الدین، ص 408؛ بحارالانوار، ج 51، ص 161، ح 9
551) کمال الدین، ص 431.
552) کمال الدین، ص 384 و 385، ح 1.
553) کمال الدین، ص 431، ح 8.
554) کمال الدین، ص 435، ح 2.
555) کمال الدین، ص 436 و 437، ح 5.
556) کمال الدین، ج 2، ص 502 و 503، ح 24.
557) مصباح المنیر، ماده ولی.

558) اقرب الموارد، ماده ولی.

559) مفردات راغب، ص 523.
560) المیزان، ج 6، ص 12.
561) المیزان، ج 5، ص 368.
562) مصباح الشریعه، ح 1.
563) سوره عنکبوت، آیه 45.
564) سوره انفال، آیه 29.
565) اشارات، ج 3، ص 370.
566) سوره نمل، آیه 40.
567) سوره رعد، آیه 43
568) سوره واقعه، آیه 79.
569) سوره احزاب، آیه 33.
570) سوره نحل، آیه 44.
571) صحیح مسلم، ج 7، ص 130؛ صحیح ترمذی، ج 5، ص 656، کتاب المناقب.
572) کافی، ج 1، ص 229، ح 6.
573) سوره مائده، آیه 64.
574) سوره شوری، آیه
575) سوره شوری، آیه 31.
576) سوره مائده، آیه 55.
577) ]- سوره تحریم، آیه 4.
578) سوره بقره، آیه 216.
579) سوره نساء، آیه 19.
580) بصائر الدرجات، ص 485، باب 10، ح 3.
581) کشف القناع، ص 148.
582) اللمحات، سهروردی، ص 166.
583) المباحث المشرقیة، ج 2، ص 516.
584) الحکمة المتعالیة، ج 7، ص 111.
585) سوره دخان، آیه 38.
586) بحارالانوار، ج 61، ص 65، ح 51.
587) کافی، ج 1، ص 179، ح 10.
588) نهایة الحکمة، ص 319 و 320.
589) کافی، ج 1، ص 177، ح 4.
590) کافی، ج 1، ص 179، ح 1.
591) تمهید القواعد، ص 172، تحریر تمهید القواعد، آیت الله جوادی آملی، ص 548 - 555.

592) سوره الرحمن، آیه 31.
593) الشیعة، علامه طباطبایی رحمة الله علیه، ص 15.
594) تاریخ فلسفه در جهان اسلام، ص 438.

595) رک: آراء اهل المدینة الفاضلة، فارابی، ص 89.
596) بحث حول المهدی علیه السلام، ص 109 و 110.
597) نهج الولایه، ص 7 و 8.
598) رساله لب اللباب، ص 133 و 134.
599) الیواقیت و الجواهر، ج 2، ص 127.
600) فتوحات مکیه.
601) شواهد النبوة، ص 404.
602) ر.ک: ینابیع المودة، ج 3، ص 350 و 351.
603) ر.ک: ینابیع المودة، ج 3، ص 350 و 351.
604) ر.ک: مقدمه قیصری، فصل 12، رسالة فی الوحید و النبوة و الولایة.
605) نهج البلاغه، خطبه 3.
606) سوره قدر، آیه 1 - 5.

607) سوره دخان، آیه 1 - 4.
608) کافی، ج 1، ص 249.

609) کافی، ج 1، ص 252 و 253، ح 9
610) کافی، ج 1، ص 247 و 248، ح 2.
611) کمال الدین، ج 1، ص 280 و 281، ح 3.
612) سوره اسراء، آیه 71.
613) کافی، ج 2، ص 19.
614) درالمنثور، ج 4، ص 194.
615) درالمنثور، ج 4، ص 194.
616) کافی، ج 1، ص 215.
617) بحارالانوار، ج 44، ص 313؛ تفسیر کنزالدقائق، ج 5، ص 569.
618) سوره رعد، آیه 7.
619) جامع البیان، ج 13، ص 142.
620) مستدرک حاکم، ج 3، ص 129.
621) کافی، ج 1، ص 191.
622) کافی، ج 1، ص 192.
623) سوره نساء، آیه 41.
624) سوره نحل، آیه 84.
625) سوره نحل، آیه 89.
626) سوره قصص، آیه 75.
627) تفسیر فخر رازی، ج 25، ص 12 و 13.
628) سوره نحل، آیه 84.

629) سوره بقره، آیه 143، همانگونه (که قبله شما، یک قبله میانه است) شما را نیز، امت میانه ای قرار دادیم (در حد اعتدال، میان افراط و تفریط) تا بر مردم گواه باشید و پیامبر هم بر شما گواه است.

630) سوره رعد، آیه 43.

631) المیزان، ج 11، ص 388.
632) سوره فاطر، آیه 24.

633) کافی، ج 1، ص 249.
634) تفسیر علی بن ابراهیم قمی، ج 2، ص 209.
635) سوره اعراف، آیه 118.
636) تفسیر فخر رازی، ج 15، ص 72.
637) تفسیر کنز الدقائق، ج 3، ص 657.
638) کافی، ج 1، ص 414.
639) سوره توبه، آیه 119.
640) تفسیر فخر رازی، ج 16، ص 220.
641) کافی، ج 1، ص 208.

642) کافی، ج 1، ص 208.
643) شواهد التنزیل، ج 1، ص 345.
644) تذکرة الخواص، ص 16.
645) سوره نساء، آیه 59.
646) سوره رعد، آیه 7.
647) البحر المحیط، ج 3، ص 278.
648) حاشیه جامع البیان طبری، ج 5، ص 208.
649) المناقب المرتضوی ص 56.
650) ینابیع المودة، ص 134.
651) فرائد السمطین، ج 1، ص 314.
652) شواهد التنزیل، ج 3، ص 1200.
653) کافی، ج 1، ص 177، ح 1 و 2 و 4 و...؛ کمال الدین، ج 1، ص 220؛ و... .
654) کافی، ج 1، ص 197، ح 2.
655) کافی، ج 1، ص 191 و 192، ح 1 و 2 و 3.

656) کافی، ص 193، ح 6.
657) کافی، ص 203، ح 2.

658) کافی، ج 1، ص 336، ح 4 و 8 و 10 و 15 و 18؛ کمال الدین، ج 2، ص 480؛ و... .
659) معجم مقاییس اللغه، ماده غیب.

660) مصباح المنیر، ماده غیب.

661) مسند احمد، ج 5، ص 181.
662) صواعق المحرقه، ص 90
663) جواهر العقدین.
664) فیض القدیر، ج 3، ص 15.
665) شرح المقاصد، ج 5، ص 239.
666) صواعق المحرقه، ص 150.
667) رشقة الصادی، ص 78.
668) صواعق المحرقه، ص 234.
669) صحیح بخاری، ج 9، ص 78؛ صحیح مسلم، ج 3، ص 1452؛ مسند احمد، ج 2، ص 29.
670) سوره نساء، آیه 59.
671) تفسیر فخر رازی، ح 10، ص 144؛ تفسیر المیزان، ج 4، ص 384 - 401.
672) فتح الباری، ج 6، ص 385.
673) صحیح مسلم، ج 6، ص 3.
674) الاصول العامة للفقه المقارن، ص 173.
675) مسند احمد، ج 5، ص 3
676) مسند احمد، ج 5، ص 9
677) المعجم الکبیر، ج 1، ص 7، ح 12.
678) فرائد السمطین، ج 2، ص 133، ح 431؛ ینابیع المودة، ج 3، ص 281.
679) برگرفته از ایمیلی که بر سایت جمکران فرستاده است.
680) بحث حول المهدی علیه السلام، ص 65 و 66.
681) ر.ک: اصول کافی.
682) مسند احمد، ج 5، ص 220.
683) منهاج السنة، ج 2، ص 223.
684) تهذیب التهذیب، ج 4، 13.
685) کمال الدین، ص 474 - 476؛ بحارالانوار، ج 50، ص 332.
686) کمال الدین، ص 256؛ بحارالانوار، ج 36، ص 227، ح 3.
687) بحارالانوار، ج 52، ص 380.
688) سوره آل عمران، آیه 141.
689) بحارالانوار، ج 51، ص 73، ح 18؛ کمال الدین، ص 287.
690) کمال الدین، ص 303؛ اعلام الوری، ص 426؛ بحارالانوار، ج 51، ص 109، ح 1.
691) کمال الدین، ص 315؛ بحارالانوار، ج 51، ص 132، ح 1.
692) کمال الدین، ص 316؛ بحارالانوار، ج 51، ص 132 و 133، ح 2.
693) کمال الدین، ص 317؛ بحارالانوار، ج 51، ص 132 و 133، ح 3.
694) بحارالانوار، ج 51، ص 132 و 133، ح 4.
695) کمال الدین، ص 319؛ بحارالانوار، ج 36، ص 386.
696) کمال الدین، ص 330؛ بحارالانوار، ج 52، ص 145، ح 66.
697) کمال الدین، ص 338؛ بحارالانوار، ج 51، ص 143، ح 4.
698) کمال الدین، ص 341؛ بحارالانوار، ص 145، ح 12.
699) بحارالانوار، ص 145، ح 13.
700) کمال الدین، ص 342؛ بحارالانوار، ج 52، ص 146، ح 70.
701) کمال الدین، ص 359 و 360؛ کافی، ج 1، ص 336، ح 2.
702) کمال الدین، ص 361؛ بحارالانوار، ج 51، ص 151، ح 6.
703) سوره لقمان، آیه 20.
704) کمال الدین، ص 368؛ بحارالانوار، ج 51، ص 151، ح 2.
705) کمال الدین، ص 371؛ بحارالانوار، ج 52، ص 321، ح 29.
706) کمال الدین، ص 372؛ بحارالانوار، ج 51، ص 154، ح 4.
707) کمال الدین، ص 377؛ بحارالانوار، ج 51، ص 156، ح 1.
708) کمال الدین، ص 378؛ بحارالانوار، ج 51، ص 30، ح 4.
709) کمال الدین، ص 379 و 380؛ اعلام الوری، ص 437 و 438.
710) کمال الدین، ص 384؛ بحارالانوار، ج 52، ص 23 و 24، ح 16.
711) کمال الدین، ص 409؛ بحارالانوار، ج 51، ص 160، ح 6.
712) اثبات الوصیة، ص 286.
713) بحارالانوار، ج 50، ص 290، ح 63 و ص 293، ح 67.
714) بحارالانوار، ج 51، ص 344، ح 1.
715) بحارالانوار، ج 50، ص 309 و 310، ح 9
716) کمال الدین، ص 430؛ بحارالانوار، ج 51، ص 5، ح 9.

717) کمال الدین، ص 384؛ بحارالانوار، ج 52، ص 23 و 24، ح 16.
718) بحارالانوار، ج 51، ص 325، ح 44.
719) الغیبة، طوسی، ص 364؛ بحارالانوار، ج 51، ص 351، ح 3.
720) الغیبة، طوسی، ص 391؛ بحارالانوار، ج 51، ص 358، ح 6.
721) الغیبة، طوسی، ص 354؛ بحارالانوار، ج 51، ص 344.
722) بحارالانوار، ج 51، ص 346، ح 1.
723) الغیبة، طوسی، ص 356.

724) بحارالانوار، ج 51، ص 350، ح 3.
725) الغیبة، طوسی، ص 361؛ کمال الدین، ص 510؛ بحارالانوار، ج 51، ص 348.
726) الغیبة، طوسی، ص 359 و 360.
727) اثباة الهدایة، ج 6، ص 386.
728) اثباة الهدایة، ج 6، ص 393.
729) اثباة الهدایة، ج 6، ص 350.
730) رجال نجاشی، ص 193.
731) رجال نجاشی، ص 194.
732) رجال نجاشی، ص 28.
733) رجال نجاشی، ص 28.

734) رجال نجاشی، ص 215.
735) رجال نجاشی، ص 195.
736) رجال نجاشی، ص .
737) الغیبة، طوسی، ص 355.
738) الغیبة، طوسی، ص 359.
739) الغیبة، طوسی، ص 360؛ کافی، ج 1، ص 329.
740) بحارالانوار، ج 51، ص 349.
741) الغیبة، طوسی، ص 366.
742) الغیبة، طوسی، ص 363.
743) الغیبة، طوسی، ص 365.
744) الغیبة، طوسی، ص 372.
745) الغیبة، طوسی، ص 371.
746) الغیبة، طوسی، ص 370.
747) الغیبة، طوسی، ص 372.
748) رجال شیخ طوسی، ص 400.
749) کمال الدین، ص 516؛ اعلام الوری، ص 445.
750) کمال الدین، ص 502 و 518.
751) حق الیقین، ص 242.
752) الغیبة، طوسی، ص 257.
753) الغیبة، طوسی، ص 222.
754) الغیبة، طوسی، ص 240.
755) اعلام الوری، ص 452.
756) کمال الدین، ص 478.
757) تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، دکتر جاسم حسین، ص 149.
758) الغیبة، طوسی، ص 237.
759) الغیبة، طوسی، ص 240؛ بحارالانوار، ج 51، ص 359.
760) الغیبة، طوسی، ص 236.
761) بحارالانوار، ج 51، ص 367.
762) بحارالانوار، ج 51، ص 367.
763) بحارالانوار، ج 51، ص 368.
764) بحارالانوار، ج 51، ص 369.
765) بحارالانوار، ج 51، ص 301.
766) بحارالانوار، ج 51، ص 301.
767) الغیبة، طوسی، ص 303.
768) بحارالانوار، ج 51، ص 321، ح 42.
769) الغیبة، طوسی، ص 320.
770) الغیبة، طوسی، ص 309.
771) الغیبة، طوسی، ص 320.
772) ارشاد مفید، ج 2، ص 359.
773) الغیبة، طوسی، ص 316.
774) الغیبة، طوسی، ص 410.
775) بحارالانوار، ج 53، ص 183.
776) بحارالانوار، ج 51، ص 349.
777) بحارالانوار، ج 51، ص 33.
778) انوار النعمانیه، ج 3، ص 24.
779) بحارالانوار، ج 53، ص 178.
780) بحارالانوار، ج 51، ص 346.
781) کمال الدین، ص 516.
782) کمال الدین، ص 510.
783) کمال الدین، ص 459 - 463.
784) کمال الدین، ص 438.
785) بحارالانوار، ج 53، ص 151 - 170.
786) بحارالانوار، ج 99، ص 81، ح 1.
787) کمال الدین، ص 509.
788) کافی، ج 1، ص 520.
789) کمال الدین، ص 510.
790) کمال الدین، ص 486.
791) الغیبة، طوسی، ص 287.
792) بحارالانوار، ج 51، ص 303، ح 19.
793) بحارالانوار، ج 51، ص 295
794) کمال الدین، ص 493.
795) کافی، ج 1، ص 524.
796) بحارالانوار، ج 51، ص 328.
797) دلائل الامامة، ص 286.
798) اثبات الهداة، ج 3، ص 699.
799) الغیبة، طوسی، ص 415.
800) کافی، ج 1، ص 519.
801) کمال الدین، ص 520.
802) بحارالانوار، ج 25، ص 266.
803) کمال الدین، ص 509.

804) کافی، ج 1، ص 523.
805) کمال الدین، ص 497.
806) کافی، ج 1، ص 525.
807) الغیبة، طوسی، ص 285.
808) بحارالانوار، ج 52، ص 20 22.
809) جامع الرواة، ج 2، ص 63.
810) کمال الدین، ص 493.
811) کافی، ج 1، ص 519.
812) کمال الدین، ص 494.
813) الغیبة، طوسی، ص 373.
814) کافی، ج 1، ص 521.
815) الغیبة، طوسی، ص 415.
816) بحارالانوار، ج 53، ص 197.
817) احتجاج، ج 2، ص 497.
818) احتجاج، ج 2، ص 498.
819) رجال علامه، ج 2، ص 94
820) کمال الدین، ص 495.
821) بحارالانوار، ج 53، ص 186.
822) کافی، ج 1، ص 524.
823) الغیبة، طوسی، ص 315.
824) کمال الدین، ص 493.
825) کمال الدین، ص 488.
826) بحارالانوار، ج 51، ص 303.
827) بحارالانوار، ج 53، ص 184.
828) کافی، ج 1، ص 336، ح 2.
829) کمال الدین، ص 370.

830) بحارالانوار، ج 51، ص 32.
831) کمال الدین، ص 440.
832) اصول کافی، ج 1، ص 67، ح 10.
833) کمال الدین، ص 484؛ الغیبة، طوسی، ص 177.
834) نجم الثاقب، ص 444.
835) منتخب الأثر، ص 505.
836) منتخب الأثر، ص 505.
837) منتخب الأثر، ص 505.
838) احتجاج، ج 2، ص 597 - 602.
839) تاریخ الغیبة الکبری، ص 140 و 141.
840) معالم العلماء، ص 113، رقم 765.
841) مقدمه احتجاج، 14.
842) کمال الدین، ج 1، ص 130، ح 1؛ سعد السعود، ص 125.
843) کمال الدین، ص 136و 137؛
844) کمال الدین، ج 1، ص 138.
845) کمال الدین، ج 1، ص 145.
846) بحارالانوار، ج 12، ص 385، ح 10.
847) قصص راوندی، ص 248.
848) کمال الدین، ج 1، ص 385، ح 10.
849) بحارالانوار، ج 52، ص 96
850) سوره، توبه، آیه 33؛ سوره صف، آیه 9
851) صحیح بخاری، ج 8، ص 127.
852) کافی، ج 1، ص 179، ح 10.
853) کمال الدین، ج 2، ص 481، ح 10.
854) کمال الدین، ص 480.
855) سوره روم، آیه 30.
856) سوره بقره، آیه 213.
857) سوره نمل، آیه 40.
858) سوره انبیا، آیه 73.
859) ارشاد العوام، ج 2، ص 151.
860) جوامع الکلم، رساله دمشقیه، قسمت دوم.

861) جوامع الکلم، رساله رشتیه، قسمت سوم، ص 100.
862) منتهی الارب، ج 1، ص 156.
863) برهان قاطع، ج 2، ص 552.
864) شرح حکمت الاشراق، ص 517 و 556.

865) شرح قصیده، ص 5.
866) برهان قاطع، ج 4، ص 2391.
867) جوامع الکلم، قسمت سوم، رساله نه، ص 1.
868) شرح حکمت الاشراق، ص 517 و 556.
869) جوامع الکلم، رساله نه، ص 1.
870) الغیبة، طوسی، ص 286، ح 245.
871) کمال الدین، ج 2، ص 485، ح 4.
872) احتجاج، ج 2، ص 323.
873) کمال الدین، ج 2، ص 441، ح 12.
874) کمال الدین، ص 484، ح 3.
875) مستدرک حاکم، ج 3، ص 151؛ بصائر الدرجات، ص 317، ح 4.
876) احتجاج، ج 2، ص 323 و 324.
877) بحارالانوار، ج 53، ص 180، ح 10.
878) تطور الفکر السیاسی، ص 123.
879) الفصول المختاره، ص 259.
880) کافی، ج 1، ص 343، ح 32.
881) نهج المسترشدین، ص 62.
882) المیزان، ج 1، ص 271.
883) ر.ک: المیزان، ج 14، ص 302.
884) شرح مقاصد، ج 2، ص 275.
885) الغیبة، نعمانی، ص 235.
886) ملاحم، ابن طاووس، ص 77.
887) بحارالانوار، ج 2، ص 190.
888) بحارالانوار، ج 52، ص 380.
889) کمال الدین، ج 1، ص 331.
890) فردوس الاخبار، ج 5، ص 227.
891) الفائق، ج 1، ض 141
892) الغیبة، نعمانی، ص 271.
893) معجم مقاییس اللغه، ص 128.
894) احتجاج، ج 2، ص 315.
895) نجم الثاقب، ص 421؛ جنة الماوی، ص 248؛ دارالسلام، ج 2، ص 264.
896) المصباح، ص 531؛ البلد الامین، ص 227.
897) بحارالانوار، ج 94، ص 30.
898) بحارالانوار، ج 94، ص 27.
899) کافی، ج 8، ص 295، ح 425.
900) بحارالانوارج 45، ص 365.
901) الغیبة، طوسی، ص 437.
902) سیر اعلام النبلاء، ج 13، ص 119؛ تاریخ ابن خلدون، ج 1، ص 199، فصل 27؛ المهدیة فی الاسلام، ص 129 و 130؛ الصراع بین الاسلام و الوثنیة، ص 42.
903) الغدیر، ج 3، ص 308 و 309.
904) بحارالانوار، ج 99، ص 108.
905) کافی، ج 1، ص 340، ح 19.
906) معجم الاحادیث االامام المهدی علیه السلام، ج 3، ص 23، ح 578.
907) کمال الدین، ص 331، ح 16؛ اعلام الوری، ج 2، ص 292.
908) فرائد السمطین، ج 2، ص 334، ح 585 و... .
909) کمال الدین، ص 358.
910) کمال الدین، ص 286؛ بحارالانوار، ج 51، ص 72، ح 14.
911) کافی، ج 1، ص 185، ح 12.
912) بحارالانوار، ج 102، ص 111؛ مصباح الزائر، ص 235.

913) بحارالانوار، ج 51، ص 146، ح 17.
914) کمال الدین، ص 656؛ بحارالانوار، ج 24، ص 214، ح 1.
915) تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام، ص 342؛ بحارالانوار، ج 2، ص 4، ح 5.
916) کمال الدین، ص 347؛ بحارالانوار، ج 52، ص 281، ح 9
917) کمال الدین، ص 483؛ بحارالانوار، ج 53، ص 180، ح 10.
918) کافی، ج 1، ص 369، ح 7.
919) بحارالانوار، ج 52، ص 119، ح 48.
920) تاریخ الغیبة الصغری، ص 540.
921) الغیبة، طوسی، ص 152.
922) الغیبة، طوسی، ص 153.
923) الغیبة، ص 156.
924) کافی، ج 1، ص 332.
925) کمال الدین، ص 214.
926) بحارالانوار، ج 51، ص 31.
927) بحارالانوارج 51، ص 500.
928) کافی، ج 3، ص 134.
929) وسائل الشیعه، ج 3، ص 174.
930) وسائل الشیعه، ج 21، ص 448.
931) وسائل الشیعه، ج 14، ص 549.
932) کشف الغمه، ج 3، ص 310.
933) کمال الدین، ص 307.
934) مسند احمدج 5، ص 277.
935) المنار المنیف، ص 137، ذیل حدیث 338.
936) سنن ابن ماجه، ج 2، ص 1366، حدیث 4082.

937) المنار المنیف، ص 137 و 138.
938) کنز العمال، ج 14، ص 264، ح 38663.
939) سنن ابن ماجه، ج 2 ص 1340، ح 4039.
940) سنن ابن ماجه، ج 2، ص 1368، ح 4086.
941) المنار المنیف، ص 130، ح 325.
942) مستدرک حاکم، ج 4، ص 441.
943) تهذیب التهذیب، ج 9، ص 125، رقم 202، ترجمه محمد بن خالد جندی.
944) التذکرة، قرطبی، ج 2، ص 701.
945) المعجم الکبیر، ج 8، ص 214، ح 7757.
946) ابراز الوهم المکنون، ص 538.
947) سنن ابی داوود، ج 2، ص 309، ح 4282.
948) ر.ک: مجموعه آثار، شهید مطهری رحمة الله علیه، ج 18، ص 173 و 174؛ الاغانی، ج 12، ص 81.
949) سنن ابن داوود، ج 2، ص 311، ح 4290.
950) مجمع الزوائد، ج 9، ص 165 .
951) عقد الدرر، ص 45، باب 1.
952) ر.ک: مجموعه آثار، شهید مطهری رحمة الله علیه، ج 18، ص 173.

953) تنزیه الانبیا، ص 182 - 184.

954) کلمات المحققین، ص 533.
955) کشف المحجة، ص 143 و 154.
956) الطرائف، ص 185.
957) کفایة الاصول، ج 2، ص 291.
958) فرائد الاصول، ج 2، مبحث اجماع.

959) الغیبة، طوسی، ص 216.
960) بحارالانوار، ج 52، ص 151.
961) مفردات راغب، ص 267.
962) مهج الدعوات، ص 296.
963) مجالس المومنین، ج 1، ص 573؛ جنة الماوی مطبوع با بحار، ج 53، ص 252؛ قصص العلما، ص 359.
964) ریاض العلما، ج 1، ص 18؛ والکنی و الالقاب، ج 3، ص 61؛ بحارالانوار، ج 53، ص 55.
965) الانوار النعمانیة، ج 2، ص 303.
966) روضة المتقین، ج 5، ص 450؛ ج 14، ص 419 و 420.
967) بحارالانوار، ج 53، ص 236 و 234.
968) بحارالانوار، ج 53، ص 302؛ قصص العلما، ص 399.
969) دارالسلام؛ حیات و شخصیت شیخ انصاری، ص 106.
970) مذاکرات آیت الله حائری، ص 30.
971) اثبات الهداة، ج 3، ص 710، باب 33.
972) کشف الغمه، ج 2، ص 493؛ تبصرة الولی، ص 234.
973) ر.ک: جنة الماوی و نجم الثاقب از حاجی نوری و دیگر کتب.
974) نجم الثاقب، ص 367.
975) نجم الثاقب، ص 370.
976) تاریخ الغیبة الکبری، ص 135 و 136.
977) کمال الدین، ص 370.
978) بحارالانوار، ج 51، ص 32.
979) بحارالانوار، ج 52، ص 151.
980) کمال الدین، ص 440.
981) بحارالانوار، ج 53، ص 230
982) المناقب، ج 4، ص 8
983) بحارالانوار، ج 33، ص 327.
984) المقنعة، ص 219.
985) بحارالانوار، ج 88، ص 288.
986) کافی، ج 2، ص 16؛ عیون الخبار الرضا علیه السلام، ص 258.
987) رساله سیر و سلوک، ص 23.
988) بحارالانوار، ج 53، ص 232.
989) کافی، ج 3، ص 495.
990) بحارالانوار، ج 100، ص 436.
991) بحارالانوار، ج 100، ص 437.
992) وسائل الشیعه، ج 5، ص 266.
993) بحارالانوار، ج 100، ص 434.
994) مصباح الزائر، ص 105.
995) النجم الثاقب، ص 845.
996) کمال الدین، ص 370؛ بحارالانوار، ج 52، ص 151 و ج 51، ص 32.
997) کمال الدین، ص 440.
998) اثبات الوصیة، ص 201.
999) الغیبة، طوسی، ص 102.
1000) الغیبة، نعمانی، ص 17.
1001) بحارالانوار، ج 53، ص 213 - 221.
1002) الذریعة، ج 5، ص 107 و 108 در حاشیه.

1003) الانوار النعمانیه، ج 2، ص 64 و 65.
1004) الاخبار الدخلیة، ج 1، ص 146 - 152.
1005) الذریعة، ج 5، ص 108.
1006) بحارالانوار، ج 52، ص 159.
1007) الذریعة، ج 5، ص 108.
1008) ر.ک: دراسة فی علامات الظهور، جعفر مرتضی عاملی.

1009) نجم الثاقب، ص 225.
1010) دراسة فی علائم الظهور، ص 232.
1011) سوره انبیاء، آیه 105.
1012) کافی، ج 1، ص 69، ح 1.
1013) وسائل الشیعه، ج 27، ص 121، ح 33373.
1014) شرح اصول کافی، ج 2، ص 343، ح 1؛ تفسیر ابوالفتوح رازی، ج 3، ص 392.
1015) المکاسب، ج 5، ص 21.
1016) حاشیه مامقانی بر مکاسب، قسم خیارات، ص 12.
1017) حاشیه ایروانی بر مکاسب، ج 2، ص 5.
1018) المزار، ص 573، دعای 107.
1019) مصباح الزائر، ص 446؛ اقبال الاعمال، ص 295 - 299.
1020) زاد المعاد، ص 488.
1021) معجم رجال الحدیث، ج 17، ص 259.
1022) مستدرک الوسائل، ج 3، ص 368.
1023) رجال نجاشی، ص 283.
1024) منتخب الاثر، ص 140.
1025) من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 572 - 574؛ بحارالانوار، ج 97، ص 196، ح 13.
1026) اقبال الاعمال، ص 115.
1027) اقبال الاعمال، ص 305.
1028) مهج الدعوات، ص 302 و 336 و 348؛ امان الأخطار، ص 17.
1029) المزار، ص 16.
1030) مجمع البحرین.
1031) تحیه الزائر، ص 260.
1032) شفاء الصدور فی شرح زیارة العاشور، ص 108.
1033) کمال الدین، ص 342؛ بحارالانوار، ج 52، ص 146، ح 70.
1034) بحارالانوار، ج 52، ص 148، ح 23
1035) بحارالانوار، ج 86، ص 61.
1036) البلد الامین، ص 82.
1037) البلد الامین، ص 13.
1038) بحارالانوار، ج 53، ص 187، ح 18.
1039) مفاتیح الجنان، ص 166.
1040) کمال الدین، ص 440.
1041) کامل الزیارات، ص 230، ح 17.
1042) کامل الزیارات، ص 331.
1043) کامل الزیارات، ص 313.
1044) کامل الزیارات، ص 315.
1045) زاد المعاد.
1046) سوره سجده، آیه 7.
1047) سوره نساء، آیه 64.
1048) مجموعه آثار، ج 1، ص 264.
1049) سوره مائده، آیه 35.
1050) مفاتیح الجنان.
1051) تراثنا و موازین النقد، ص 203.
1052) نظریة الامامة الشیعة الاثنی عشریة، ص 411.
1053) شیعه در اسلام، ص 198.
1054) سوره انبیاء، آیه 69.
1055) بحث حول المهدی علیه السلام، ص 77 - 80.
1056) سوره صافات، ص 143 و 144.
1057) عمر المهدی بین العلم و الادیان، ص 6.
1058) عمر المهدی بین العلم و الأدیان، ص 6.
1059) مجله دانشمند، سال 6، شماره 1، ص 43.
1060) راهی به سوی حیات نو، ص 14.
1061) مجله دانشمند، سال ششم، شماره 6.

1062) مجله المقتطف، جزء سوم از سال 59.
1063) سوره عنکبوت، آیه 14.
1064) صحیح مسلم، ج 8، ص 203 - 205، باب فی الدجال.
1065) المستطرف، ج 2، ص 33.
1066) اخبار الدول.

1067) کامل ابن اثیر، ج 1، ص 19.
1068) کامل ابن اثیر، ج 1، ص 19.
1069) کامل ابن اثیر، ج 1، ص 21.
1070) المستدرک، ج 2، ص 33.
1071) کامل ابن اثیر، ج 1، ص 54.
1072) سوره عنکبوت، آیه 14.
1073) بیان القرآن، ج 5، ص 11 و 12.
1074) عمر أمة الاسلام، ص 63.
1075) الغیبة، نعمانی، ص 303؛ بحارالانوار، ج 52، ص 250 و 251.
1076) کمال الدین، ص 649.
1077) ارشاد، ج 2، ص 368.
1078) بحارالانوار، ج 52، ص 307، ح 81.

1079) مقاتل الطالبین، ص 171.
1080) کافی، ج 8، ص 225.
1081) الغیبة، طوسی، ص 435.
1082) صحیح مسلم، ج 8، ص 167.
1083) الغیبة، نعمانی، ص 252.
1084) الغیبة، نعمانی، ص 252.
1085) رؤیای یوحنا، 16/13 - 16؛ سفر زکریا، 14/1 - 5؛ کتاب مقدس، ص 843.
1086) شبکه معلومات، ص 4.
1087) شبله معلومات، ص 2.
1088) مجله الفکر الجدید، شماره 15 و 16.
1089) مجله الفکر الجدید، شماره 15 و 16.

1090) کافی، ج 8، ص 245، ح 451.
1091) صحیح بخاری، ج 3، ص 232.
1092) ارشاد مفید، ص 368؛ اعلام الوری، ج 2، ص 285.
1093) سنن دارقطنی، ج 2، ص 51.
1094) کمال الدین، ص 328، ح 7.
1095) الغیبة، نعمانی، ص 252.
1096) احتجاج طبرسی، ج 2، ص 297.
1097) کمال الدین، ص 649.
1098) الغیبة، نعمانی، ص 254.
1099) کمال الدین، ص 328، ح 7.
1100) صحیح بخاری، ج 8، ص 102.
1101) سنن ابن ماجه، ج 2، ص 1360.
1102) صحیح مسلم، ج 8، ص 205.
1103) صحیح بخاری، ج 8، ص 103.
1104) مسند احمد، ج 5، ص 13.
1105) مسند احمد، ج 5، ص 13.
1106) مستدرک حاکم، ج 4، ص 537.
1107) مسند احمد، ج 5، ص 435.
1108) معجم الکبیر، ج 2، ص 56.
1109) صحیح مسلم، ج 8، ص 197.
1110) تاریخ ما بعد الظهور، ص 141 و 142.
1111) المهدی المنتظر بین الدین و الفکر البشری، ص 177.
1112) نهایة البدایة و النهایة، ج 1، ص 118.
1113) سوره نور، آیه 55.
1114) تفسیر ابن کثیر، ج 2، ص 614؛ جامع البیان، دیل آیه.
1115) تفسیر قرطبی، ج 7، ص 429؛ درالمنثور، ذیل آیه.
1116) شواهد التنزیل، ج 1، ص 413.
1117) تفسیر صافی، ج 3، ص 444.
1118) الغیبة، نعمانی، ص 126.
1119) تفسیر کنزالدقائق، ج 9، ص 335.
1120) سوره توبه، آیه 33.
1121) تفسیر فخر رازی، ج 12، ص 104.
1122) جامع البیان، ج 13، ص 109.
1123) الفصول المهمه، ص 300.
1124) تفسیر برهان، ج 3، ص 407.
1125) سوره انبیاء، آیه 105.
1126) مزمور، 37/9-11.
1127) المیزان، ج 14، ص 493.
1128) تفسیر ابن کثیر، ج 2، ص 524.
1129) روح المعانی، ج 17، ص 95
1130) روح المعانی، ج 17، ص 95.
1131) مجمع البیان، ج 7، ص 66.
1132) سوره قصص، آیه 5.
1133) مجمع البیان، ج 7 - 8، ص 375؛ درالمنثور، ج 6، ص 392.
1134) تفسیر برهان، ج 6، ص 58.
1135) شواهد التنزیل، ج 1، ص 438، ح 59؛ ینابیع المودة، ص 437.
1136) سوره مائده، آیه 54.
1137) تفسیر برهان، ج 2، ص 473.
1138) سوره انفال، آیه 39.
1139) روح المعانی، ج 9، ص 174.

1140) روح المعانی، ج 9، ص 174.
1141) تفسیر صافی، ج 20، ص 303.

1142) خرائج و چرائح، ج 3، ص 1167، ح 64؛ کمال الدین، ص 155؛ بحارالانوار، ج 52، ص 311، ح 4.
1143) کمال الدین، ص 349، ح 42؛ بحارالانوار، ج 51، ص 57، ح 49؛ کافی، ج 1، ص 343، ح 30.
1144) دلائل الامامه، ص 524، ح 495.
1145) بحارالانوار، ج 52، ص 106، ح 13.
1146) اعلام الوری، ج 2، ص 286؛ بحارالانوار، ج 52، ص 291، ح 36.
1147) اعلام الوری، ج 2، ص 286؛ بحارالانوار، ج 52، ص 291، ح 36.
1148) الفصول المهمة، ص 217.
1149) کمال الدین، ص 652، ح 12.
1150) الغیبة، نعمانی، ص 188.
1151) سنن ابی داوود، ج 2، ص 422.
1152) سنن ابی داوود، ج 2، ص 422.
1153) الفصول المهمة، ص 317.
1154) البیان، ص 94.
1155) البیان، ص 96.
1156) البیان، ص 96.
1157) البیان، ص 96.
1158) الحاوی للفتاوی، ج 2، ص 147.
1159) الغیبة، نعمانی، ص 281؛ ارشاد مفید، ص 342.
1160) البیان، ص 94.
1161) الفصول المهمة، ص 317.
1162) احتجاج، ج 2، ص 324.
1163) احتجاج، ج 2، ص 324.
1164) الغیبة، نعمانی، ص 198.
1165) البیان، ص 6
1166) ینابیع الموده، ص 563.
1167) الغیبة، نعمانی، ص 128.
1168) الغیبة، نعمانی، ص 128.
1169) الحاوی للفتاوی، ج 2، ص 152.

1170) الحاوی للفتاوی، ج 2، ص 102.
1171) الغیبة، نعمانی، ص 150.
1172) بحارالانوار، ج 13، ص 180.
1173) الغیبة، نعمانی، ص 139.
1174) احتجاج، ص 431.
1175) کشف الغمه، ج 1، ص 18 و 19.
1176) کشف الغمه، ج 1، ص 18 و 19.
1177) سنن ابن ماجه، ج 2، ص 1376.
1178) سوره بقره، آیه 249.
1179) الحاوی للفتاوی، ج 2، ص 68.
1180) بحارالانوار، ج 51، ص 218.
1181) بصائر الدرجات، ص 141.
1182) تفسیر ابن کثیر، ج 4، ص 17.
1183) الغیبة، نعمانی، ص 283؛ بحارالانوار، ج 52، ص 356.
1184) کمال الدین، ج 2، ص 655 و 656، باب 57، ح 29.
1185) الغیبة، نعمانی، ص 274، باب 14، ح 54.
1186) کمال الدین، ج 2، ص 655، باب 57، ح 27.
1187) بحارالانوار، ج 52، ص 387، باب 27، ح 203.
1188) مستدرک علم رجال الحدیث، ج 1، ص 365.
1189) کمال الدین، ج 1، ص 318، باب 30، ح 5.
1190) الغیبة، نعمانی، ص 164.
1191) سوره بقره، آیه 193.
1192) وسائل الشیعه، ج 11، ص 5.
1193) کمال الدین، ج 1، ص 7.
1194) الغیبة، نعمانی، ص 297.
1195) بحارالانوار، ج 52، ص 349.
1196) بحارالانوار، ج 52، ص 294، ح 42.
1197) اختیار معرکة الرجال، ج 2، ص 589.
1198) اختیار معرکة الرجال، ج 2، ص 591.
1199) سنن ابی داوود، ج 2، ص 319، ح 4324؛ کنز العمال، ج 14، ص 333، ح 38843.
1200) المسیح المنتظر و نهایة العالم، ص 240.
1201) مسند احمد، ج 5، ص 13؛ المعجم الکبیر، ج 7، ص 221.
1202) صحیح ابن حبان، ج 5، ص 223.
1203) انجیل متی، 28/19-20.
1204) المنار المنیف، ص 129.
1205) التذکرة، ج 2، ص 299.
1206) حلیة الاولیاء، ج 9، ص 161.
1207) مسند احمد، ج 2، ص 406؛ سنن ابی داوود، ج 2، ص 319.
1208) المنتظم، ج 2، ص 39.
1209) ینابیع الموده، ص 509، چاپ نجف.
1210) اعلام الوری، ص 433.
1211) اعلام الوری، ص 433.
1212) بحارالانوار، ج 52، ص 288، باب 26.
1213) الغیبة، طوسی، ص 284.
1214) الغیبة، طوسی، ص 161؛ البیان، گنجی شافعی، 69؛ ینابیع المودة، ص 589.
1215) الملاحم و الفتن، ص 119.
1216) بحارالانوار، ج 52، ص 333.
1217) الغیبة، طوسی، ص 284؛ بحارالانوار، ج 52، ص 334.
1218) الغیبة، نعمانی، ص 279.
1219) دلائل الامامه، ص 259؛ اثباب الهداة، ج 3، ص 75.
1220) مجمع الزوائد، ج 7، ص 315؛ معجع الامام مهدی علیه السلام، ج 1، ص 500.
1221) الحاوی للفتاوی، ج 2، ص 152.
1222) الغیبة، نعمانی، ص 140.
1223) منتخب الاثر، ص 469.
1224) مستدرک، حاکم، ج 4، ص 554.
1225) التشریف بالمنن، ص 288 - 294.
1226) کمال الدین، ج 2، ص 377 و 378.
1227) بحارالانوار، ج 52، ص 307، ح 82.

1228) بحارالانوار، ج 51، ص 87، ج 83.
1229) بحارالانوار، ج 52، ص 386.
1230) بحارالانوار، ج 52، ص 280، ح 6.
1231) سوره بقره، آیه 249.
1232) الغیبة، طوسی، ص 284؛ الغیبة، نعمانی، ص 315.
1233) ملاحم، ابن طاووس، ص 83؛ الفتن، ابن حماد، ص 160.
1234) غایة المرام، ص 697؛ حلیة الابرار، ج 2، ص 620.
1235) غایة المرام، ص 697؛ حلیة الابرار، ج 2، ص 620.
1236) عقد الدرحمة الله علیه، ص 97
1237) وافی، ج 2، ص 114، به نقل از فتوحات مکیه؛ نور الابصار، ص 187.
1238) الغیبة، نعمانی، ص 206.
1239) بحارالانوار، ج 53، ص 4.
1240) الحاو للفتاوی، ج 2، ص 126.
1241) الحاوی للفتاوی، ج 2، ص 131.
1242) بحارالانوار، ج 52، ص 340.
1243) بحارالانوار، ج 52، ص 376 و 381.

1244) الغیبة، نعمانی، ص 125.
1245) سوره مائده، آیه 14.
1246) سوره آل عمران، آیه 55.
1247) سوره توبه، آیه 33.
1248) سوره مائده، آیه 3.
1249) سوره نور، آیه 55.
1250) الغیبة، نعمانی، ص 297.
1251) ]- حجرات / 13.
1252) سوره سبآ، آیه 28.
1253) سوره زمر، آیه 9.
1254) سوره حجرات، آیه 13.
1255) سوره نساء، آیات 95 و 96.
1256) صحیح بخاری، ج 9، ص 60.

1257) الغیبة، طوسی، ص 284.
1258) اعلام الوری، ص 432.
1259) الغیبة، نعمانی، ص 233.
1260) کمال الدین، ج 2، ص 369.
1261) مفاتیح الجنان، ص 531.
1262) کمال الدین، ج 1، ص 317.
1263) الغیبة، نعمانی، ص 25.
1264) کمال الدین، ج 1، ص 318.
1265) کمال الدین، ج 2، ص 428؛ بحارالانوار، ج 51، ص 13.
1266) بحارالانوار، ج 51، ص 120.
1267) کافی، ج 1، کتاب عقل و جهل، ح 14.
1268) بحارالانوار، ج 52، ص 328. و اصول کافی، ج 1 / کتاب العقل و الجهل، ح 21.
1269) الغیبة، نعمانی، ص 233.
1270) سوره نور، آیه 55.
1271) کمال الدین، ج 1، ص 260.
1272) بحارالانوار، ج 52، ص 336.
1273) منتخب الاثر، ص 474.
1274) بحارالانوار، ج 52، ص 336.
1275) بحارالانوار، ج 51، ص 81.
1276) بحارالانوار، ج 52، ص 337.
1277) بحارالانوار، ج 51، ص 82.
1278) اعلام الوری، ص 413.
1279) کمال الدین، ج 1 ص 331.
1280) کمال الدین، ج 1، ص 331.
1281) کافی، ج 3، ص 368؛ بحارالانوار، ج 52، ص 374.
1282) کافی، ج 4، ص 543؛ الارشاد، ص 364.
1283) الغیبة، ص 282.
1284) صحیح مسلم، ج 4، ص 98
1285) صحیح مسلم، ج 4، ص 98
1286) بحارالانوار، ج 52، ص 386.
1287) کافی، ج 1، ص 397.
1288) الغیبة، نعمانی، ص 169.
1289) بحارالانوار، ج 26، ص 177.
1290) مرآت العقول، ج 4، ص 301.
1291) المغنی، ج 11، ص 401.
1292) بحارالانوار، ج 52، ص 230، ح 96
1293) بحارالانوار، ج 52، ص 230، ح 96
1294) بحارالانوار، ج 52، ص 348، ح 99
1295) بحارالانوار، ج 52، ص 230، ح 96
1296) بحارالانوار، ج 51، ص 73، ح 19.
1297) بحارالانوار، ج 52، ص 294، ح 42.
1298) ارشاد مفید، ص 344.
1299) سوره نساء، آیه 159.
1300) ارشاد مفید، ج 2، ص 387.
1301) سوره حج، آیه 47.
1302) الایقاظ من الهجعة، ص 365 - 371.
1303) بحارالانوار، ج 27، ص 217.
1304) الزام الناصب، ص 190.
1305) کافی، ج 8، ص 206.
1306) البرهان، متقی هندی، ص 163؛ الفتن، ابن حماد، ص 104.
1307) البرهان، متقی هندی، ص 157؛ الفتن، ابن حماد، ص 99؛ عقدالدرر، ص 147.
1308) اثبات الهداة، ج 3، ص 524.
1309) کافی، ج 1، ص 25.
1310) عقد الدرر، ص 152؛ اثبات الهداة، ج 3، ص 448.
1311) کافی، ج 1، ص 495؛ کامل الزیارات، ص 30.
1312) کافی، ج 3، ص 495؛ التهذیب، ج 3، ص 252.
1313) بحارالانوار، ج 52، ص 225.
1314) بحارالانوار، ج 52، ص 385.
1315) اثبات الهداة، ج 3، ص 452.
1316) کافی، ج 1، ص 384.
1317) بحارالانوار، ج 51، ص 56، ح 46.
1318) کافی، ج 8، ص 206؛ بحارالانوار، ج 53، ص 94، ح 103.
1319) سوره ذاریات، آیه 56.
1320) سنن ابی داوود، ج 2، ص 422.
1321) صحیح ترمذی، ج 3، ص 343.
1322) ینابیع المودة، ص 537.
1323) الحاوی للفتاوی، ص 155.
1324) الغیبة، طوسی، ص 286.
1325) الغیبة، طوسی، ص 181.
1326) الغیبة، طوسی، ص 432.
1327) الغیبة، طوسی، ص 283.
1328) صواعق المحرقه، ص 162.
1329) لوائح الانوار، ج 2، ص 79.
1330) الغیبة، نعمانی، ص 122 و 123.
1331) ینابیع الموده، ص 508.
1332) اعتقادات صدوق، ص 41 و 42.
1333) المسائل السرویة، ص 32؛ بحارالانوار، ج 53، ص 136.
1334) رسائل الشریف المرتضی، ج 1، ص 25.
1335) الایقاظ من الهجعة، ص 60.
1336) بحارالانوار، ج 53، ص 123.
1337) المیزان، ج 2، ص 107.
1338) سوره بقره، آیه 243.
1339) درالمنثور، ج 1، ص 311؛ جامع البیان، ج 2، ص 797.
1340) سوره بقره، آیه 73.
1341) درالمنثور، ج 1، ص 79؛ جامع البیان، ج 1، ص 509.
1342) سوره بقره، آیات 55 و 56.
1343) درالمنثور، ج 1، ص 70؛ کشاف، ج 1، ص 27.
1344) سوره بقره، آیه 259.
1345) کشاف، ج 1، ص 295؛ درالمنثور، ج 1، ص 331؛ جامع البیان، ج 3، ص 40.
1346) سوره آل عمران، آیه 49.
1347) جامع البیان، ج 3، ص 375.
1348) تحفه اثنی عشریه، ص 484.
1349) فجر الاسلام، ص 33.
1350) سوره بقره، آیه 41.
1351) سوره بقره، آیه 183.
1352) سوره مومنون، آیات 99 و 100.
1353) بحارالانوار، ج 53، ص 39.
1354) الزام الناصب، ج 2، ص 360.
1355) بحارالانوار، ج 53، ص 45.
1356) دلائل الامامة، طبری، ص 314.