فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

520 : مطابق قواعد مدت حیات بشریت بعد از ظهور چه مقداری باید باشد؟

از آنجا که هدف خلقت انسان رسیدن به تکاملی است که لایق آن است و عصر ظهور زمینه مساعدی برای رشد انسان برای رسیدن به کمال است، لذا بشریت بعد از اجتماع شرایط تکامل در عصر ظهور استحقاق درجه ای جدید و عالی به جهت تطبیق عدل کامل در روی زمین را پیدا می کند، جز آنکه این شرایط و قابلیت ها هنگامی به بار می نشیند و اثر مطلوب خود را می گذارد که بشر در عصر ظهور مدت کافی زندگی کند تا در سایه حکومت عدل گستر الهی به نهایت کمال انسانی برسد، و با عمری کوتاه هرگز به طور طبیعی نمی تواند کمال خود را به بار بنشاند دلیل این مطلب این است که:
اولا:
هدف از خلقت بشر تنها تحقق و تشکیل حکومت عالمی نیست تا با وجود آن ولو در بره ای از زمان مقصود حاصل شده باشد، بلکه هدف مهم و اعلی از تشکیل این نوع حکومت پیاده شدن عبودیت به معنای وسیع و گسترده آن در تمام شوونات جامعه است که این به نوبه خود اقتضای عمری طولانی برای شر در عصر ظهور را دارد.
ثانیا:
بعید به نظر می رسد که زمان نتیجه گیری کوتاه تر از زمان مقدمات آن باشد. می دانیم که چه زمان های طولانی بشر خود را آماده روز موعود کرده و به انتظار آن به سر می برد، مدت زمانی که می توان به درازای عمر بشریت به حساب آورد و چه فداکاری ها که برای تحقق این هدف به کار رفته است، حال می توان طی این همه مقدمات طولانی را به جهت رسیدن به مدتی کوتاه در نتیجه گیری دانست؟

رجعت

521 : رجعت به چه معنا است؟

شیعه امامیه معتقد است که پس از ظهور حضرت مهدی علیه السلام و تشکیل حکومت عدل الهی در سرتاسر جهان گروهی از اولیای الهی و دوست داران خاندان رسالت و برخی از معاندان و دشمنان خاندان وحی که از دنیا رفته اند به دنیا باز می گرداند. اولیای الهی و صالحان با دیدن حاکمیت حق و عدل و گسترده گیتی شادمان می شوند. و نیز پرتویی از ثمرات ایمان و اعمال صالح خود را در دنیا مشاهده می نمایند. معاندان و دشمنان اهل بیت علیهم السلام نیز بخشی از جزای اعمال ناشایست خود را در این دنیا مشاهده کرده و به کیفر آن خواهند رسید.