فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

518 : روایات مختلف در مورد مدت حکومت حضرت مهدی علیه السلام را چگونه توجیه می کنید؟

با توجه به روایات موجود درباره مدت حکومت حضرت مهدی علیه السلام سه قول وجود دارد:
1- ترجیح روایات هفت سال در مدت حکومت حضرت
این قول شواهد و مویداتی نیز دارد:
الف: چون از شهرت در عمل برخوردار است.
ب: این روایات بنابر قول ابوالحسین آبری مستفیض یا متواتر است.(1328)
ج: قیام و حکومت حضرت مهدی علیه السلام در مدت هفت سال فضیلتی برای آن حضرت است.
د: روایات هفت سال به روایاتی تقیید می خورد که هر سال از آن هفت سال را برابر ده سال می داند که مجموع آن هفتاد سال می شود که در نتیجه مدت معقولی برای برپایی حکومت عدل جهانی است.
و نیز ممکن است که روایت فوق را حمل بر مبالغه در طولانی بودن مدت حکومت حضرت نمود زیرا عدد هفتاد به جهت مبالغه به کار می رود.
2- حمل روایات به مرحله حیات و حکومت
احتمال دوم آن است که روایات مختلف را بر دو مرحله حمل کنیم:
الف: مرحله حیات امام زمان علیه السلام بعد از ظهور؛ که کمتر از ده سال است.
ب: مرحله حکومت عدل جهانی توحیدی که بیش از ده سال به طول خواهد انجامید. خصوصا آنکه با رجعت هر یک از امامان قبل از برپایی قیامت و بعد از ظهور حضرت حکومت عدل جهانی توحیدی ادامه خواهد یافت.
3- حمل بر مراحل شدت و ضعف
ممکن است اختلاف مدت در حکومت حضرت را به مراحل قوت و ضعف حمل نمود .
سفارینی می گوید: بر فرض صحت تمام روایات می توان همه را این گونه حمل کرد که حکومت حضرت از حیث ظهور و قوت متفاوت است، مدت بیشتر را حمل بر تمام مدت حکومت از اول زمان بیعت تا آخر حکومت حمل می کنیم. و مدت زمان کمتر را بر حداقل ظهور مدت حد وسط را نیز بر حد وسط ظهور و قوت حمل می کنیم.(1329)
خلاصه کلام سفارینی این است که ایشان مراحل حکومت حضرت را به سه بخش تقسیم می کند:
الف: مرحله ظهور و قوت که در آن زمان، امور رتق و فتق می شود. (حداقل).
ب: مرحله تثبیت و آرامش. (حد وسط).
ج: مرحله نهایی و نهایت حکومت حضرت. (حداکثر).

519 : وسعت حکومت حضرت مهدی علیه السلام چه مقدار است؟

مطابق برخی ادله، حکومت حضرت مهدی علیه السلام بر کل کره زمین است زیرا: 1- هدف از خلقت، مطابق برخی از آیات، و رسیدن کل بشر به عبودیت کامل در تمام زمینه هاست.
2- در برخی از آیات آمده است که حکومت حضرت تمام کره زمین را فرا خواهد گرفت.
3- مطابق برخی روایات که به حد تواتر رسیده حضرت مهدی علیه السلام تمام زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد.
4- در برخی از روایات حکومت مهدی علیه السلام تشبیه به حکومت ذوالقرنین در گستردگی آن شده است.
5- همچنین در برخی روایات آمده است حضرت تمام مناطق روی زمین را فتح خواهد کرد.
نعمانی به سندش از ابی حمزه ثمالی نقل کرده که از امام باقر علیه السلام شنیدم فرمود: ...خداوند برای او - قائم آل محمد صلی الله علیه و آله - روم و چین و ترک و دیلم و سند و هند و کابل شاه و خزر... را فتح خواهد کرد....(1330)
6- مطابق برخی روایات همه مردم روی زمین موحد شده و زمین آباد خواهد شد.(1331)

520 : مطابق قواعد مدت حیات بشریت بعد از ظهور چه مقداری باید باشد؟

از آنجا که هدف خلقت انسان رسیدن به تکاملی است که لایق آن است و عصر ظهور زمینه مساعدی برای رشد انسان برای رسیدن به کمال است، لذا بشریت بعد از اجتماع شرایط تکامل در عصر ظهور استحقاق درجه ای جدید و عالی به جهت تطبیق عدل کامل در روی زمین را پیدا می کند، جز آنکه این شرایط و قابلیت ها هنگامی به بار می نشیند و اثر مطلوب خود را می گذارد که بشر در عصر ظهور مدت کافی زندگی کند تا در سایه حکومت عدل گستر الهی به نهایت کمال انسانی برسد، و با عمری کوتاه هرگز به طور طبیعی نمی تواند کمال خود را به بار بنشاند دلیل این مطلب این است که:
اولا:
هدف از خلقت بشر تنها تحقق و تشکیل حکومت عالمی نیست تا با وجود آن ولو در بره ای از زمان مقصود حاصل شده باشد، بلکه هدف مهم و اعلی از تشکیل این نوع حکومت پیاده شدن عبودیت به معنای وسیع و گسترده آن در تمام شوونات جامعه است که این به نوبه خود اقتضای عمری طولانی برای شر در عصر ظهور را دارد.
ثانیا:
بعید به نظر می رسد که زمان نتیجه گیری کوتاه تر از زمان مقدمات آن باشد. می دانیم که چه زمان های طولانی بشر خود را آماده روز موعود کرده و به انتظار آن به سر می برد، مدت زمانی که می توان به درازای عمر بشریت به حساب آورد و چه فداکاری ها که برای تحقق این هدف به کار رفته است، حال می توان طی این همه مقدمات طولانی را به جهت رسیدن به مدتی کوتاه در نتیجه گیری دانست؟