فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

515 : اگر باید امام را امام دیگر غسل دهد حضرت را چه کسی غسل خواهد داد؟

آری مطابق برخی از روایات امام را تنها امام باید غسل دهد، از جمله امام رضا علیه السلام فرمود: ان الامام لا یغسله الا الامام(1316)؛ امام را جز امام غسل نمی دهد.
بنابراین قدر مسلم آن است که یکی از امامان معصوم باید حضرت مهدی علیه السلام را بعد از رحلت غسل دهد. اما کدام یک از آن بزرگواران مراسم تغسیل و خاک سپاری را انجام می دهند؟
از روایات استفاده می شود که امام حسین علیه السلام بعد از رجعت، عهده دار این امر خواهد شد.
از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: ...جاء الحجة الموت فیکون الذی یلی غسله و کفنه و حنوطه و ایلاجه حفرته الحسین و لا یلی الوصی الا الوصی(1317)؛ ...مرگ حجت فرا می رسد پس متولی غسل و کفن و حنوط و دفن او امام حسین علیه السلام است و کسی به جز وصی متولی امور وصی نمی شود.
و نیز مطابق روایتی دیگر فرمود: فاذا استقرت المعرفة فی قلوب المومنین انه الحسین علیه السلام جاء الحجة الموت فیکون الذی یغسله و یکفنه و یحنطه و یلحده فی حفرته الحسین بن علی علیه السلام و لا یلی الوصی الا الولی(1318)؛ چون معرفت و ایمان به امام حسین علیه السلام در دلهای مومنین استقرار یافت مرگ حضرت حجت فرا می رسد پس امام حسین علیه السلام متولی غسل و کفن و حنوط و دفن ایشان خواهد شد و هرگز غیر از وصی، وصی را تجهیز و آماده برای خاک سپاری نمی کند.

مدت حکومت عدل جهانی توحیدی

516 : مقتضای قاعده عمومی در رابطه با مدت حکومت عدل توحیدی امام زمان علیه السلام چیست؟

مطابق قواعد عمومی، حد زمان لازم برای حکومت عدل جهانی توحیدی امام زمان علیه السلام باید وقت وسیعی باشد که بتواند اهداف عالی خلقت بشر در این دنیا در آن مدت زمان تحقق یابد. این مطلب را با مقدماتی کوتاه تقریر می کنیم:
الف: هدف از خلقت ایجاد عبودتی خالص در سطح کل جامعه است، عبودیت در سطح وسیعش به نحو استغراقی نه بدلی. خداوند متعال می فرماید: و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون(1319)؛ من جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند.
ب: حضرت مهدی علیه السلام با برپایی حکومت جهانی اش در پیاده نمودن این هدف سهم عظیمی دارد.
ج: پیاده کردن این هدف عظیم احتیاج به زمان کافی دارد، زیرا اصل بر عدم معجزه است.
نتیجه:
بقای امام و حکومت او در مدت کافی برای تطبیق هدف عالی خلقت انسان ضروری است، زیرا هدف خلقت بشر در دو نوع است:
1- هدف کلی: برای مجموعه بشر که در نهایت باید به نحو عام استغراقی، تمام بشر به کمال برسند.
2- هدف مقطعی: که براغی بشر در هر برهه از زمانی متصور است و آن به نحو عام بدلی برای برخی از افراد بشر تحقق یافته است.