فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

501 : امام زمان علیه السلام یاتی بسنة جدیدة یعنی چه؟

در روایتی از امام باقر علیه السلام می خوانیم که فرمود: هر گاه مهدی خروج کند به امر جدید و کتاب جدید و سنت جدید قیام خواهد کرد.(1295)
با آنکه مطابق برخی روایات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: سنت مهدی همانند سنت من است.(1296)
در پاسخ این سؤال می توان گفت: چون حضرت از طرفی به واقع حکم می کند و نیز حکومت او در سطح گسترده و عالمی است و بشر نیز در عصر ظهور به مستوای عالی فکری و پیشرفت عقلانی رسیده است لذا روش حکومتی و اسلوب خاص او در حکومت داری با دیگر روش ها فرق می کند، گر چه نسبت به اصول و چهار چوب احکام اسلامی با سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرقی ندارد.
همچنین ممکن است مقصود آن باشد که سنت و روش حکومتی حضرت نسبت به روش های مردم که قبل از حکومت حضرت بوده اند جدید به حساب می آید.

502 : آیا امام مهدی علیه السلام قیام کننده به کتاب جدید است؟

ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: ...والله لکأنی انظر الیه بین الرکن و المقام یبایع الناس علی کتاب جدید...(1297)؛ به خدا سوگند گویا نظر می کنم به مهدی در بین رکن و مقام که به مردم بر کتاب جدید بیعت می کند.....
در این تعبیر احتمالاتی وجود دارد:
1- مقصود آوردن قرآن جدید باشد که قطعا این احتمال باطل است زیرا امت اسلامی اتفاق دارند بر آنکه در قرآن نقصانی و زیادتی ایجاد نشده و نخواهد شد.
2- مقصود این باشد که حضرت علیه السلام قرآن را آن گونه که در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده می آورد. یعنی آن را با تقدیم و تأخیر در آیات می آورد. این احتمال با قول به اینکه قرآن به امر رسول خدا صلی الله علیه و آله تدوین شده سازگاری ندارد.
3- ممکن است که مراد همان قرآنی باشد که علی بن ابیطالب علیه السلام تدوین کرده است، قرآنی که متنش همین قرآن موجود است ولی با بیان شان نزول، تفسیر برخی آیات، ذکر ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید و برخی خصوصیات دیگر. این احتمال به واقع نزدیک تر است.
امام باقر علیه السلام فرمود: اذا قام قائم آل محمد ضرب فساطیط و یعلم الناس القرآن علی ما انزل الله عزوجل فاصعب ما یکون علی من حفظه الیوم لانه یخالف فیه التألیف(1298)؛ هنگامی که قائم آل محمد قیام کند خیمه هایی برپا می شود و مردم قرآن را آن گونه که خداوند عزوجل نازل کرده فرا می گیرند و این امر برای کسانی که قرآن را امروز حفظ کرده اند بسیار دشوار خواهد بود زیرا با آنچه که الفت داشته و از قرآن مانوس بوده اند مخالفت و مغایرت دارد.
4- ممکن است که مقصود از کتاب جدید معارف و مفاهیم بلند و والایی است که امام از آیات برداشت کرده و به مردم عرضه می کند، معانی ای که برای آنان تازگی دارد و گویا کتابی با مفاهیمی جدید آورده است.

503 : حکمت مشارکت حضرت مسیح در حکومت عدل جهانی چیست؟

در مورد سؤال فوق حکمت هایی را می توان بیان داشت:
1- از آنجا که مسیحیان به حضرت مسیح اعتقاد دارند و از طرفی دیگر جمعیت زیادی را در جهان تشکیل می دهند لذا با مشاهده حضرت مسیح و یقین پیدا کردن پاپ و کشیش ها به او تسلیم او شده و با تسلیم حضرت مسیح نسبت به حضرت مهدی علیه السلام عموم آنان نیز تسلیم حضرت خواهند شد.
و لذا مفسران آیه و ان من اهل الکتاب الا لیومنن به قبل موته(1299)؛ و هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر اینکه پیش از مرگش به او - حضرت مسیح - ایمان می آورد. را مربوط به عصر نزول حضرت مسیح از آسمان در آخرالزمان می دانند.
2- به جهت آنکه زمینه پیروزی حضرت مهدی علیه السلام بر جهان و تسریع در آن فراهم گردد. و این از آثار حکمت اول است.
3- حضرت مسیح علیه السلام به نوبه خود می تواند متکفل مسئولیتی در حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام گردد.