فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

499 : امام زمان علیه السلام به امر جدید قیام می کند یعنی چه؟

امام باقر در روایتی می فرماید: ...هر گاه که مهدی خروج کند به امر جدید و... قیام خواهد نمود.(1293)
درباره این عنوان چند احتمال وجود دارد:
1- مقصود از امر جدید طلب جدید است که شامل طلب فعلی و طلب ترک می شود، یعنی مجموعه ای از احکام جدید یعنی از آنجا که حضرت به واقع حکم می کند لذا در حقیقت به امر جدید قیام کرده است.
2- مقصود از امر جدید روش و برنامه فکری و عقیدتی جدید با روش های نوین است که در برخی از روایات به آن اشاره شده است.
3- مقصود از امر جدید امارت، خلافت و امامت باشد همان گونه که در آیه اولی الامر به آن اشاره شده است. و از آنجا که امارت و خلافت حضرت علیه السلام با سایر خلافت ها متفاوت است لذا نسبت به آنها جدید به حساب می آید.

500 : امام زمان علیه السلام یاتی بقضاء جدید یعنی چه؟

در روایتی از امام باقر روایت شده که فرمود: ...هر گاه قائم آل محمد خروج کند به سنت جدید و قضاوت جدید قیام خواهد نمود.(1294)
در اینکه مقصود حضرت از قضاوت جدید در عصر ظهور به توسط حضرت چیست دو احتمال وجود دارد:
1- مقصود خطوط جدید با برنامه های بسیار متنوع و پیشرفته برای بشر در عصر ظهور است.
2- مقصود داشتن اسلوب جدید در قضاوت و فصل خصومت بین مردم است همان گونه که در روایات به آن اشاره شده که حضرت به حکم داوود عمل خواهد نمود و درخواست بینه و دو شاهد عادل نمی کند.

501 : امام زمان علیه السلام یاتی بسنة جدیدة یعنی چه؟

در روایتی از امام باقر علیه السلام می خوانیم که فرمود: هر گاه مهدی خروج کند به امر جدید و کتاب جدید و سنت جدید قیام خواهد کرد.(1295)
با آنکه مطابق برخی روایات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: سنت مهدی همانند سنت من است.(1296)
در پاسخ این سؤال می توان گفت: چون حضرت از طرفی به واقع حکم می کند و نیز حکومت او در سطح گسترده و عالمی است و بشر نیز در عصر ظهور به مستوای عالی فکری و پیشرفت عقلانی رسیده است لذا روش حکومتی و اسلوب خاص او در حکومت داری با دیگر روش ها فرق می کند، گر چه نسبت به اصول و چهار چوب احکام اسلامی با سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرقی ندارد.
همچنین ممکن است مقصود آن باشد که سنت و روش حکومتی حضرت نسبت به روش های مردم که قبل از حکومت حضرت بوده اند جدید به حساب می آید.