فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

498 : امام زمان علیه السلام یاتی بسلطان جدید یعنی چه؟

از امام باقر علیه السلام وارد شده که فرمود: به خدا سوگند گویا نظر می کنم به مهدی بین رکن و مقام که با مردم به... سلطان جدید از آسمان بیعت می کند.(1292)
پاسخ : در این عنوان احتمالاتی وجود دارد:
1- اینکه مقصود از سلطان جدید، اسلوب و روش جدید در اداره حکومت و شوون اجتماع باشد که بشریت نظیر آن را در هیچ نوع از حکومت ها و دولتها ندیده است؛ حکومتی در سطح کل جامعه بشری به تمام معنا اسلامی و مطابق با تمدن و پیشرفت بشری.
2- اینکه مقصود سلطنتی است که نسبت به سلطنت ها و حکومت های سابق بر خود جدید است ولی تجدیدکننده حکومت و سلطنت رسول خدا صلی الله علیه و آله در عصر خلافتشان می باشد.

499 : امام زمان علیه السلام به امر جدید قیام می کند یعنی چه؟

امام باقر در روایتی می فرماید: ...هر گاه که مهدی خروج کند به امر جدید و... قیام خواهد نمود.(1293)
درباره این عنوان چند احتمال وجود دارد:
1- مقصود از امر جدید طلب جدید است که شامل طلب فعلی و طلب ترک می شود، یعنی مجموعه ای از احکام جدید یعنی از آنجا که حضرت به واقع حکم می کند لذا در حقیقت به امر جدید قیام کرده است.
2- مقصود از امر جدید روش و برنامه فکری و عقیدتی جدید با روش های نوین است که در برخی از روایات به آن اشاره شده است.
3- مقصود از امر جدید امارت، خلافت و امامت باشد همان گونه که در آیه اولی الامر به آن اشاره شده است. و از آنجا که امارت و خلافت حضرت علیه السلام با سایر خلافت ها متفاوت است لذا نسبت به آنها جدید به حساب می آید.

500 : امام زمان علیه السلام یاتی بقضاء جدید یعنی چه؟

در روایتی از امام باقر روایت شده که فرمود: ...هر گاه قائم آل محمد خروج کند به سنت جدید و قضاوت جدید قیام خواهد نمود.(1294)
در اینکه مقصود حضرت از قضاوت جدید در عصر ظهور به توسط حضرت چیست دو احتمال وجود دارد:
1- مقصود خطوط جدید با برنامه های بسیار متنوع و پیشرفته برای بشر در عصر ظهور است.
2- مقصود داشتن اسلوب جدید در قضاوت و فصل خصومت بین مردم است همان گونه که در روایات به آن اشاره شده که حضرت به حکم داوود عمل خواهد نمود و درخواست بینه و دو شاهد عادل نمی کند.