فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

488 : در عصر ظهور، رشد عقلی و تکامل علمی انسان چگونه است؟

نقش اصلی دعوت پیامبران در گسترش دانایی و آموزش و تجربه و تعلیم است و ایمان از شاخه های دانایی و شناخت به شمار می رود. پیامبران به انسان ها راه و رسم زندگی هدف و نتیجه آن را می آموختند.
از سوی دیگر چون هدف از خلقت انسان رشد و تکامل معرفت و شناخت اوست باید روزی این هدف تحقق یابد و روزگار دانش های راستین و پیروزی خرد بر مجهولات فرا رسد. از این رو در دوران ظهور که روزگار تحقق همه آرمان های انسانی و الهی است، شناخت انسان به تکامل نهایی می رسد و در ابعاد گوناگون دانایی، از جهان شناسی، انسان شناسی و خداشناسی، عروج لازم را می یابد.
در دوران امام زمان علیه السلام همه مسائل بشری به هدف اصلی و مرز نهایی می رسد، و بشریت در تلاش اعصار و قرون به محضر استاد و معلمی راه می یابد که نکته ای از دید ژرف نگر و حقیقت بین او پوشیده نیست و هدف او پرده برداری از حقایق و مجهولات است و تا سرحد امکان و توان انسان ها، آنان را به اوج تکامل علمی می رساند. این موضوع از مهم ترین برنامه ها و اقدام های حضرت مهدی علیه السلام است و از این رهگذر دو محور اساسی تحقق می پذیرد.
1- با گسترش شناخت و کشف اسرار کائنات پایه های خداشناسی استوار می گردد.
2- گسترش شناخت و دانایی، تشکیل جامعه انسانی و بسامان و مرفه را ممکن می سازد.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: ...تاسعهم قائمهم الذی یملا الله عزوجل به الارض نورا بعد ظلمتها و عدلا بعد جورها و علما بعد جهلها...(1271)؛ نهمین از آنان قائم است که خداوند به دست او سرزمین تاریک [زندگی ] را نورانی و روشن می کند و از عدل می آکند، پس از [دوران ] ظلم و علم و دانایی را فراگیر می سازد پس از [دوران ] جهل و نادانی....
امام باقر علیه السلام فرمود: اذا قام قائمنا وضع یده علی رؤوس العباد فجمع به عقولهم و اکمل به احلامهم(1272)؛ قائم ما به هنگام رستاخیز خویش نیروهای عقلانی توده ها را تمرکز دهد و خردها و دریافت های خلق را به کمال رساند.

489 : عصر ظهور حضرت مهدی علیه السلام از حیث رشد تربیتی چگونه است؟

تکامل تربیت و بلوغ روحی انسان از جمله برنامه های مهم قیام امام مهدی علیه السلام است. حضرت برنامه خود را از این نقطه زیربنایی آغاز می کند تا برنامه های دیگر او به شایستگی انجام یابد و زمینه ها و شرایط و عوامل اصلی صلاح، شایستگی، بسامانی، رفاه، عدالت، دادگری، قانون شناسی، تعهدپذیری، مهرورزی، محبت، ایثار و فداکاری در سطح جامعه ها پدیدار گردد.
امام علی علیه السلام فرمود: ...و لو قد قام قائمنا لذهبت الشحنآء من قلوب العباد...(1273)؛ چون قائم ما قیام کند کینه ها از دل ها بیرون رود.
امام باقر علیه السلام فرمود: اذا قام قائمنا وضع یده علی رؤوس العباد... و اکمل به اخلاقهم(1274)؛ هنگامی که قائم ما رستاخیز کند دستش را بر سر مردم می گذارد... و اخلاق آنان را تکامل بخشد.

490 : حضرت مهدی علیه السلام در تقسیم اموال چگونه رفتار خواهد کرد؟

از جمله برنامه های حضرت مهدی علیه السلام اجرای اصل مساوات است. این اصل در آیات قرآن و احادیث پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام فراوان مورد تاکید قرار گرفته و ابعاد و جوانب آن شکافته شده و تبیین گشته است.
درباره دوران ظهور و تحقق اصل مساوات و گسترش برادری و برابری در سراسر اجتماعات احادیثی رسیده است که از بیان و محتوای آنها می توان کشف کرد که در دوران امام زمان علیه السلام مساوات اجتماعی در سطحی بسیار عالی عینیت می یابد که شاید چگونگی آن و فراگیری و عمق نفوذ آن در این روزگاران برای ما- با ذهنیت های موجود - پذیرفتنی نباشد.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: ابشرکم بالمهدی یبعث فی امتی...یرضی عنه ساکن السماء و ساکن الارض یقسم المال صحاحا. فقال له رجال: و ما صحاحا؟ قال: التسویة بین الناس(1275)؛ به مهدی بشارتتان می دهم او از میان امت من برانگیخته می شود... ساکنان آسمان و زمین از او خشنود خواهند بود. او مال را درست تقسیم می کند. مردی پرسیدن درست چیست؟ فرمود: میان همه به طور مساوی.