فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

486 : سیره عملی و روش شخصی حضرت مهدی علیه السلام بعد از ظهور چگونه است؟

امام مهدی علیه السلام مانند همه پیامبران و رهبران راستین و شایسته الهی بسیار ساده زیست است لباس های درشت و کم بها می پوشد خوراک خشک و ناگوار می خورد، و...؛ زیرا رهبری جامعه انسانی چنین سیره و روشی را نیز لازم دارد و در فکر آسایش خلق بودن و لحظه ای برای آنان نیاسودن، شرط اصلی آن است.
امام صادق علیه السلام فرمود: ما تستعجلون بخروج القائم فوالله ما لباسه الا الغلیظ و لا طعامه الا الجشب(1269)؛ به چه جهت درباره خروج قائم عجله دارید؟ به خدا سوگند! او جامه ای درشت می پوشد و خوراک خشک و ناگوار می خورد....

487 : وضعیت امنیت اجتماعی در عصر ظهور چگونه است؟

امنیت اجتماعی، امنیت در بخش های گوناگون زندگی اجتماعی را شامل می شود. یعنی امنیت در بخش های اقتصادی، سیاسی، دفاعی، فرهنگی و غیره. امنیت اجتماعی زمینه همه فعالیت های درست و مفید اجتماعی و شرط لازم رشد و تکامل فرد و جامعه است.
امام مهدی علیه السلام پدیدآورنده امنیت اجتماعی است، امنیتی که بشریت در تمام دوران تاریخ خود مانند آن را ندیده است.
امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا...(1270)، فرمود: این آیه درباره قائم و یارانش نازل شده است.

488 : در عصر ظهور، رشد عقلی و تکامل علمی انسان چگونه است؟

نقش اصلی دعوت پیامبران در گسترش دانایی و آموزش و تجربه و تعلیم است و ایمان از شاخه های دانایی و شناخت به شمار می رود. پیامبران به انسان ها راه و رسم زندگی هدف و نتیجه آن را می آموختند.
از سوی دیگر چون هدف از خلقت انسان رشد و تکامل معرفت و شناخت اوست باید روزی این هدف تحقق یابد و روزگار دانش های راستین و پیروزی خرد بر مجهولات فرا رسد. از این رو در دوران ظهور که روزگار تحقق همه آرمان های انسانی و الهی است، شناخت انسان به تکامل نهایی می رسد و در ابعاد گوناگون دانایی، از جهان شناسی، انسان شناسی و خداشناسی، عروج لازم را می یابد.
در دوران امام زمان علیه السلام همه مسائل بشری به هدف اصلی و مرز نهایی می رسد، و بشریت در تلاش اعصار و قرون به محضر استاد و معلمی راه می یابد که نکته ای از دید ژرف نگر و حقیقت بین او پوشیده نیست و هدف او پرده برداری از حقایق و مجهولات است و تا سرحد امکان و توان انسان ها، آنان را به اوج تکامل علمی می رساند. این موضوع از مهم ترین برنامه ها و اقدام های حضرت مهدی علیه السلام است و از این رهگذر دو محور اساسی تحقق می پذیرد.
1- با گسترش شناخت و کشف اسرار کائنات پایه های خداشناسی استوار می گردد.
2- گسترش شناخت و دانایی، تشکیل جامعه انسانی و بسامان و مرفه را ممکن می سازد.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: ...تاسعهم قائمهم الذی یملا الله عزوجل به الارض نورا بعد ظلمتها و عدلا بعد جورها و علما بعد جهلها...(1271)؛ نهمین از آنان قائم است که خداوند به دست او سرزمین تاریک [زندگی ] را نورانی و روشن می کند و از عدل می آکند، پس از [دوران ] ظلم و علم و دانایی را فراگیر می سازد پس از [دوران ] جهل و نادانی....
امام باقر علیه السلام فرمود: اذا قام قائمنا وضع یده علی رؤوس العباد فجمع به عقولهم و اکمل به احلامهم(1272)؛ قائم ما به هنگام رستاخیز خویش نیروهای عقلانی توده ها را تمرکز دهد و خردها و دریافت های خلق را به کمال رساند.