فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

456 : عدد اصحاب خاص امام زمان علیه السلام بعد از ظهور چند نفر است؟

مطابق روایات مستفیض بلکه متواتر عدد اصحاب امام زمان علیه السلام به تعداد لشکر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در غزوه بدر 313 نفر است.
قندوزی در تفسیر آیه و لئن اخرنا عنهم العذاب الی امة معدودة از امام باقر و امام صادق علیهما السلام نقل کرده که فرمودند: همانا امت معدوده 313 نفر از اصحاب مهدی در آخرالزمان است همانند عدد اهل بدر که در یک ساعت اجتماع می کنند....(1209)
محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: پس اول کسی که از طرف خدا با او بیعت می کند جبرئیل است، و نیز از مردم 313 نفر با او بیعت خواهند کرد.
و نیز از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: قائم از ما با ترس یاری شده و با نصرت تأیید خواهد شد. تا آنکه فرمود: پس هنگامی که خروج می کند بر کعبه تکیه می دهد و 313 نفر به دور او گرد آیند....(1210)

457 : آیا امام زمان علیه السلام غیر از 313 نفر اصحاب دیگری نیز دارند؟

از روایات استفاده می شود که اصحاب امام زمان علیه السلام بعد از ظهور از ده هزار نفر کمتر نیست.
محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: هر گاه برای او حضرت مهدی علیه السلام - ده هزار مرد جمع شد پس در روی زمین معبودی به جز خدا باقی نمی ماند....(1211)
در اینکه مقصود از این روایات و روایاتی که اصحاب حضرت را 313 نفر معین کرده چیست چند احتمال است:
1- دو دسته کردن اصحاب حضرت به جهت اختلاف در درجات اخلاص آن ها است، به این نحو که 313 نفر از آنها در کمال درجه اخلاص اند و بقیه تا ده هزار نفر یا ده هزار نفر دیگر در مرتبه ای پایین ترند.
2- اختلاف دو دسته در سرعت ملحق شدن آنها و رسیدن آنان به حضرت مهدی علیه السلام است، به این نحو که 313 نفر از دیگران زودتر به حضرت ملحق می شوند.
3- اختلاف در سرعت ایمان و بیعت نمودن با حضرت است.
4- اختلاف در دفاع نمودن از حضرت باشد به این معنا که 313 نفر اولین دسته ای است که حضرت را یاری خواهند نمود.
5- اختلاف به لحاظ وظایف و کارهایی است که به جهت اختلاف درجات اصحاب به آنها محول خواهد شد، مثلا 313 نفر از فرماندهان و رئیسانند، برخلاف بقیه افراد.

458 : اصحاب حضرت مهدی علیه السلام چگونه وارد مکه می شوند؟

در مورد سوال فوق چند احتمال وجود دارد:
1- اینکه این جماعت به طور اعجاز و با سرعت وارد مکه می شوند. این احتمال مطابق ظاهر برخی روایات و صریح برخی روایات دیگر است. در برخی روایات آمده که آنها در یک ساعت در جایی اجتماع می کنند: یجتمعون و الله فی ساعة واحدة(1212). ولی در برخی روایات تصریح به اعجازی بودن آن شده است.
در روایت ابن صباغ آمده است: فیصیر الیه انصاره من اطراف الارض تطوی لهم طیا حتی یبایعوه؛ پس انصار او از اطراف زمین به خدمت او می رسند در حالی که زمین برای آنها می چرخد تا آنکه با او بیعت کنند.
و در خبر طبرسی آمده است: فتصیر شیعته من أطراف الارض تطوی لهم طیا حتی یبایعوه؛ پس شیعیان از اطراف زمین خدمت او می رسند در حالی که زمین برای آنها می چرخد، تا آنکه با او بیعت کنند.
- احتمال دیگر اینکه مردم چند دسته شوند:
الف: برخی از راه طبیعی خدمت امام رحمة الله علیه مشرف می شوند.
ب: برخی نیز شب هنگام که در رختخواب خود آرمیده اند ناگهان خود را در مکه می یابند.
ج: برخی نیز بر ابر سوار در روز به خدمت حضرت می شوند.
3- احتمال سوم آن است که همگی با سفر عادی به خدمت حضرت مشرف می شوند؛ زیرا همان گونه که در روایات اشاره شده به اسم مهدی علیه السلام در ماه رمضان ندا داده شوند و ظهور حضرت نیز در دهم محرم است در فاصله این مدت مخلصین خود را به حضرت می رسانند.
از میان این احتمالات احتمال سوم ترجیح دارد؛ زیرا اگر چه مطابق زمان صدور این روایات حرکت سریع به سوی مقصدی دور تنها با اعجاز متصور بوده، ولی در این عصر بلکه عصر ظهور حرکت ها به حدی سریع شده که اجتماع افرادی را از اطراف عالم در یک ساعت ممکن ساخته است. و لذا ممکن است که مقصود از سیر در سحاب و ابرها سفر با هواپیما و پیچیده شدن زمین سفر با ماشین و قطار سریع السیر باشد.