فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

اصحاب امام مهدی علیه السلام

456 : عدد اصحاب خاص امام زمان علیه السلام بعد از ظهور چند نفر است؟

مطابق روایات مستفیض بلکه متواتر عدد اصحاب امام زمان علیه السلام به تعداد لشکر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در غزوه بدر 313 نفر است.
قندوزی در تفسیر آیه و لئن اخرنا عنهم العذاب الی امة معدودة از امام باقر و امام صادق علیهما السلام نقل کرده که فرمودند: همانا امت معدوده 313 نفر از اصحاب مهدی در آخرالزمان است همانند عدد اهل بدر که در یک ساعت اجتماع می کنند....(1209)
محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: پس اول کسی که از طرف خدا با او بیعت می کند جبرئیل است، و نیز از مردم 313 نفر با او بیعت خواهند کرد.
و نیز از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: قائم از ما با ترس یاری شده و با نصرت تأیید خواهد شد. تا آنکه فرمود: پس هنگامی که خروج می کند بر کعبه تکیه می دهد و 313 نفر به دور او گرد آیند....(1210)

457 : آیا امام زمان علیه السلام غیر از 313 نفر اصحاب دیگری نیز دارند؟

از روایات استفاده می شود که اصحاب امام زمان علیه السلام بعد از ظهور از ده هزار نفر کمتر نیست.
محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: هر گاه برای او حضرت مهدی علیه السلام - ده هزار مرد جمع شد پس در روی زمین معبودی به جز خدا باقی نمی ماند....(1211)
در اینکه مقصود از این روایات و روایاتی که اصحاب حضرت را 313 نفر معین کرده چیست چند احتمال است:
1- دو دسته کردن اصحاب حضرت به جهت اختلاف در درجات اخلاص آن ها است، به این نحو که 313 نفر از آنها در کمال درجه اخلاص اند و بقیه تا ده هزار نفر یا ده هزار نفر دیگر در مرتبه ای پایین ترند.
2- اختلاف دو دسته در سرعت ملحق شدن آنها و رسیدن آنان به حضرت مهدی علیه السلام است، به این نحو که 313 نفر از دیگران زودتر به حضرت ملحق می شوند.
3- اختلاف در سرعت ایمان و بیعت نمودن با حضرت است.
4- اختلاف در دفاع نمودن از حضرت باشد به این معنا که 313 نفر اولین دسته ای است که حضرت را یاری خواهند نمود.
5- اختلاف به لحاظ وظایف و کارهایی است که به جهت اختلاف درجات اصحاب به آنها محول خواهد شد، مثلا 313 نفر از فرماندهان و رئیسانند، برخلاف بقیه افراد.