فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

454 : منجی و رهبر در حکومت عدل توحیدی جهانی کیست؟

در مورد سوال فوق سه احتمال وجود دارد:
1- منجی و رهبر جهانی همان عیسی بن مریم است و منظور از مهدی نیز اوست.
2- منجی و رهبر مهدی موعود اسلامی است که از او به مسیح نیز تعبیر شده است.
3- منجی و رهبر حضرت مهدی است که حضرت عیسی نیز از جانب خداوند به مساعدت او می شتابد.
ادله احتمال اول
1- لفظ مسیح که مقصود از آن نجات بخش و منجی است لقب حضرت عیسی علیه السلام می باشد .
2- در برخی از اناجیل و روایات اسلامی به طول عمر حضرت مسیح در آخرالزمان اشاره شده است.(1203)
3- در برخی از روایات آمده: و لا مهدی الا عیسی بن مریم؛ و مهدی به جز عیسی بن مریم نیست.
پاسخ :
اولا:
نامگذاری حضرت عیسی علیه السلام به مسیح بر استقلال او در برپایی حکومت عدل جهانی دلالت ندارد، زیرا نام مسیح را برخی از کاتبان اناجیل بر حضرت مسیح اطلاق نمودند و قرآن نیز به جهت شهرت آن بر آن حضرت اطلاق کرده است. و دیگر اینکه کافی است در لقب دادن حضرت عیسی به سیح به جهت آنکه در تاسیس حکومت عدل جهانی مشارکت دارد.
ثانیا:
توافق اسلام و مسیحیت در بازگشت حضرت عیسی علیه السلام در آخرالزمان و طول عمر او دلالت بر ستقلال ایشان در تشکیل حکومت و رهبری ندارد.
ثالثا:
در مورد حدیث و لا مهدی الا عیسی بن مریم که ابن ماجه آن را در سنن خود نقل کرده اشکالاتی وجود دارد:
الف: این حدیث معارض با روایات متواتری است که مهدی را از ذریه رسول خدا صلی الله علیه و آله معرفی کرده است.
ب:
این روایت از منفردات محمد بن خالد جندی است و تنها اوست که آن را نقل کرده است در حالی که او کسی است که به تعبیر آبری، نزد اهل سنت معروف نیست.
و به تعبیر حاکم نیشابوری مجهول بوده و نقل حدیثش به جهت تعجب است.(1204) لذا قرطبی می گوید: احادیث نبوی که دلالت بر خروج مهدی علیه السلام از عترت پیامبر صلی الله علیه و آله و از اولاد فاطمه علیه السلام دارد اصحّ از این حدیث است و حکم، مطابق آن احادیث است.(1205)
ابو نعیم اصفهانی نیز حدیث را غریب می داند.(1206)
دلیل احتمال دوم
مسیح در لغت گر چه به معنای مسح شده است ولی این کلمه لقب کسی قرار گرفته که از جانب خداوند مسح شده و قابلیت برای نجات عالم را دارد و مطابق روایات این قابلیت تنها برای حضرت مهدی علیه السلام است.
پاسخ :
اولا:
لقب دادن حضرت مهدی علیه السلام به مسیح به معنایی که ذکر شده گر چه امر معقولی است ولی در وایات به آن اشاره نشده است.
ثانیا:
از مجموعه احادیث استفاده می شود که حضرت مسیح با تشریک مساعی با حضرت مهدی علیه السلام امر حکومت جهانی را به پیش خواهند برد.
ادله احتمال سوم
از مجموعه قرائن و ادله به دست می آید که حکومت جهانی با رهبری حضرت مهدی علیه السلام و تشریک مساعی حضرت عیسی علیه السلام بر پا خواهد شد زیرا:
1- امام مهدی علیه السلام وارث طرح کامل حکومت عدل جهانی توحیدی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله است.
2- در روایات اسلامی آمده است که حضرت عیسی از امامت جماعت بر مسلمین امتناع کرده و امام مهدی علیه السلام را به عنوان امامت معرفی می کند.
3- حکمت اقتضا می کند که رهبر حکومت جهانی از امت اسلام باشد.
4- در عبارات اناجیل آمده است که حضرت عیسی به کمک شخصی به نام فرزند انسان از آسمان فرود آمده و با مساعدت او این حکومت بر پا خواهد شد .

455 : زندگانی حضرت عیسی علیه السلام بعد از نزول چه مقدار است؟

از برخی روایات استفاده می شود حضرت عیسی بعد از نزول به زمین چهل سال عمر می کند و در این مدت ازدواج کرده، بعد از رحلت مسلمانان بر او نماز می گزارند:
1- ابو هریره در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: .. او - مسیح - چهل سال در روی زمین مکث خواهد کرد و بعد از وفاتش مسلمانان بر او نماز می گزارند.(1207)
عبد الله بن عمر از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: عیسی بن مریم به زمین فرود می آید و ازدواج می کند و فرزنددار می شود.(1208)

اصحاب امام مهدی علیه السلام