فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

425 : آیا تعیین وقت ظهور صحیح است؟

تعیین تاریخ ظهور امام زمان علیه السلام به چند نحو متصور است:
1- اینکه تاریخ و وقت ظهور حضرت را به طور دقیق و تفصیلی معین کنیم که در فلان سال و فلان ماه و فلان روز خواهد بود. این احتمال باطل است، زیرا در هیچ روایتی به این اشاره نشده است و مضافا به اینکه در برخی از احادیث تعیین کننده وقت ظهور مورد لعن قرار گرفته است.
2- اینکه موعد ظهور به نحو اجمال تعیین گردد، به اینکه بگوییم: هر گاه خداوند اراده کند آن حضرت ظهور خواهد کرد. این احتمال به طور حتم اشکالی نداشته و صحیح است.
3- اینکه از طریق قواعد حساب و جفر به طور اجمال یا تفصیل به زمان ظهور حضرت علم پیدا کرده و از آن خبر دهیم. این احتمال گر چه در برخی روایات به آن اشاره شده(1145) ولی از سند معتبری برخوردار نیست. خصوصا آنکه تاریخ ظهور ممکن است مورد بدا واقع شود.
4- اینکه مطابق برخی از روایات به طور کلی و اجمال به زمان ظهور آن حضرت اشاره گردد:
طبرسی از امام صادق علیه السلام نقل کرده که: لا یخرج القائم الا فی وتر من السنین، سنة احدی او ثلاث او خمس او سبع او تسع(1146)؛ قائم در سال وتر [فرد] ظهور خواهد کرد، سال یک یا سه یا پنج یا هفت یا نه.
و نیز به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: ینادی باسم القائم فی لیلة ثلاث و عشرین من شهر رمضان و یقوم فی عاشوراء، و هو الذی قتل فیه الحسین بن علی علیه السلام...(1147)؛ به اسم قائم در شب بیست و سوم ماه رمضان ندا داده خواهد شد و در روز عاشورا قیام خواهد کرد و آن روزی است که حسین بن علی در آن روز به شهادت رسید.

426 : آیا جمله کما ملئت ظلما و جورا با صالح بودن مردم منافات دارد؟

در مورد سوال فوق می گوییم:
اولا:
در بیشتر روایات جمله کما ملئت... به کار رفته نه بعد ما ملئت و این جمله در حقیقت تشبیه حکومت پر از عدل است به حکومتی پر از ظلم، یعنی چگونه حکومتی پر از ظلم می شود همانگونه که حکومت ضرت پر از عدل خواهد بود.
ثانیا:
گسترش ظلم و تعدی و تجاوز به نحو سببیت برای ظهور در این روایات ذکر نشده است بلکه به عنوان رط مقارن ظهور است.
ثالثا:
در این روایات خبر از واقعیتی خارجی هنگام ظهور می دهد نه اینکه مردم را تشویق به ظلم کند تا با گسترش آن حضرت ظهور کند، بلکه ما وظیفه داریم گسترش دهنده عدالت یعنی همان چیزی باشیم که حضرت به جهت آن ظهور می کند و در این امر بزرگ سهیم شویم.

427 : معنای ظهور امام زمان علیه السلام چیست؟

در اینکه معنا ظهور امام زمان علیه السلام چیست سه احتمال داده شده که قابل جمع است:
1- اینکه مقصود از ظهور بروز و انکشاف بعد از محجوب بودن و استتار باشد. این معنا مختص فهم شیعی است که معتقد به غیبت برای امام زمان علیه السلام است.
2- اینکه مقصود اعلان انقلاب و قیام به جهت پیاده کردن اسلام ناب و در سایه حکومت عدل باشد، این مفهوم با دیدگاه امامی و دیگران نیز سازگاری دارد.
3- مقصود از ظهور پیروزی و سیطره بر عالم است. این معنا بعد از آن حاصل می شود که حضرت از پرده غیبت به در آمده و امور او مرتب گردد.