فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

414 : مقصود از ندای آسمانی در علایم ظهور چیست؟

در این مورد سه دسته روایت وجود دارد:
1- روایاتی که دلالت بر وجود ندا به صورت اجمال دارد و اینکه این ندا را علایم حتمی ظهور حضرت مهدی علیه السلام است.(1097)
2- دسته دوم روایاتی است که دلالت بر دو گونه ندا دارد: یکی ندای به حق که در ابتدا پدید می آید و دیگری ندای به باطل که بعد از آن است.(1098)
3- در برخی از روایات نیز اشاره شده که ندا به اسم قائم است.(1099)
با نظری به مجموع احادیث صیحه و فزع و ندای آسمانی پی می بریم که تمام آنها به یک معنای مشترک اشاره دارند، گر چه با تعبیرهای مختلف آمده اند و بر این ادعا می توان شواهدی اقامه نمود:
الف: صیحه و ندا هر دو به جبرئیل نسبت داده شده است.
ب: وقت هر دو در یک زمان یعنی شب جمعه، بیست و سوم ماه رمضان معین شده است.
ج: آثار این دو یکسان بیان شده است.

415 : مقصود از خروج دجال که از علایم ظهور به حساب آمده چیست؟

روایات بسیاری در مصادر حدیثی اهل سنت درباره خروج دجال در آخرالزمان و قبل از برپایی حکومت امام مهدی علیه السلام وارد شده است.
بخاری به سندش از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: دجال خروج خواهد کرد تا اینکه در ناحیه ای از مدینه فرود می آید، و سه بار اعلان آماده باش جنگ می دهد، آن گاه به سوی او هر کافر و منافقی حرکت می کند.(1100)
در مصادر اهل سنت برای دجال صفاتی ذکر شده است از قبیل:
1- ادعای ربوبیت می کند.(1101)
2- عمر طولانی دارد.(1102)
3- همراه او آب و آتش است.(1103)
4- کور را بینا کرده و برص را شفا می دهد.(1104)
5- مرده را زنده می کند.(1105)
6- کسی را می کشد آن گاه او را زنده می کند.(1106)
7- با او بهشت و آتش است.(1107)
8- با او نهری از آب سفید و نهری از آتش است.(1108)
9- خواسته او برآورده می شود.(1109)
درباره دجال با این اوصاف احتمالاتی وجود دارد:
الف: دجال شخصی حقیقی است که کارهای خارق العاده ای را در قالب سحر و جادو انجام می دهد.
ب:
مقصود به دجال همان ابلیس (شیطان) است.
ج:
احتمال می رود که دجال همان سفیانی است که در روایات شیعه به خروج او در آخرالزمان تاکید فراوان ده است.
د: مقصود از دجال همان اسرائیل است.
در ابتدا این احتمال به نظر می رسد که احادیث دجال از جمله اسرائیلیاتی باشد که در احادیث اهل سنت وارد شده است زیرا:
اولا:
اثری از این احادیث در روایات اهل بیت علیه السلام به چشم نمی خورد.
ثانیا:
غالب احادیث دجال از کعب الاحبار یهودی الاصل رسیده است. کسی که تمام افعال و اقوالش مشکوک ه نظر می رسد.
ثالثا:
این اعتقاد که مسیح منتظر خروج می کند و دجال را به قتل می رساند در عقاید یهود مشاهده می شود.
در هر حال بر فرض صحت این روایات احتمال تأویل این روایات و رمزی بودن و جنبه سمبلیک داشتن آنها زیاد است.
سید محمد صدر رحمة الله علیه می فرماید: دجال رمزی است از اوج تمدن و تکنیک غرب که با اسلام و مبانی آن ستیز دارد. تمدنی که در صدد به سلطه کشیدن هر انسانی است ما به طور وضوح مشاهده می کنیم که چگونه تمدن و تکنیک غرب مادی گرا در این عصر بر تمام جوامع حتی مسلمانان تسلط پیدا کرده است...(1110)
از بیانات استاد محمد طیّ(1111) و نویسنده مصری شیخ محمد فهیم ابو عبیه در تعلیقه خود بر کتاب نهایة البدایة و النهایة(1112) نیز همین احتمال به دست می آید.

قرآن و ظهور موعود جهانی