فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

412 : مقصود از خسوف و کسوف که از علایم ظهور است چیست؟

در روایات علایم ظهور آمده که یکی از نشانه های ظهور کسوف در اواسط ماه و خسوف در اول ماه بر خلاف عادت است.(1092)
دار قطنی به سندش از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود: همانا برای مهدی ما دو نشانه است که از زمان خلقت آسمان ها و زمین این گونه نبوده است یکی خسوف ماه در اول شب رمضان و دیگری کسوف خورشید در نیمه ماه رمضان.(1093)
در کیفیت حدوث این دو واقعه غیر عادی چند احتمال است:
1- حدوث این دو به توسط جرمی باشد که در فضا به طور ناگهانی پیدا می شود، اجرامی که امروزه از آنها به اجرام سرگردان در هوا یاد می شود که گاه بین ماه و خورشید فاصله می شود و با آنها خسوف و کسوف ایجاد می گردد.
2- تحقق خسوف و کسوف به توسط جرمی باشد که از زمین جدا می شود زیرا ممکن است که بشر با پیشرفت علمی و تکنیکی که دارد بتواند تکه هایی عظیم از کره زمین را جدا ساخته و آن را در هوا معلق گرداند و در نتیجه باعث خسوف و کسوف گردد.
3- تحقق این دو به نحو اعجاز و خرق قانون طبیعت باشد.

413 : مقصود از صیحه و فزع آسمانی در علایم ظهور چیست؟

این دو علامت در روایات به عنوان علایم ظهور حضرت مهدی علیه السلام معرفی شده است. از امام باقر علیه السلام در حدیثی نقل شده: و ان من علائم خروجه... صیحة من السماء فی شهر رمضان(1094)؛ و همانا از علایم خروج مهدی حدوث صیحه ای در ماه رمضان است.
از امام صادق علیه السلام در حدیثی نقل شده: ... و الفزعة فی شهر رمضان... هی آیة تخرج الفتاة من خدرها، و توقظ النائم و تفزع الیقظان(1095)؛ و فزعی در ماه رمضان حادث خواهد شد که زنان جوان را سراسیمه از پشت پرده ها بیرون می آورد و انسان خواب را بیدار و بیدار را به فزع وا می دارد.
امام زمان علیه السلام در توقیع خود به علی بن محمد سمری فرمود: ... آگاه باش هر کس قبل از خروج سفیانی و صیحه ادعای مشاهده کند او دروغگو و افترا زننده است.(1096)
در این روایات دو احتمال وجود دارد:
1- اینکه مقصود از صیحه و فزع همان ندایی باشد که از جبرئیل بلند می شود و همه را به فزع می اندازد.
2- احتمال دیگر این است که مقصود از آن دو عذاب دنیوی و جنگ های جهانی باشد که به توسط بشر قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام تحقق می یابد، مانند انفجارهای اتمی در سرتاسر عالم در یک زمان به این نحو که حاصل این گونه انفجارها در اروپا و آمریکا و روسیه و چین تحقق می یابد به نحوی که همه را به جزع و فزع وا می دارد، ولی مسلمین از آن در امانند و تنها صدایش به گوش آنان می رسد.

414 : مقصود از ندای آسمانی در علایم ظهور چیست؟

در این مورد سه دسته روایت وجود دارد:
1- روایاتی که دلالت بر وجود ندا به صورت اجمال دارد و اینکه این ندا را علایم حتمی ظهور حضرت مهدی علیه السلام است.(1097)
2- دسته دوم روایاتی است که دلالت بر دو گونه ندا دارد: یکی ندای به حق که در ابتدا پدید می آید و دیگری ندای به باطل که بعد از آن است.(1098)
3- در برخی از روایات نیز اشاره شده که ندا به اسم قائم است.(1099)
با نظری به مجموع احادیث صیحه و فزع و ندای آسمانی پی می بریم که تمام آنها به یک معنای مشترک اشاره دارند، گر چه با تعبیرهای مختلف آمده اند و بر این ادعا می توان شواهدی اقامه نمود:
الف: صیحه و ندا هر دو به جبرئیل نسبت داده شده است.
ب: وقت هر دو در یک زمان یعنی شب جمعه، بیست و سوم ماه رمضان معین شده است.
ج: آثار این دو یکسان بیان شده است.