فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

403 : آیا اعلان علایم و شرایط ظهور سبب اطلاع دشمنان از اسرار سیاسی است؟

برخی می گویند از آنجا که علایم ظهور و شرایط آن از اسرار سیاسی اسلام به حساب می آید نشر آنها در بین مردم به جهت اطلاع دشمنان بر آنها به صلاح اسلام و مسلمین نخواهد بود.
پاسخ : اگر خبر غیبی از ناحیه معصوم همچون پیامبر یا امامان علیه السلام صورت گیرد، چون هرگز اشتباه و سهو و خطا ندارند، معلوم می شود که اراده حتمی الهی بر تحقق آن صورت گرفته است در این صورت، مقابله جبهه کفر هرگز تأثیری برای جلوگیری از تحقق آن نخواهد داشت.

404 : آیا علایم ظهور متعلق بدا واقع می شود؟

از برخی روایات استفاده می شود که علایم ظهور بر دو قسم هستند: برخی حتمی اند که مورد بدا و تجدید نظر واقع نمی شوند، و برخی دیگر متعلق بدا واقع می گردند، ولی اصل ظهور امری حتمی است که خداوند متعال در آن جواب فطرت و خواسته درونی بشر را داده و وعده به تحقق آن داده است و خداوند هرگز خلف وعده نمی کند.
داوود بن ابی القاسم می گوید: ما نزد ابی جعفر محمد بن علی الرضا علیه السلام بودیم که سخن از خروج سفیانی به میان آمد و اینکه در روایت آمده که امر او حتمی است. به ابو جعفر علیه السلام عرض کردم: آیا بدا در امر، حتمی خواهد شد؟ حضرت فرمود: آری. عرض کردم: ما می ترسیم که در امر قائم نیز بدا حاصل شود. فرمود: امر قائم از اموری است که وعده داده شده و خداوند در وعده خود تخلف نخواهد کرد.(1075)
علایم حتمی که مورد بدا واقع نمی شود نشانه هایی دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1- تصریح به حتمی بودن آن در روایات.
2- تاکید به قسم.
3- تاکید به لابد.
4- تاکید به لام.
5- تاکید به ان.
6- تاکید به تکرار.
7- تاکید به سین و سوف.

405 : چه راه صحیحی در بررسی علایم ظهور پیشنهاد می کنید؟

در مورد علایم ظهور سه مشکل اساسی وجود دارد که باید هر کدام مورد بررسی دقیق قرار گیرد:
1- اثبات علامت به دلیل معتبر.
2- خارج کردن علامت از قالب غموض و ابهام.
3- کشف قواعد یقین برای اثبات یا نفی تحقق علامت در خارج.
برای اثبات صحت روایات علایم ظهور و تمییز آنها از روایات جعلی، اعتماد بر افراد ثقه و اطمینان به صدور روایات از معصوم کافی است، زیرا روایات علایم ظهور برخی متواتر یا مستفیض یا صحیح و معتبرند، و برخی دیگر گر چه ضعیف السند است ولی مؤیدات و شواهدی بر صحت در روایات دیگر دارد که با سند صحیح وارد شده است.
راه روشن شدن علامت ظهور به دو نوع امکان پذیر است:
الف: اصول علمی، که در مورد روایات فقهی نیز مورد استفاده واقع می گردد.
ب: مقدمات علمی، که مربوط به خصوص علایم ظهور است و مهم ترین آنها: تاریخ جغرافیا، علم حساب و جمل و اصطلاحات مربوط به علایم ظهور است.
و برای کشف اثبات یا نفی علامتی در خارج می توان قواعدی را بیان داشت تا با اعمال آنها به حقیقت امر پی برد:
1- اوصاف آن علامت را به صورت دقیق در نظر گرفته و بر خارج تطبیق نمود.
2- با دلیل ثابت شود که آن علامت زمان سابق در خارج تحقق نیافته است.
3- احتمال تحقق آن را در زمان آینده نفی کند.