فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

377 : راوی دعای ندبه که معاصر امام نبوده چگونه دعا را نقل می کند؟

کسی ادعا نکرده که بزوفری این دعا را بدون واسطه از امام نقل کرده است. و آیا لازم است هر کسی که روایتی را از امام نقل می کند معاصر با امام باشد؟
ما اطمینان داریم که این دعا یا با سند در کتاب بزوفری روایت شده ولی دیگران که از آن کتاب نقل کرده اند از باب مسامحه آن سند را حذف کرده اند، و یا اینکه بزوفری از آنجا که دعا را معروف و مشهور دیده احتیاجی به ذکر سند ندیده است؛ زیرا همان گونه که در این زمان معروف و مشهور است در عصرهای گذشته نیز چنین بوده است. خصوصا آنکه متن آن با آیات قرآن و روایات دیگر سازگاری تمام دارد.

378 : محمد بن مشهدی راوی با واسطه دعای ندبه کیست؟

از کلمات آیت الله خوئی رحمة الله علیه به نقل از شیخ حر عاملی به دست می آید که مراد از محمد بن مشهدی، محمد بن علی بن جعفر است.(1021)
ولی مرحوم حاجی نوری در خاتمه مستدرک در این باره می گوید: مراد از محمد بن مشهدی، محمد بن جعفر بن علی بن جعفر مشهدی است که از وی به عنوان حائری نیز یاد شده است. ایشان یکی از راویان ابی الفضل شاذان بن جبرئیل قمی است. او همچنین با دو واسطه از شیخ مفید روایت نقل می کند.(1022)
به هر حال او هر که باشد شخصی قابل اعتماد و مورد وثوق و جلیل القدر است که توصیف و مدح وی در کتب رجال آمده است.

379 : محمد بن علی بن ابی قره راوی دیگر دعای ندبه کیست؟

او از جمله راویان صاحب کتاب و مورد اعتماد است. نجاشی درباره وی می گوید: ...او ثقه بوده و روایات فراوانی شنیده و کتابهای بسیاری تألیف کرده است. وی کسی بود که کتاب ها را ورق به ورق برای اصحاب امامیه می خواند و همواره در مجالس با ما بود.(1023)
از آنجا که نجاشی اجازه نقل کتاب های ابن ابی قره را از وی داشته است لذا می توان او را از مشایخ اجازه مرحوم نجاشی دانست.