فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

337 : چه کسانی از علما قائل به جواز و امکان تشرف بوده اند؟

عموم علمای شیعه از قدما و متاخرین قائل به امکان رویت و تشرف به لقای حضرت مهدی علیه السلام در عصر غیبت کبرا بوده اند. اینک به برخی از کلامات آنها اشاره می کنیم:
1- سید مرتضی رحمة الله علیه
ما قطع نداریم که دست کسی به امام نمی رسد و بشر نمی تواند او را ملاقات کند این امری غیر معلوم است که راهی بر قطع به آن نیست. آن گاه می گوید: اگر گفته شود که علت استتار امام خوف از ظالمین و تقیه از معاندین است، در جواب می گوییم: این علت در حق اولیا و شیعیانش نیست، پس واجب است که برای آنها ظاهر گردد....(953)
2- شیخ طوسی رحمة الله علیه
ما تجویز می کنیم که بسیاری از اولیا و قائلین به امامت او به خدمتش رسیده و از او نفع ببرند.(954)
3- سیدبن طاووس رحمة الله علیه
وی خطاب به فرزندش می گوید: راه به سوی امامت باز است برای کسی که خداوند - جل شأنه - اراده کرده تا به او عنایت و نهایت احسان کند.(955)
و نیز در جایی دیگر می گوید: گر چه امام الان از جمیع شیعیان غایب است ولی ممتنع نیست که جماعتی از آنان به ملاقات حضرت مشرف شده، از گفتار و کردار ایشان استفاده کنند و از دیگران کتمان نمایند....(956)
4- آخوند خراسانی رحمة الله علیه
او در مباحث اجماع می گوید: ...گر چه احتمال تشرف برخی از افراد صالح و اوحدی به خدمتش داده می شود و احیانا او را نیز می شناسند.(957)
5- محقق نائینی رحمة الله علیه
او نیز در مبحث اجماع می گوید: و اما در زمان غیبت، عادتا رؤیت حضرت ممکن نیست. آری، گاهی در زمان غیبت برای اوحدی و افراد صالح تشرف به خدمت حضرت و گرفتن حکم از ایشان امکان پذیر است.(958)

338 : آیا رؤیت و ملاقات حضرت علیه السلام در عصر غیبت با حکمت غیبت منافات دارد؟

برخی می گویند: ملاقات در عصر غیبت با حکمت غیبت و مقتضای آنکه قطع رابطه به شکل عمومی است منافات دارد. غرض از غیبت این است که حضرت از عموم مردم غایب باشد و کسی از او اطلاع نداشته باشد.
پاسخ : حکمت و مقتضی غیبت نسبت به کل افراد است یعنی قرار نیست که همه بتوانند به خدمت حضرت شرفیاب شوند و این منافات ندارد با آنکه برخی به جهت مصالحی خاص بتوانند شرفیاب حضور شوند.

339 : در صورت امکان رؤیت در عصر غیبت کبرا چه فرقی بین این غیبت با غیبت صغرا است؟

در دوره غیبت صغرا امام زمان به کلی از دیده ها پنهان نبود، بلکه با وکلا و سفیران خاصش در تماس بوده، و گاهی سفیران آن حضرت ملاقات برخی از افراد را با امام مهدی علیه السلام ترتیب می دادند.(959) ولی در عصر غیبت کبرا ملاقات ها به این نحو سازماندهی نشده است بلکه در صورت ضرورت خود حضرت به دیدار برخی آمده و از وجود حضرت بهره مند می شوند.