فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

336 : آیا تشرف به لقای امام زمان علیه السلام در عصر غیبت کبرا ممکن است؟

ری زیرا مقتضی موجود و مانع در این زمینه مفقود است:
الف: اما وجود مقتضی رویت این است که در عصر غیبت کبرا مصلحت بر آن است که هر از چند مدتی حضرت خودش را به برخی از مردم و بزرگانی که سخنشان مورد قبول است نشان دهد تا مردم به وجود او اطمینان پیدا کرده و طولانی شدن غیبت سبب انکار وجود حضرت نگردد. زیرا تنها دلیل و برهان - خصوصا برای عوام مردم - موجب اطمینان و یقین به وجود امام زمان علیه السلام نیست و لذا بزرگان دستور می دهند که قصه تشرف های بزرگان به خدمت امام زمان علیه السلام را برای مردم بازگو کنید که این به نوبه خود مردم را دلگرم کرده و به آنها روحیه و امید می دهد، و بر اعتقادشان نسبت به وجود حضرت می افزاید، زیرا قوی ترین دلیل بر امکان شی ء وقوع آن است.
ب: و نسبت به موانع، هیچ مانع و محذور شرعی و عقلی در تشرف به ملاقات حضرت نیست. در مباحث بعد به برخی موانع می پردازیم.

337 : چه کسانی از علما قائل به جواز و امکان تشرف بوده اند؟

عموم علمای شیعه از قدما و متاخرین قائل به امکان رویت و تشرف به لقای حضرت مهدی علیه السلام در عصر غیبت کبرا بوده اند. اینک به برخی از کلامات آنها اشاره می کنیم:
1- سید مرتضی رحمة الله علیه
ما قطع نداریم که دست کسی به امام نمی رسد و بشر نمی تواند او را ملاقات کند این امری غیر معلوم است که راهی بر قطع به آن نیست. آن گاه می گوید: اگر گفته شود که علت استتار امام خوف از ظالمین و تقیه از معاندین است، در جواب می گوییم: این علت در حق اولیا و شیعیانش نیست، پس واجب است که برای آنها ظاهر گردد....(953)
2- شیخ طوسی رحمة الله علیه
ما تجویز می کنیم که بسیاری از اولیا و قائلین به امامت او به خدمتش رسیده و از او نفع ببرند.(954)
3- سیدبن طاووس رحمة الله علیه
وی خطاب به فرزندش می گوید: راه به سوی امامت باز است برای کسی که خداوند - جل شأنه - اراده کرده تا به او عنایت و نهایت احسان کند.(955)
و نیز در جایی دیگر می گوید: گر چه امام الان از جمیع شیعیان غایب است ولی ممتنع نیست که جماعتی از آنان به ملاقات حضرت مشرف شده، از گفتار و کردار ایشان استفاده کنند و از دیگران کتمان نمایند....(956)
4- آخوند خراسانی رحمة الله علیه
او در مباحث اجماع می گوید: ...گر چه احتمال تشرف برخی از افراد صالح و اوحدی به خدمتش داده می شود و احیانا او را نیز می شناسند.(957)
5- محقق نائینی رحمة الله علیه
او نیز در مبحث اجماع می گوید: و اما در زمان غیبت، عادتا رؤیت حضرت ممکن نیست. آری، گاهی در زمان غیبت برای اوحدی و افراد صالح تشرف به خدمت حضرت و گرفتن حکم از ایشان امکان پذیر است.(958)

338 : آیا رؤیت و ملاقات حضرت علیه السلام در عصر غیبت با حکمت غیبت منافات دارد؟

برخی می گویند: ملاقات در عصر غیبت با حکمت غیبت و مقتضای آنکه قطع رابطه به شکل عمومی است منافات دارد. غرض از غیبت این است که حضرت از عموم مردم غایب باشد و کسی از او اطلاع نداشته باشد.
پاسخ : حکمت و مقتضی غیبت نسبت به کل افراد است یعنی قرار نیست که همه بتوانند به خدمت حضرت شرفیاب شوند و این منافات ندارد با آنکه برخی به جهت مصالحی خاص بتوانند شرفیاب حضور شوند.