فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

312 : چرا وقتی عده ای امام زمان علیه السلام را می بینند از ابتدا او را نمی شناسند؟

ر پاسخ این سوال می گوییم:
اولا:
این طور نیست که تمام کسانی که به ملاقات حضرت مشرف شده اند در ابتدا حضرت را نشناخته اند، چه بسا افرادی که از همان ابتدا حضرت را شناخته و با او انس داشته اند همانند سید بحرالعلوم و مقدس ردبیلی و... .
ثانیا: هدف حضرت از ملاقات ها به طور عمده رفع گرفتاری از شیعیان است که این هدف با ملاقات ولو بدون شناخت، حاصل می شود.
ثالثا:
شناخته نشدن حضرت علیه السلام به جهت عدم انس است و معمولا در ملاقات های اول بوده که ضرت را نمی شناختند، زیرا قبلا او را ندیده بودند.
رابعا: گاهی انسان به جهت شوق زیاد و یا بی توجهی و یا توجه زیاد به کار خود است که از مخاطب خود غافل می شود و بعد از برآورده شدن حاجتش به فکر می افتد که این شخص چه کسی بود.
خامسا:
شناخته نشدن حضرت در عصر غیبت کبرا طبق مقتضای اصل اولی است، زیرا غیبت حضرت کلی است و قرار است که به جهت مصالحی حضرت ناشناخته بمانند.

313 : چرا برای امامان دیگر غیبت مقرر نگردیده است؟

برای امام زمان علیه السلام شرایط خاصی پیدا شد که هرگز برای امامان دیگر مقرر نشده بود. این شرایط باعث شد که تنها امام زمان علیه السلام از دید مردم غایب باشند نه دیگر امامان. از جمله آن شرایط و رفیت ها عبارتند از:
الف: حضرت مهدی علیه السلام آخرین امام از دوازده امامی است که پیامبر صلی الله علیه و آله از آمدن آنان خبر داده است، امامانی که هرگز نباید زمین از وجودشان خالی باشد.
ب: از آنجا که حضرت علیه السلام هر لحظه ممکن است به اذن خداوند مامور به خروج و قیام شود، لذا نمی تواند ظاهر باشد و تحت بیعت یکی از حاکمان ظلم و جور قرار گیرد.
ج:
در صورت عدم غیبت امام زمان علیه السلام به طور حتم لازم می آمد که تنها باقی مانده از حجت های الهی تا روز قیامت از طرف دشمنان کشته شود.
در نتیجه مصلحت الهی بر آن تعلق گرفت که حضرت در پشت پرده غیبت تا زمان معینی باقی بمانند.

31 : چرا ما نمی توانیم خدمت امام خود برسیم؟

اولا:
ما باید ملاحظه کنیم که وظیفه ما در این عصر و زمان چیست و برای رسیدن به کمالی که هدف از خلقت ما قرار گرفته چه باید بکنیم؟
وظیفه ما جز عمل به دستورات و وظایفی که از ناحیه امامان معصوم علیه السلام به ما ابلاغ شده و سیده چیز دیگری نیست. اگر چه مجرد ملاقات حضوری خود نیز شرفی خاص است.
ثانیا:
منشأ محرومیت از ملاقات حضرت علیه السلام و غیبت ایشان خود ما بوده ایم و خود ما نیز می توانیم با رداشتن موانع ظهور در رفع این محرومیت ها سهیم باشیم.
ثالثا:
برای هر امتی در هر عصر و زمانی یک نوع امتحان است و مسأله غیبت امام زمان علیه السلام در این وره برای جامعه شیعی یک نوع امتحان بزرگ محسوب می شود.
رابعا:
کسی نگفته ما نمی توانیم خدمت آقا امام زمان علیه السلام مشرف شویم، این امر برای هر کس مقدور است ولی مقداری سنخیت لازم دارد. باید غبار و زنگار را از چشم و دل زدود تا قابلیت لقای حضرت را پیدا کرد، و به طور کلی احتیاج به دویدن نیست بلکه اگر خود را اصلاح کنیم آن حضرت خود به دیدارمان خواهد آمد.