فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

304 : چگونه ممکن است که امام در میان ما باشد ولی او را نشناسیم؟

درباره کیفیت خفای مهدی علیه السلام در عصر غیبت کبرا دو نظریه است:
یکی اینکه شخص حضرت مخفی است (خفای شخص)، به این معنا که حضرت مهدی علیه السلام از ما دور بوده و در مکانی زندگی می کنند که هیچ کس به آن دسترسی ندارد.
دیگر اینکه شخص حضرت از ما مخفی نیست بلکه او در میان ما به سر می برد ولی عنوان او برای ما مخفی است (خفای عنوان)، به این معنا که او را می بینیم ولی به جا نمی آوریم و نمی توانیم تطبیق کنیم که این شخص که ما تاکنون او را دیده ایم همان امام زمان است. فعلا بحث در این جهت نداریم که قول حق کدام است ولی بنابر نظر خفای عنوان ممکن است که انسان اوصاف کسی را شنیده باشد و را مکرر مشاهده کرده باشد. ولی به جا نیاورده و تطبیق نکرده باشد. موضوع غیبت امام زمان علیه السلام نیز از همین قبیل است.

305 : چه کنیم که ایمانمان به وجود حضرت مهدی علیه السلام بیشتر شود؟

برای تقویت ایمان به وجود حضرت مهدی علیه السلام از راههایی می توان استفاده نمود:
1- بررسی ادله عقلی که می تواند عقل و فکر انسان را نسبت به وجود حضرت مهدی علیه السلام تقویت نماید.
2- بررسی آیات قرآنی و روایاتی که از آنها استفاده می شود که حضرت مهدی علیه السلام وجود دارد.
3- مطالعه احوال کسانی که به محضر مقدس حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا له الفداء مشرف شده اند، که این می تواند نقش به سزایی در تقویت قلوب انسان نسبت به وجود حضرت علیه السلام داشته باشد.
4- قرائت دعاهایی که در آن خطاب به حضرت شده و با او نجوا دارد که می تواند تأثیر به سزایی در اعتقاد انسان به وجود حضرت علیه السلام داشته باشد.

306 : امام زمان علیه السلام چگونه در عصر غیبت مردم را هدایت می کند؟

1- هدایت تشریعی: که به بیان احکام شرع و معارف الهی برای مردم است، این نوع هدایت غالبا با حضور امام در میان مردم تحصیل می گردد.
1- هدایت باطنی: که همان دستگیری از راه باطن و هدایت انسان از راه درون است. این نوع هدایت از آن جهت که نوعی تکوینی است احتیاج به حضور حضرت و ملاقات مردم با او ندارد بلکه با غیبت حضرت نیز امکان پذیر است و تمام کسانی که در آنها تحول و دگرگونی پیدا می شود و از راه درون به حق و حقیقت رهنمون می شوند با تصرفاتی است که از ناحیه امام زمان علیه السلام و به اراده و مشیت خداوند انجام می پذیرد.
3- برخی از انواع هدایت ها نیز هست که حضرت مهدی علیه السلام در حق شیعیانش انجام می دهد که متوقف بر حضور و ملاقات های مقطعی است، مثل هدایت گمشدگان و شفای بیماران و... .