فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

266 : سازمان وکالت چه وظایف و مسئولیت هایی را بر عهده داشته است؟

با بررسی شواهد تاریخی چنین به دست می آید که سازمان وکالت از آغاز تا پایان فعالیت آن، کارکردهای گوناگونی را دارا بوده است که از جمله عبارت است از:
1- دریافت، تحول و توزیع وجوه شرعی.
2- رسیدگی به اوقاف.
3- راهنمایی و ارشاد شیعیان و مناظره با مخالفان.
4- ایفای نقش سیاسی سازمان وکالت.
5- ایفای نقش ارتباطی سازمان وکالت.
6- کمک به نیازمندان و حل مشکلات شیعیان.

توقیعات

267 : توقیع به چه معناست؟

توقیع در لسان روایات، مطابق با مفهومی است که عرف آن را به کار گرفته است و آن عبارت است از کلمات کوتاه که بزرگان ذیل نامه های رسیده و عریضه ها مکتوب می داشتند و با آن خواسته سائل را بر آورده می نمودند. در نتیجه توقیعات حضرت مهدی علیه السلام همان مطالبی بود که حضرت به خط مبارک خود در جواب سؤال ها و عریضه ها ذیل نامه ها مرقوم می داشتند و توسط یکی از سفرا به صاحبان نامه باز می گرداندند.
اگر چه به لحاظ معنای اصطلاحی توقیع در معنا و مفهوم آن سؤال از مسأله ای نهفته است ولی در برخی موارد بر بیانات حضرت که به صورت ابتدایی صادر می شد - اگر چه از آن سؤال نشده بود - نیز توقیع اطلاق شده است.