فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

265 : چه مصلحتی در وجود وکلای ناحیه مقدسه بوده است؟

در مورد سؤال فوق به دو مصلحت اساسی می توان اشاره کرد:
1- کار وکیل سهیم شدن در تسهیل کارهای گسترده ای بوده که بر عهده سفیر قرار گرفته بود. خصوصا با در نظر گرفتن این مطلب که قرار بر سری بودن و کتمان کردن امور شیعیان در ارتباط با حضرت بود.
2- عملکرد آنها در مخفی نمودن سفیر و کتمان اسم و شخص او تأثیر بسزایی داشته است.

266 : سازمان وکالت چه وظایف و مسئولیت هایی را بر عهده داشته است؟

با بررسی شواهد تاریخی چنین به دست می آید که سازمان وکالت از آغاز تا پایان فعالیت آن، کارکردهای گوناگونی را دارا بوده است که از جمله عبارت است از:
1- دریافت، تحول و توزیع وجوه شرعی.
2- رسیدگی به اوقاف.
3- راهنمایی و ارشاد شیعیان و مناظره با مخالفان.
4- ایفای نقش سیاسی سازمان وکالت.
5- ایفای نقش ارتباطی سازمان وکالت.
6- کمک به نیازمندان و حل مشکلات شیعیان.

توقیعات