فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

264 : آیا امام زمان علیه السلام غیر از سفرا وکیل نیز داشته است؟

از تاریخ به دست می آید که امام زمان علیه السلام به جز چهار سفیر معروف وکلایی نیز داشته است که در اطراف ممالک و شهرهای اسلامی مشغول به انجام وظیفه بوده اند. ولی بین سفیران و وکیلان در فرق اساسی وجود داشته است:
1- سفیر با امام زمان علیه السلام به طور مستقیم مواجهه داشته و او را به طور شخصی می شناخته است، در حالی که وکلا این چنین نبوده اند و ارتباطشان با حضرت از طریق سفیران انجام می گرفت.
2- مسئولیت سفیر عمومی بود و شامل تمام شیعیان می شد ولی مسئولیت وکیل در محدوده منطقه خودش بود.

265 : چه مصلحتی در وجود وکلای ناحیه مقدسه بوده است؟

در مورد سؤال فوق به دو مصلحت اساسی می توان اشاره کرد:
1- کار وکیل سهیم شدن در تسهیل کارهای گسترده ای بوده که بر عهده سفیر قرار گرفته بود. خصوصا با در نظر گرفتن این مطلب که قرار بر سری بودن و کتمان کردن امور شیعیان در ارتباط با حضرت بود.
2- عملکرد آنها در مخفی نمودن سفیر و کتمان اسم و شخص او تأثیر بسزایی داشته است.

266 : سازمان وکالت چه وظایف و مسئولیت هایی را بر عهده داشته است؟

با بررسی شواهد تاریخی چنین به دست می آید که سازمان وکالت از آغاز تا پایان فعالیت آن، کارکردهای گوناگونی را دارا بوده است که از جمله عبارت است از:
1- دریافت، تحول و توزیع وجوه شرعی.
2- رسیدگی به اوقاف.
3- راهنمایی و ارشاد شیعیان و مناظره با مخالفان.
4- ایفای نقش سیاسی سازمان وکالت.
5- ایفای نقش ارتباطی سازمان وکالت.
6- کمک به نیازمندان و حل مشکلات شیعیان.