فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

217 : ابواب حدیثی که دلالت بر وجود امام مهدی علیه السلام دارد کدام است؟

در مصادر حدیثی شیعه ابوابی به چشم می خورد با روایات فراوان که هر کدام دلالت صریح یا ضمنی یا التزامی بر ولادت و وجود امام مهدی علیه السلام دارد و تعداد زیادی از آنها صحیح السند است. اینک تنها به این ابواب به صورت فهرست وار اشاره می کنیم:
1- حجت بر خلق تنها توسط امام قائم است. در ذیل این باب ده ها روایات وجود دارد که برخی از سندها صحیح است.(653)
2- ائمه ارکان زمین هستند.(654)
3- برای هر زمانی هدایت گری است.(655)
4- ائمه والیان امر خدایند.(656)
5- امام مایه حیات مردم است.(657)
6- احادیث غیبت: ده ها روایت در مصادر حدیثی وجود دارد که دلالت بر اصل غیبت دارد و تعداد بسیاری از آنها صحیح السند است. روایاتی که کلینی و دیگران در کتاب های حدیثی خود نقل کرده اند.(658)
ابن فارس می گوید: ماده (غیب) اصل صحیحی است که دلالت بر مستور بودن شی ء از چشم ها دارد.(659)
فیومی می گوید: ماده غیبت به معنای دور شدن شی ء است....(660)
7- احادیثی که دلالت بر وجود دو غیبت برای حضرت مهدی علیه السلام دارد (ده حدیث).
8- احادیثی که دلالت دارد بر اینکه غیبت او طولانی است (نود و یک حدیث).
9- روایاتی که دلالت بر علت غیبت دارد (هفت حدیث).
10- روایتی که دلالت بر فواید وجود او انتفاع مردم در عصر غیبت از حضرت دارد (هفت حدیث).
11- روایاتی که دلالت بر طول عمر او دارد (سیصد و هیجده حدیث).
12- روایاتی که دلالت دارد بر اینکه او دائما در سن جوانی است (هشت حدیث).
13- روایاتی که بر فضیلت ایمان به آن حضرت در عصر غیبت دلالت دارد. (بیست و سه حدیث).

وجود امام مهدی علیه السلام در روایات فریقین

218 : حدیث ثقلین چگونه دلالت بر وجود امام زمان علیه السلام دارد؟

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حدیثی فرمود: ان تارک فیکم خلیفتین کتاب الله حبل ممدود ما بین السماء و الارض او ما بین السماء الی الارض، و عترتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض(661)؛ همانا من دو جانشین را در میان شما می گذارم کتاب خدا ریسمان کشیده شد مابین آسمان و زمین یا مابین آسمان تا زمین، و عترتم اهل بیتم، و همانا این دو از یکدیگر جدا نمی شوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.
در این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: کتاب و عترت تا قیامت از یکدیگر جدا نمی شوند، مطابق این گفتار اگر زمانی عدل کتاب که همان عترت است در روی زمین نباشد لازم می آید که این دو از یکدیگر جدا شده باشند و این با ظاهر حدیث مخالف است.
ابن حجر مکی می گوید: در احادیثی که سفارش به اهل بیت شده به این نکته اشاره دارد که تا روز قیامت زمین خالی از اهل بیتی که اهلیت هدایت دارند نخواهد بود، همان گونه که کتاب عزیز چنین است و لذا اهل بیت امان برای اهل زمین معرفی شده اند و نیز در روایات آمده است: در هر قوم و دسته ای عدولی از اهل بیت من است.(662)
حافظ سمهودی می گوید: از این حدیث ثقلین استفاده می شود که هر زمان باید فردی از اهل بیت که سزاوار تمسک به اوست تا روز قیامت موجود باشد تا امر به تمسکی که در روایت به آنها شده معنا پیدا کند همان گونه که کتاب عزیز چنین است. و لذا اهل بیت امان اهل زمین معرفی شده اند که هر گاه از روی زمین بروند زمین نیز نابود خواهد شد.(663)
همین معنا از علامه مناوی در شرح جامع الصغیر سیوطی رسیده است.(664) نتیجه اینکه از حدیث ثقلین که مورد اتفاق بین شیعه و سنی بوده و از احادیث متواتر است به خوبی استفاده می شود که در هر زمان امام معصومی از عترت پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت معصوم او باید موجود باشد، امامی که اهلیت برای اقتدا و تمسک را داشته باشد کسی که خود به هدایت مطلق رسیده و از ضلالت به دور است و لذا می تواند دیگران را نیز به هدایت مطلق رسانده و از مطلق ضلالت گمراهی دور کند. چنین شخصی در این زمان غیر از حضرت مهدی علیه السلام نیست.