فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

206 : چه فایده ای در وجود امامی است که حافظ شرع و ملت نبوده و اجرای احکام الهی نمی کند؟

گاهی سؤال می شود: اگر قرار است که امام در پشت پرده غیبت باشد و بر کسی ظاهر نگردد و نیز متولی اقامه حد و تنفیذ حکم نگردد و مردم را به حق و جهاد با دشمن دعوت نکند چه فایده ای در وجود اوست؟
پاسخ :
1- غیبت امام به جهتی از ناحیه ما می باشد، و لذا در ظهور او نیز عملکرد ما دخیل است.
2- در عصر غیبت هرگز حدود الهی و تنفیذ احکام و دعوت به حق و جهاد با دشمنان تعطیل نمی گردد بلکه بنا بر توکیل عام از جانب امام زمان علیه السلام این امور به فقها واگذار شده است.
3- امام گر چه غایب است ولی نسبت به احکام کلی جنبه نظارتی داشته و حافظ مجموعه شریعت است. و لذا در صورتی که اجماعی بر خلاف حق تشکیل شود دخالت کرده و القای خلاف می نماید.
4- وجود امام آن گونه که در جای خود گفته شد واسطه فیض الهی و علت غایی خلقت است و بدون او زمین مضطرب خواهد شود و لذا او واسطه تکوین نیز می باشد.
5- امام گر چه از انظار عموم مردم غایب است ولی نسبت به نفوس قابل هدایت باطنی دارد، او هر نفسی را که قابل هدایت ببیند از راه باطن او را به حق و حقیقت رهنمون خواهد ساخت.

وجود امام مهدی علیه السلام از دیدگاه قرآن

207 : از آیات سوره قدر چگونه وجود امام زمان علیه السلام استفاده می شود؟

از سوره قدر به خوبی استفاده می شود که ملائکه شب قدر در هر سال به جهت هر کاری بر زمین فرود می آیند.
انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادریک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر(606)؛ ما آن [قرآن ] را در شب قدر نازل کردیم. و تو چه میدانی شب قدر چیست؟! شب قدر بهتر از هزار ماه است. فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای [تقدیر] هر کاری نازل می شوند. شبی است سرشار از سلامت [و برکت و رحمت ]تا طلوع سپیده.
در سوره دخان نیز به این موضوع اشاره شده است. آنجا که می فرماید: حم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلة مبارکة انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم(607)؛ حم. سوگند به این کتاب روشنگر. که ما آن را در شبی پر برکت نازل کردیم. ما همواره انذار کننده بوده ایم. در آن شب هر امری بر اساس حکمت [الهی ] تدبیر و جدا می گردد.
ماه رمضان تا روز قیامت تکرار می شود و در نتیجه لیلةالقدر نیز تا روز قیامت استمرار دارد پس نزول ملائکه و روح نیز در هر شب قدر تکرار می شود. سوال این است: ملائکه و روح که در هر سال شب قدر بر زمین فرود می آیند بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله بر چه کسی وارد می شوند؟ با تامل و دقت پی می بریم که در هر زمان باید امامی کامل و معصوم وجود داشته باشد تا محل نزول ملائکه و روح گردد. امام باقر علیه السلام فرمود: یا معشر الشیعة! خاصموا بسورة
((
نا
ان
زلناه تفلجوا، فوالله أنها لحجة الله تبارک و تعالی علی الخلق بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و أنها لسیدةدینکم و أنها لغایة علمنا. یا معشر الشیعة! خاصموا بحم والکتاب المبین فأِنها لولاة الامر خاصة بعد الرسول الله صلی الله علیه و آله(608)؛ ای جماعت شیعه با خصم خود به سوره انا انزلناه محاجه کنید که پیروز خواهید شد، پس سوگند به خدا که این سوره از برای حجت خداوند تبارک و تعالی بعد از رسول است این سوره همانا مدرک دین شما و نهایت علم ما است. ای جماعت شیعه با آیه حم. و الکتاب المبین... بحث کنید؛ زیرا این آیات اختصاص به والیان امر بعد رسول خدا دارد....
و نیز فرمود: و ایم الله! ان من صدق بلیلة القدر، لیعلم أنها لنا خاصة...(609)؛ به خدا سوگند همانا هر کس تصدیق کند لیلة القدر را علم پیدا می کند که از برای ما است....
امام امیر المومنین علیه السلام به ابن عباس فرمود: ان لیلة القدر فی کل سنة و انه ینزل فی تلک الیلة امر السنة و ان لذلک الامر ولاة بعد رسول الله صلی الله علیه و آله فقلت: من هم؟ فقال: انا و أحد عشر من صلبی ائمة محدثون...(610)؛ همانا در هر سال لیلة القدر است، در آنشب امر یک سال نازل می شود. برای آن والیانی است بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله. ابن عباس می گوید عرض کردم: آنان چه کسانی هستند. حضرت فرمود: من و یازده نفر از صلب من که همگی امام و محدثند.
رسول خدا صلی الله علیه و آله به اصحاب خود فرمود: آمنوا بلیلة القدر، أنها تکون لعلی بن ابی طالب و لولده الاحد عشر من بعده(611)؛ به لیلة القدر ایمان آوردید؛ زیرا برای علی بن ابی طالب و یازده فرزند بعد از اوست.