فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

19 : اگر وجود امام لطف است، چرا در هر منطقه ای امامی وجود ندارد؟

اولا:
متکلمین در مباحث علم کلام اثبات کرده اند که در هر زمان بیش از یک امام نباید باشد، زیرا همان گونه که تعدد خدا صحیح نیست بلکه محال عقلی بوده و در نظام تکوین فساد ایجاد خواهد شد تعدد امام نیز محال است، به جهت اینکه امام حق سلطه داشته و می تواند اعمال سلطه و تصرف کند و این با فرض عدد منجر به فساد عالم خواهد شد.
ثانیا:
آن لطفی که برای امام عصر علیه السلام در نظر گرفته اند و در جای خود به آن اشاره کرده ایم با وجود یک امام معصوم تحصیل خواهد شد، لذا احتیاج به افراد متعدد در هر منطقه ای نیست آری آنچه که در هر منطقه به آن نیاز است وجود عالم به دین است.

194 : برهان عنایت چگونه بر وجود امام زمان علیه السلام دلالت دارد؟

یکی از براهینی که بر وجود امام زمان علیه السلام استدلال می شود برهان عنایت است.
عنایت در لغت به معنای اراده و قصد است و در اصطلاح تعریفات گوناگونی برای آن شده است.
شیخ اشراق می گوید: عنایت احاطه حق تعالی به چگونگی نظام کلی و به آنچه که تمام این مجموعه بر آن است می باشد...(582)
فخر رازی می گوید: عنایت یعنی علم خداوند به اینکه اشیا به چه حالتی باشند تا بر بهترین و کامل ترین وجه واقع شوند.(583)
صدر المتألهین می گوید: نظام معقول که نزد حکما عنایت نام دارد مصدر همین نظام موجود است پس این عالم موجود در نهایت خیر و فضیلت ممکن است.(584)
وجوب وجود امام را از طرق برهان عنایت به دو بیان می توان تقریر کرد:
1- آفرینش هستی بهترین و نیکوترین نظام ممکن است. لازمه این گفتار لزوم وجود امام در آفرینش است وگرنه نظام، احسن نخواهد بود. لذا به همان دلیل و برهانی که تکلیف و بعثت ضرورت دارد وجود مستمر امام نیز ضرورت دارد.
2- خداوند برای کمال یابی هر موجودی که در این عالم رنگ هستی می گیرد همه نوع ابزار ضروری و غیر ضروری را در اختیارش گذاشته تا به کمال برسد، چگونه ممکن است انسانی که در دامان همین طبیعت است از این قانون استثنا شده و ارتقای معنوی او نادیده گرفته شود؟

195 : برهان فطرت بر وجود امام زمان علیه السلام را چگونه تقریر می کنید؟

این برهان را با ذکر مقدماتی تقریر خواهیم نمود:
- روان شناسان تمایلات غریزی و فطری انسان را به سه نوع تقسیم کرده اند:
الف: تمایلات شخصی از قبیل دوستی و... .
ب: تمایلات اجتماعی از قبیل همنوع دوستی.
ج: تمایلاتی عالی از قبیل حقیقت جویی و حس دینی و پرستش و رسیدن به کمال مطلق و... .
2- برای رسیدن به کمال مطلق و معبود حقیقی، احتیاج به واسطه ای دارد که خود سفر کرده تا بتواند انسان را دستگیری کند. تمایل به این واسطه نیز در وجود انسان احساس می شود.
3- اگر تمایل و کشش به چیزی در انسان وجود دارد باید آن چیز در خارج وجود داشته باشد وگرنه وجودش در انسان لغو است. و به عبارت دیگر کشش و عشق انسان به کامل مطلق و انسان کامل معصوم که واسطه او در عالم خلقت است، از امور ذات الاضافه است. و تحقق این امور بدون تحقق مضاف الیه امکان پذیر نیست. نتیجه اینکه وجود امام به عنوان واسطه وصول به کمال مطلق ضروری است.
حال اگر کسی سؤال کند که این کشش چگونه در انسان به وجود می آید در جواب می گوییم هر گاه با عقل و فکر به این نتیجه رسیدیم که در عالم وجود باید واسطه فیض موجود باشد که وجودش دارای آثار و برکات چندی است انسان فطرتا به او گرایش پیدا می کند و به همین جهت است که باید همیشه این انسان کامل وجود خارجی داشته باشد.