فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

154 : حکم کسی که ایمان به ولادت امام مهدی علیه السلام ندارد چیست؟

از آنجا که ولادت و وجود حضرت مهدی علیه السلام مبنای شیعه در طول تاریخ بوده و به تعبیری ضرورت مذهب به حساب می آمده است و لذا اجماع شیعه از عوام و خواص بر آن بوده است، بدین جهت کسی که منکر ولادت و وجود امام مهدی علیه السلام است از تشیع و جامعه شیعی خارجی می شود، گر چه برای خود ادله ای وهمی ذکر کند زیر امر ضروری خود بهترین دلیل بر اثبات آن است.
بلکه بالاترین از این مطابق رای متقدمین و متاخرین از علمای امامیه که امامت را از اصول دین می دانند، کسی که منکر امامت و وجود امام معصوم در برهه ای از زمان باشد از دین خارج است، گر جه در ظاهر حکم به اسلام او می شود، همان گونه که چنین حکمی درباره اهل سنت صادق است.

155 : چه کسانی هنگام ولادت حضرت مهدی علیه السلام او را زیارت کرده اند؟

اسامی پنج نفر را در این مورد می توان نام برد:
1- حکیمه دختر امام جواد علیه السلام.(464)
2- زن قابله.(465)
3 و 4- نسیم و ماریه.(466)
5- کنیز امام عسکری علیه السلام.(467)

156 : چه کسانی در مدت پنج سال آخر حیات امام عسکری علیه السلام امام زمان علیه السلام را دیده اند؟

در مورد این سؤال می توان به اسامی عده ای اشاره کرد:
1- محمد بن عثمان عمری با چهل نفر.(468)
2- ابوهارون.(469)
3- یعقوب بن منقوش.(470)
4- عمرو اهوازی.(471)
5- حکیمه دختر امام جواد علیه السلام.(472)
6- محمد بن اسماعیل بن موسی بن جعفر.(473)
7- ابو نصر ظریف خادم.(474)
8- ابوعلی بن مطهر.(475)
9- عقید خادم و اسماعیل بن علی نوبختی.(476)
10- نسیم، خادم امام عسکری علیه السلام.(477)
11- اصحاب امام عسکری علیه السلام.(478)
12- مردی از فارس.(479)
13- ابو عمرو.(480)
14- ابراهیم بن عبده نیشابوری و خادمش.(481)
15- رشیق صاحب مادرای.(482)
16- کامل بن ابراهیم مدنی.(483)
17- احمد بن اسحاق قمی.(484)