فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

146 : آیا ممکن است گروهی اخباری را در موضوع ولادت حضرت جعل کرده باشند؟

درباره روایات امام مهدی علیه السلام و ولادت و وجود آن حضرت ممکن است کسی بگوید: جماعتی این روایات را جعل کرده آن گاه شیعیان آنها را نقل کرده اند در حالی که به جعل آن علم نداشته اند.
پاسخ :
این احتمال در تمام اخبار متواتر وارد است و اگر این راه به اخبار باز شود همه شرایع باطل شده و هیچ خبری قابل اثبات نیست.
اگر امر چنین بود، باید در طول زمان برای دشمنان شیعه آشکار می گشت و آنها از این طریق شیعه را مورد هجوم قرار می دادند، در حالی که چنین هجومی را از آنها مشاهده نمی کنیم.

14 : آیا با اجماعی که شیعه قبول ندارد می توان دلیل ولادت حضرت را اجماع قرار داد؟

اولا:
شیعه اجماع را در صورتی که کاشف از دلیل معتبر باشد قبول دارد و آن را یکی از ادله استنباط می داند حتی در مواردی هم می تواند انسان را به یقین به مفاد خبر مجمعین برساند و اجماعی که در جامعه یعی وجود دارد از این قبیل جماع است.
ثانیا:
شیعه بر وجود و ولادت حضرت مهدی علیه السلام تنها به اجماع استدلال نمی کند. بلکه به ادله ای دیگر از قبیل، عقل، قرآن و روایات صحیح السند نیز نظر دارد.

148 : آیا اخبار مهدی علیه السلام غامض و پیچیده است؟

روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام در مورد حضرت مهدی علیه السلام و ولادت او رسیده همگی حکایت از شخصی معین و محدود دارد که متولد خواهد شد و پس از مدتی طولانی که در غیبت به سر می برد ظهور خواهد کرد. لذا مشاهده می کنیم که هر یک از امامان به این نکته اشاره کرده اند که او چندمین از فرزندانشان است. آنان به موضوع غیبت و انواع آن و مخفی بودن ولادت و حیرت مردم در آن نیز اشاره نموده اند. گر چه بخشی از ابهامات که جزئی است مقتضای طبیعی وضع اختناق سیاسی آن عصر بوده است. آیا با این وضع می توان ادعا کرد که موضوع امام مهدی علیه السلام غامض بوده است؟