فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

145 : آیا در عصرهای مختلف در جهت رفع حیرت در امر ولادت و وجود حضرت علیه السلام کتاب تألیف شده است؟

بزرگان جامعه شیعه به پیروی از پیشینیان در راستای اهداف آنان که همان تثبیت ایمان مردم به ولادت و وجود امام زمان علیه السلام بود قدم گذاشته و دست به تالیفات گوناگون در این زمینه زدند که از آن جمله می توان به این تالیفات اشاره نمود:
1- ابو اسحاق ابراهیم بن اسحاق احمری نهاوندی: کتاب الغیبة.(431)
2- ابو اسحاق ابراهیم بن الانماطی کوفی اسدی: کتاب الغیبة.(432)
3- احمد بن حسین عبدالله مهرانی آبی: ترتیب الادلة فیما یلزم خصوم الامامیة دفعه عن الغیبة و الغائب.(433)
4- ابوالعباس احمد بن علی رازی: الشفاء و الجلاء عن الغیبة.(434)
5- ابوالحسن احمد بن محمد بن عمران بن موسی معروف به ابن الجندی: الغیبة.(435)
6- اشرف بن اعز معروف به تالج العُلی علوی حسینی: الغیبة.(436)
7- ابو محمد حسن بن حمزه معروف به طبری: الغیبة.(437)
8- ابو محمد حسن بن محمد بن یحیی معروف به ابن اخی طاهر: کتاب الغیبة و ذکر القائم.(438)
9- ابوالحسن حنظلة بن زکریا تمیمی قزوینی: کتاب الغیبة.(439)
10- ابوالحسن سلامة بن محمد بن اسماعیل: کتاب الغیبة و کشف الحیرة(440)
11- ابوالفضل عباس بن هشام ناشری اسدی: کتاب الغیبة.(441)
12- ابوالعباس عبدالله بن جعفر بن حسین حمیری قمی: کتاب الغیبة و التوقیعات.(442)
13- ابو محمد عبدالوهاب مادارئی: کتاب الغیبة.(443)
14- شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان: او در زمینه امام زمان علیه السلام و موضوعات مربوط به آن حضرت تالیفات متعددی دارد از قبیل: کتاب الغیبة، المسائل العشرة فی الغیبة، مختصر فی الغیبة، النقض علی الطلحی فی الغیبة، جواب الفارقیین فی الغیبة.
و نیز در برخی از کتب خود به طور ضمنی بحث فراوانی از مهدویت نموده است از قبیل: الایضاح فی الامامة و الغیبة، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباده، العیون و المحاسن، الجوابات فی خروج الامام المهدی علیه السلام.
15- ابوالقاسم علی بن حسین معروف به شریف مرتضی: المقنع فی الغیبة.(444)
16- علی بن محمد بن علی بن عمر بن ریاح: کتاب الغیبة.(445)
17- ابو عبدالله کاتب محمد بن ابراهیم بن جعفر: کتاب الغیبة.(446)
18- ابو علی کاتب اسکافی محمد بن احمد بن جنید: ازالة الران عن قلوب الاخوان فی الغیبة.(447)
19- ابو عبدالله محمد بن احمد صفوانی: کتاب الغیبة و کشف الحیرة.(448)
20- محمد بن زید بن علی فارسی: کتاب الغیبة.(449)
21- ابو الفتح محمد بن علی بن عثمان کراجکی: البرهان علی طول عمر صاحب الزمان و الاستطراف فی ذکر ما ورد فی الغیبة فی الانصاف.(450)
22- ابوبکر محمد بن قاسم بغدادی: کتاب الغیبة.(451)
23- ابو النصر محمد بن منصور عیاشی: کتاب الغیبة.(452)
24- ابو الفرج مظفر بن علی بن حسین همدانی: کتاب الغیبة.(453)
اینها اسامی کتاب هایی بود که تا آخر قرن سوم هجری درباره رفع حیرت به طور مستقل نوشته شده است.

146 : آیا ممکن است گروهی اخباری را در موضوع ولادت حضرت جعل کرده باشند؟

درباره روایات امام مهدی علیه السلام و ولادت و وجود آن حضرت ممکن است کسی بگوید: جماعتی این روایات را جعل کرده آن گاه شیعیان آنها را نقل کرده اند در حالی که به جعل آن علم نداشته اند.
پاسخ :
این احتمال در تمام اخبار متواتر وارد است و اگر این راه به اخبار باز شود همه شرایع باطل شده و هیچ خبری قابل اثبات نیست.
اگر امر چنین بود، باید در طول زمان برای دشمنان شیعه آشکار می گشت و آنها از این طریق شیعه را مورد هجوم قرار می دادند، در حالی که چنین هجومی را از آنها مشاهده نمی کنیم.

14 : آیا با اجماعی که شیعه قبول ندارد می توان دلیل ولادت حضرت را اجماع قرار داد؟

اولا:
شیعه اجماع را در صورتی که کاشف از دلیل معتبر باشد قبول دارد و آن را یکی از ادله استنباط می داند حتی در مواردی هم می تواند انسان را به یقین به مفاد خبر مجمعین برساند و اجماعی که در جامعه یعی وجود دارد از این قبیل جماع است.
ثانیا:
شیعه بر وجود و ولادت حضرت مهدی علیه السلام تنها به اجماع استدلال نمی کند. بلکه به ادله ای دیگر از قبیل، عقل، قرآن و روایات صحیح السند نیز نظر دارد.