فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

144 : برای رفع حیرت از جامعه شیعی علما و اصحاب چه کارهایی انجام دادند؟

شکی نیست که بعد از غیبت امام مهدی علیه السلام حیرت و شک جامعه شیعی را در سطح عوام مردم فرا گرفت، زیرا آنان امام خود را نمی دیدند ولی با فداکاری و تبلیغ علما و اصحاب این حیرت برداشته شد. از جمله کارهایی که در این مدت انجام گرفت تألیف کتاب هایی متناسب با وضع موجود در جهت رفع حیرت بود که از آن جمله می توان به این کتاب ها اشاره نمود:
1- کتاب الغیبة از محمد بن ابراهیم نعمانی که بین سال 333 تا 342 هجری تألیف یافته است.
2- کتاب الامامة و التبصرة من الحیرة از علی بن بابویه قمی (م 329 ه).
3- کتاب اکمال الدین و اتمام النعمة از محمد علی بن بابویه (م 386 ه)
4- کتاب الغیبة از شیخ طوسی (م 460 ه)
و دیگر کتاب ها
علی بن بابویه در مورد کتاب خود می گوید: ...من در این کتاب اخباری را جمع نمودم که می تواند حیرت را بر طرف سازد....(430)

145 : آیا در عصرهای مختلف در جهت رفع حیرت در امر ولادت و وجود حضرت علیه السلام کتاب تألیف شده است؟

بزرگان جامعه شیعه به پیروی از پیشینیان در راستای اهداف آنان که همان تثبیت ایمان مردم به ولادت و وجود امام زمان علیه السلام بود قدم گذاشته و دست به تالیفات گوناگون در این زمینه زدند که از آن جمله می توان به این تالیفات اشاره نمود:
1- ابو اسحاق ابراهیم بن اسحاق احمری نهاوندی: کتاب الغیبة.(431)
2- ابو اسحاق ابراهیم بن الانماطی کوفی اسدی: کتاب الغیبة.(432)
3- احمد بن حسین عبدالله مهرانی آبی: ترتیب الادلة فیما یلزم خصوم الامامیة دفعه عن الغیبة و الغائب.(433)
4- ابوالعباس احمد بن علی رازی: الشفاء و الجلاء عن الغیبة.(434)
5- ابوالحسن احمد بن محمد بن عمران بن موسی معروف به ابن الجندی: الغیبة.(435)
6- اشرف بن اعز معروف به تالج العُلی علوی حسینی: الغیبة.(436)
7- ابو محمد حسن بن حمزه معروف به طبری: الغیبة.(437)
8- ابو محمد حسن بن محمد بن یحیی معروف به ابن اخی طاهر: کتاب الغیبة و ذکر القائم.(438)
9- ابوالحسن حنظلة بن زکریا تمیمی قزوینی: کتاب الغیبة.(439)
10- ابوالحسن سلامة بن محمد بن اسماعیل: کتاب الغیبة و کشف الحیرة(440)
11- ابوالفضل عباس بن هشام ناشری اسدی: کتاب الغیبة.(441)
12- ابوالعباس عبدالله بن جعفر بن حسین حمیری قمی: کتاب الغیبة و التوقیعات.(442)
13- ابو محمد عبدالوهاب مادارئی: کتاب الغیبة.(443)
14- شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان: او در زمینه امام زمان علیه السلام و موضوعات مربوط به آن حضرت تالیفات متعددی دارد از قبیل: کتاب الغیبة، المسائل العشرة فی الغیبة، مختصر فی الغیبة، النقض علی الطلحی فی الغیبة، جواب الفارقیین فی الغیبة.
و نیز در برخی از کتب خود به طور ضمنی بحث فراوانی از مهدویت نموده است از قبیل: الایضاح فی الامامة و الغیبة، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباده، العیون و المحاسن، الجوابات فی خروج الامام المهدی علیه السلام.
15- ابوالقاسم علی بن حسین معروف به شریف مرتضی: المقنع فی الغیبة.(444)
16- علی بن محمد بن علی بن عمر بن ریاح: کتاب الغیبة.(445)
17- ابو عبدالله کاتب محمد بن ابراهیم بن جعفر: کتاب الغیبة.(446)
18- ابو علی کاتب اسکافی محمد بن احمد بن جنید: ازالة الران عن قلوب الاخوان فی الغیبة.(447)
19- ابو عبدالله محمد بن احمد صفوانی: کتاب الغیبة و کشف الحیرة.(448)
20- محمد بن زید بن علی فارسی: کتاب الغیبة.(449)
21- ابو الفتح محمد بن علی بن عثمان کراجکی: البرهان علی طول عمر صاحب الزمان و الاستطراف فی ذکر ما ورد فی الغیبة فی الانصاف.(450)
22- ابوبکر محمد بن قاسم بغدادی: کتاب الغیبة.(451)
23- ابو النصر محمد بن منصور عیاشی: کتاب الغیبة.(452)
24- ابو الفرج مظفر بن علی بن حسین همدانی: کتاب الغیبة.(453)
اینها اسامی کتاب هایی بود که تا آخر قرن سوم هجری درباره رفع حیرت به طور مستقل نوشته شده است.

146 : آیا ممکن است گروهی اخباری را در موضوع ولادت حضرت جعل کرده باشند؟

درباره روایات امام مهدی علیه السلام و ولادت و وجود آن حضرت ممکن است کسی بگوید: جماعتی این روایات را جعل کرده آن گاه شیعیان آنها را نقل کرده اند در حالی که به جعل آن علم نداشته اند.
پاسخ :
این احتمال در تمام اخبار متواتر وارد است و اگر این راه به اخبار باز شود همه شرایع باطل شده و هیچ خبری قابل اثبات نیست.
اگر امر چنین بود، باید در طول زمان برای دشمنان شیعه آشکار می گشت و آنها از این طریق شیعه را مورد هجوم قرار می دادند، در حالی که چنین هجومی را از آنها مشاهده نمی کنیم.