فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

138 : آیا اعتقاد به ولادت حضرت مهدی علیه السلام و وجود او تا این زمان از ضروریات ایمان است؟

اعتقاد به ولادت و وجود امام مهدی علیه السلام بر اساس ایمان و اعتقاد به امامت در هر زمان و ضرورت وجود حجت در هر زمان است. شیعه معتقد است که امامت از اصول دین است و زمین هیچ زمانی خالی از حجت نیست، کسی که چنین عقیده ای دارد معتقد به ولادت حضرت مهدی علیه السلام است زیرا مطابق نص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امامان بعد از ایشان دوازده نفرند که پیاپی تا روز قیامت خواهد بود و از طرفی دیگر هر یک از امامان بر امام بعد از خود نص و تصریح نموده اند.
و از حیث تاریخ نیز جامعه شیعی، امامت امام مهدی علیه السلام را پذیرفته اند. از طرفی دیگر می دانیم که هر کس وظیفه دارد امام زمان خود را بشناسد و بیعت او را بر گردن داشته باشد. در نتیجه اعتقاد به ولادت و وجود امام زمان حضرت مهدی علیه السلام ضروری است گر چه به جهت شرایط و موانعی در غیبت به سر می برد.

13 : چرا قرآن به طور رسمی به مسئله ولادت و وجود امام مهدی علیه السلام اشاره نکرده است؟

اولا: قرآن به بسیاری از مسائل عقیدتی و عملی اشاره نکرده است بلکه بیان آن را به پیامبرش واگذار نموده است. گر چه اصول معارف و احکام در قرآن کریم موجود است.
ثانیا:
از برخی از آیات قرآن به طور وضوح ولی کلی استظهار می شود که باید در هر زمانی انسان کامل و معصومی به نام حجت خدا موجود باشد، که درباره هر یک از این آیات در جای خود بحث خواهیم کرد.

140 : چه ضرورت دارد انسانی در گذشته دور برای آینده ای دورتر به دنیا آمده باشد؟

گاهی سؤال می شود اگر خداوند متعال اراده کرده که در پایان تاریخ بشر جهان را پر از عدل و داد کند و این کار احتیاج به رهبری الهی دارد، چه ضرورتی است که او را قبل از تشکیل حکومت عدل جهانی خلق کند؟ چرا او را در همان زمان که احتیاج به اوست خلق نمی کند؟
پاسخ :
1- از ادله عقلی و نقلی استفاده می شود که زمان هیچ گاه نباید از حجت و ولی خدا خالی باشد هم از جهت فیض تشریع و هم تکوین. این مطلب در جای خود به اثبات خواهد رسید.
2- علم جدید این مطلب را بدون استثنا به اثبات رسانده که عالم بر اساس حرکت تدریجی پایه گذاری شده است، هر چیزی حرکت تدریجی خود را دارد بدون آنکه این مطلب با قدرت خداوند تنافی داشته باشد. لذا خداوند متعال آسمان ها و زمین را در مدت شش روز آفرید نه در یک لحظه.
آیا خداوند عاجز بود که در یک لحظه آنها را بیافریند؟ هرگز. چرا باید نطفه انسان نُه ماه در شکم مادر بماند و شرایط طبیعی خود را طی کند تا تبدیل به انسانی مستوی الخلقه گردد؟ آیا خداوند عاجز است که انسان را در یک لحظه ایجاد نماید؟ در مورد تشکیل حکومت عدل جهانی نیز همین حکم جاری است، خداوند امور آن زمان را از پیش تدارک می بیند.
3- با فلسفه انتظار بیشتر هماهنگ است یعنی انتظار کسی که وجود دارد ولی غایب است بیشتر موثر است تا کسی که هنوز خلق نشده و در آینده پا به هستی وجود می گذارد.