فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

137 : آیا ممکن است که ولادت و وجود شخصی را در خارج با دلیل فلسفی اثبات نمود؟

دلیل بر ولادت و وجود حضرت مهدی علیه السلام در حقیقت همان ادله نقلی متواتر و صحیح است که دلالت بر ولادت و وجود حضرت دارد. زیرا روایات صحیح السند در این باره شنیده شده و جماعت بسیاری نیز آن حضرت را مشاهده نمودند و شیعه نیز بر این امر تبانی و اتفاق داشتند.
قدمای از شیعه و متأخرین، مضافا به این ادله، بر ولادت و وجود حضرت به ادله عقلی و فلسفی به جهت تأیید این مسأله استدلال کرده اند خصوصا آنکه این ادله می تواند قرینه ای قطعی برای روایات در این موضوع باشد. حال چه اشکالی در این نوع استدلال وجود دارد؟

138 : آیا اعتقاد به ولادت حضرت مهدی علیه السلام و وجود او تا این زمان از ضروریات ایمان است؟

اعتقاد به ولادت و وجود امام مهدی علیه السلام بر اساس ایمان و اعتقاد به امامت در هر زمان و ضرورت وجود حجت در هر زمان است. شیعه معتقد است که امامت از اصول دین است و زمین هیچ زمانی خالی از حجت نیست، کسی که چنین عقیده ای دارد معتقد به ولادت حضرت مهدی علیه السلام است زیرا مطابق نص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امامان بعد از ایشان دوازده نفرند که پیاپی تا روز قیامت خواهد بود و از طرفی دیگر هر یک از امامان بر امام بعد از خود نص و تصریح نموده اند.
و از حیث تاریخ نیز جامعه شیعی، امامت امام مهدی علیه السلام را پذیرفته اند. از طرفی دیگر می دانیم که هر کس وظیفه دارد امام زمان خود را بشناسد و بیعت او را بر گردن داشته باشد. در نتیجه اعتقاد به ولادت و وجود امام زمان حضرت مهدی علیه السلام ضروری است گر چه به جهت شرایط و موانعی در غیبت به سر می برد.

13 : چرا قرآن به طور رسمی به مسئله ولادت و وجود امام مهدی علیه السلام اشاره نکرده است؟

اولا: قرآن به بسیاری از مسائل عقیدتی و عملی اشاره نکرده است بلکه بیان آن را به پیامبرش واگذار نموده است. گر چه اصول معارف و احکام در قرآن کریم موجود است.
ثانیا:
از برخی از آیات قرآن به طور وضوح ولی کلی استظهار می شود که باید در هر زمانی انسان کامل و معصومی به نام حجت خدا موجود باشد، که درباره هر یک از این آیات در جای خود بحث خواهیم کرد.