فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

108 : دیدگاه مذاهب اسلامی درباره نزول حضرت عیسی علیه السلام چیست؟

از روایات فریقین استفاده می شود که هنگام خروج حضرت مهدی علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام از آسمان فرود آمده در نماز به امام زمان علیه السلام اقتدا خواهد کرد.
بخاری به سند خود از ابو هریره نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم(310)؛ چگونه اید زمانی که فرزند مریم فرود آید در حالی که امام بر شما فردی از خودتان است.
امام باقر علیه السلام فرمود: القائم منصور بالرعب موید بالنصر، تطوی له الارض و تظهر له الکنوز، و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب و یظهر الله عزوجل به دینه ولو کره المشرکون فلا یبقی فی الأرض خراب ألا عمر، و ینزل روح الله عیسی بن مریم علیه السلام فیصی خلفه(311)؛ قائم توسط ترس یاری و به نصرت تأیید می شود. زمین برای او خواهد چرخید و گنج ها برای او ظاهر خواهد شد و سلطنتش مشرق و مغرب عالم را فرا خواهد گرفت. خداوند عزوجل به واسطه او دینش را ظاهر می کند هر چند که مشرکان بر آن کراهت داشته باشند در آن هنگام در زمین جای خرابی نیست جز آنکه آباد شود و روح الله عیسی بن مریم فرود می آید و پشت سر او اقامه نماز خواهد کرد.

109 : در چه مدتی مقدمات ظهور حضرت مهدی علیه السلام فراهم می گردد؟

اتفاق امت اسلامی است بر اینکه امر حضرت مهدی علیه السلام یک شَبِه از جانب خداوند اصلاح شده و ظهورش امضا خواهد شد.
احمد بن حنبل به سند خود از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: المهدی منا اهل البیت یصلحه الله فی لیلة(312)؛ مهدی از ما اهل بیت است خداوند امر فرج او را در یک شب اصلاح خواهد کرد.
شیخ صدوق به سند خود از امام حسین علیه السلام نقل می کند که فرمود: فی التاسع من ولدی سنة من یوسف و سنة من موسی بن عمران علیه السلام و هو قائمنا اهل البیت، یصلح الله تبارک و تعالی امره فی لیلة واحدة(313)؛ در نهمین فرزند از اولاد من سنتی از یوسف و سنتی از موسی بن عمران علیه السلام است و او قائم ما اهل بیت است. خداوند تبارک و تعالی امر او را در یک شب اصلاح خواهد کرد.

110 : دیدگاه مذاهب اسلامی درباره حکومت عدل گستر حضرت مهدی علیه السلام چیست؟

احادیث بسیار زیادی در متون اسلامی اعم از شیعه و سنی بر این امر اتفاق دارند که امام زمان علیه السلام بعد از ظهور خود زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد همان گونه که از ظلم و جور پر شده باشد.
ابو سعید خدری از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود: لا تقوم الساعة حتی تمتلی الارض ظلما و عدوانا، قال: ثم یخرج رجل من عترتی او من اهل بیتی یملاها قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و عدوانا(314)؛ قیامت برپا نمی شود تا آنکه زمین پر از ظلم و ستم گردد، سپس فرمود: آن گاه شخصی از عترتم یا از اهل بیتم [تردید از روای است خروج کرده زمین را از عدل پر خواهد کرد همان گونه که از ظلم و ستم پر شده باشد.
شیخ طوسی به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: یظهر صاحبنا و هو من صلب هذا - و أو ما بیده الی موسی بن جعفر علیه السلام - و یملاها عدلا کما ملئت جورا و ظلما(315)؛ صاحب ما ظهور می کند در حالی که از نسل این شخص است (حضرت با دست مبارک خود به موسی بن جعفر علیه السلام اشاره کرد) آن گاه زمین را پر از عدل و داد می کند، همان گونه که از ظلم و جور پر شده باشد.