فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

موارد اتفاقی در قضیه مهدویت

103 : آیا مذاهب اسلامی بر اصل ظهور امام زمان علیه السلام اتفاق نظر دارند؟

تمام مذاهب اسلامی بر اصل مسئله ظهور حضرت مهدی علیه السلام از ذریه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اتفاق نظر دارند. همه معتقدند که در آخرالزمان شخصی به نام مهدی علیه السلام ظهور کرده، زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد همان گونه که از ظلم و جور پر شده است.
الف. از علمای شیعه
شهید صدر رحمة الله علیه می فرماید: به راستی اعتقاد به حضرت مهدی علیه السلام به عنوان پیشوای منتظر برای تغییر جهان به جهانی بهتر در احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله به طور عموم و در روایات اهل بیت علیه السلام به طور خصوص آمده است و به طور خصوص آمده است و به حدی به این مسئله تاکید شده که جای هیچ شکی را برای انسان باقی نمی گذارد....(294)
شیخ محمد رضا مظفر می فرماید: مسئله بشارت به ظهور مهدی علیه السلام از اولاد فاطمه سلام الله علیها در آخرالزمان و اینکه زمین را از عدل و داد پر می کند بعد از آنکه از ظلم و جور پر شده باشد، از مسائلی است که به طور متواتر از پیامبر صلی الله علیه و آله رسیده است و مسلمانان در کتاب های روایی خود آنها را نقل کرده اند.(295)
ب. از علمای اهل سنت
ناصر الدین البانی می گوید: اما مسئله مهدی، باید دانسته شود که درباره خروج او احادیث صحیح بسیاری وارد شده است....(296)
شیخ عبدالمحسن بن حمد العباد می گوید: همانا کثرت احادیث مهدی علیه السلام و تعدد طرق آنها و اثبات آنها در کتاب های اهل سنت به حدی است که بسیار دشوار به نظر می رسد که بتوانیم بگوییم حقیقتی ندارند مگر اینکه کسی جاهل بوده یا اهل جدل باشد، یا دقت در سندهای آنها نکرده باشد و بر کلام بزرگان اهل علم واقف نباشد....(297)
شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز می گوید: پس از مهدی علیه السلام معلوم و احادیث در آن مستفیض بلکه متواتر و تقویت کننده یکدیگرند، و جماعتی از اهل علم ادعای تواتر آنها را نموده اند....(298)

104 : آیا مذاهب اسلامی بر وجوب اعتقاد به ظهور مهدی علیه السلام اتفاق نظر دارند؟

همه مذاهب اسلامی بر این امر اتفاق نظر دارند که خروج مهدی علیه السلام در آخر الزمان از امور غیبی است که باید به آن اعتقاد پیدا کرد.
الف. از علمای شیعه
شیخ صدوق می فرماید: ایمان شخص مومن به امام زمان علیه السلام بدون علم به احوال آن حضرت صحیح نخواهد بود. زیرا ایمان کسی که به قضیه مهدویت اعتقاد دارد به او نفعی نمی رساند مگر در صورتی که عارف به شأن آن حضرت در زمان غیبت باشد.(299)
ب. از علمای اهل سنت
ناصر الدین البانی می نویسد: همانا عقیده به خروج حضرت مهدی علیه السلام عقیده ای است ثابت و متواتر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که ایمان به آن واجب است، زیرا این عقیده از امور غیب است که ایمان به آن در قرآن کریم از صفات پرهیزکاران شمرده شده است....(300)
عبدالمحسن بن حمد العباد می نویسد: تصدیق و اعتقاد به قضیه مهدویت، داخل در ایمان به رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است، زیرا از آثار ایمان به پیامبر صلی الله علیه و آله تصدیق او است در اموری که به آنها خبر داده و نیز داخل در ایمان به غیبی است که خداوند متعال مومنین را به جهت ایمان به آن مدح کرده است....(301)