فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

75 : چگونه با وجود تحریف در تورات و انجیل به آن استشهاد می شود؟

گاهی سؤال می شود که شما قائل به وجود تحریف در تورات و انجیل و دیگر کتب آسمانی غیر از قرآن هستید چگونه در قضیه مهدویت و سایر موضوعات به آن استدلال می کنید؟
پاسخ :
1- در موضوع مهدویت چنان آیات و روایات فراوانی وجود دارد که برای اثبات آن احتیاج به منابعی دیگر غیر قرآن نباشد.
2- استناد و استشهاد به بشارات کتاب های آسمانی و غیر آسمانی دیگران از باب تایید است نه اثبات.
3- نقل بشارات از کتاهای مقدس دیگران به جهت تقارن بین ادیان و هدایت اهل ادیان به دین حق یعنی اسلام است.
4- کسی ادعا نکرده که تمام آنچه که در کتاب های مقدس ادیان دیگر آمده تحریف شده است بلکه آنچه مسلم است اینکه بخشی از آنها مورد تحریف قرار گرفته است.
5- در اثبات عدم تحریف در مواردی که به آنها استشهاد می شود همین بس که در مصادر اسلامی نیز به آن اشاره بلکه تصریح شده است.
6- برخی از بشارات کتاهای مقدس ادیان دیگر با واقعیات تاریخی مطابقت داشته است، از قبیل اینکه مصلح جهانی همان امام دوازدهم از ذریه اسماعیل و از نسل بهترین زنان است که ولادت او در وضع شدید و اختناق سیاسی به وقوع خواهد پیوست و به همین جهت خداوند او را از ظالمان تا هنگام ظهور محفوظ خواهد داشت.

76 : چرا قوانین ادیان آسمانی پیشین به نحو اکمل پیاده نشد؟

پیاده شدن عدل و داد و قوانین الهی در جامعه احتیاج به گذران دو مرحله دارد:
1- مرحله تنظیم قوانین اجتماعی از ناحیه قانون گذاری که عالم و عادل است، این مرحله با ارسال و انزال کتب انجام پذیرفت.
- مرحله تطبیق قوانین الهی که با گذر از دو شرط قابل پیاده شدن در جامعه بشری است:
الف: رسیدن جامعه بشری به رشد و تکامل فکری، تا استطاعت درک آن قوانین را داشته باشد و نیز به آن ایمان آورد.
ب:
تنفیذکننده و پیاده کننده آن قوانین، عالم، مقتدر و معصوم باشد تا بتواند آن قوانین را در سطح عالم پیاده نماید.

77 : چرا در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حکومت جهانی توحیدی تحقق نیافت؟

بشر به مانند طفلی است که در ابتدای زندگی خود احتیاج به طی مدارس و مدارج علمی و عملی در سطوح مختلف دارد تا بتواند به رشد و تکامل نهایی خود برسد.
به همین جهت است که رهبران الهی بدون ایجاد شرایط و زمینه کافی برای رسیدن به آن هدف، آمادگی برای اجرای حکومت عدل جهانی را ندارند و این به جهت نقص آنها نیست بلکه مشکل از ناحیه نبود قابلیت محل است.