فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

71 : وسعت حکومت حضرت مهدی علیه السلام چقدر است؟

از عهد جدید استفاده می شود که حکومت حضرت مهدی علیه السلام که از آن به ملکوت آسمان ها یا ملکوت خداوند برای فرزند انسان تعبیر شده تمام روی زمین را فرا خواهد گرفت، در انجیل لوقا آمده است: در آینده مردمی از شرق و غرب و شمال و جنوب زمین آمده و بر سر سفره، در ملکوت خداوند خواهند نشست .(123)
و در انجیل مرقس می خوانیم: و واجب است که قبل از آن به جمیع عالم بشارت داده شود.(124)
در احادیث اسلامی نیز به این موضوع اشاره شده است، امام باقر علیه السلام می فرماید: القائم منا... یبلغ سلطانه المشرق و المغرب(125)؛ قائم از ما... حکومت او مشرق و مغرب عالم را فرا خواهد گرفت.
ابو داوود به سندش از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: ویهلک الله فی زمانه الملل کلها ألا ألاسلام(126)؛ خداوند در زمان او [مهدی علیه السلام ]اهل همه ملت ها به جز اسلام را هلاک خواهد نمود.

72 : اوصاف یاران منجی در اناجیل چیست؟

در اناجیل مسیحیان اوصافی برای یاران منجی بشریت ذکر شده که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1- اطاعت: در انجیل مرقس آمده است: به حق به شما می گویم: هر کس که همانند طفل، ملکوت خدا را نپذیرد در آن داخل نخواهد شد.(127) مثال به طفل اشاره به اطاعت مطلق است.
2- عمل به احکام: در انجیل متی آمده است: این گونه نیست که هر کسی یا رب یا رب بگوید داخل در ملکوت آسمان ها شود، بلکه هر کس به خداست پروردگار عمل کند در آسمان هاست.(128)
3- استضعاف: در انجیل لوقا آمده است: خوشا به حال شما ای فقرا، زیرا برای شماست ملکوت خداوند. خوشا به حال شما ای گرسنگان در امروز، زیرا در آینده سیر خواهید شد. خوشا به حال شما ای گریه کنندگان، زیرا در آینده خندان خواهید شد. این در حالی است که در جای خود ملکوت آسمان به عصر ظهور تطبیق شده است.(129)

73 : آیا در اناجیل به علائم ظهور منجی اشاره شده است؟

در انجیل متی آمده است: ...و در آن هنگام که عیسی در باغ زیتون نشسته بود شاگردانش به نزد او آمده و با او خلوت کردند و از او سؤال نمودند: به ما بگو: در چه زمانی این امور تحقق خواهد یافت و علامت و نشانه آمدن تو و پایان عالم چیست؟(130) و نیز می خوانیم: و زود است که خبر از جنگ هایی می شنوید... مبادا که فزع کنید زیرا وقوع آنها حتمی است(131).
و نیز آمده است: و هنگامی که فرزند انسان در مجد و عظمتش می آید و در حالی که ملائکه او را همراهی می کنند بر روی عرش عظمتش می نشیند و جمیع امت ها نزد او محشور خواهند شد...(132).
در انجیل لوقا آمده است: فریسیّون از او سؤال نمودند: چه زمانی ملکوت خداوند می آید؟ او در جواب فرمود: ملکوت خدا غیر مترقبه می آید(133).
و نیز می خوانیم: و هنگامی که خبر از جنگ ها و فتنه ها شنیدید فزع نکنید زیرا این امور باید در ابتدا تحقق یابد ولی این پایان عالم نیست. آن گاه به آنان فرمود: زود باشد که امتی بر امتی و مملکتی بر مملکتی قیام کند و زلزله های شدید و گرسنگی ها و قحطی ها در مکان های زیادی به وقوع پیوندد و زود است که امور خوفناک و نشانه های بزرگی حادث گردد(134).