فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

70 : ظهور منجی در اناجیل در چه وقتی معین شده است؟

از برخی عبارات اناجیل به دست می آید که وقت ملکوت آسمان ها که همان حکومت عدل جهانی توحیدی در روی زمین است آخرالزمان معین شده است.
حضرت عیسی علیه السلام در مورد مقدمات برپایی ملکوت خداوند می گوید: و زود است که خبر از جنگ ها و شایعات بشنوید مبادا که فزع کنید زیرا حدوث آنها حتمی است ولی نهایت عالم نخواهد بود.(120)
و نیز می فرماید: ...آنکه تا نهایت باقی می ماند اوست کسی که خلاصی می یابد.(121)
و این مطلب موافق روایاتی است که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله رسیده و اشاره دارد به اینکه: المهدی یخرج فی آخر الزمان(122)؛ مهدی در آخرالزمان خروج خواهد نمود.

71 : وسعت حکومت حضرت مهدی علیه السلام چقدر است؟

از عهد جدید استفاده می شود که حکومت حضرت مهدی علیه السلام که از آن به ملکوت آسمان ها یا ملکوت خداوند برای فرزند انسان تعبیر شده تمام روی زمین را فرا خواهد گرفت، در انجیل لوقا آمده است: در آینده مردمی از شرق و غرب و شمال و جنوب زمین آمده و بر سر سفره، در ملکوت خداوند خواهند نشست .(123)
و در انجیل مرقس می خوانیم: و واجب است که قبل از آن به جمیع عالم بشارت داده شود.(124)
در احادیث اسلامی نیز به این موضوع اشاره شده است، امام باقر علیه السلام می فرماید: القائم منا... یبلغ سلطانه المشرق و المغرب(125)؛ قائم از ما... حکومت او مشرق و مغرب عالم را فرا خواهد گرفت.
ابو داوود به سندش از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: ویهلک الله فی زمانه الملل کلها ألا ألاسلام(126)؛ خداوند در زمان او [مهدی علیه السلام ]اهل همه ملت ها به جز اسلام را هلاک خواهد نمود.

72 : اوصاف یاران منجی در اناجیل چیست؟

در اناجیل مسیحیان اوصافی برای یاران منجی بشریت ذکر شده که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1- اطاعت: در انجیل مرقس آمده است: به حق به شما می گویم: هر کس که همانند طفل، ملکوت خدا را نپذیرد در آن داخل نخواهد شد.(127) مثال به طفل اشاره به اطاعت مطلق است.
2- عمل به احکام: در انجیل متی آمده است: این گونه نیست که هر کسی یا رب یا رب بگوید داخل در ملکوت آسمان ها شود، بلکه هر کس به خداست پروردگار عمل کند در آسمان هاست.(128)
3- استضعاف: در انجیل لوقا آمده است: خوشا به حال شما ای فقرا، زیرا برای شماست ملکوت خداوند. خوشا به حال شما ای گرسنگان در امروز، زیرا در آینده سیر خواهید شد. خوشا به حال شما ای گریه کنندگان، زیرا در آینده خندان خواهید شد. این در حالی است که در جای خود ملکوت آسمان به عصر ظهور تطبیق شده است.(129)