فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

69 : منجی نزد مسیحیان کیست؟

حضرت مسیح مبعوث شد تا مردم را بشارت دهد. کلمه انجیل از لغت یونانی گرفته شده و به معنای خبر خوش و بشارت به رهایی آمده است. این بشارت همان قیام ملکوت خداوند و یا به تعبیر دیگر می توان از آن به حکومت توحیدی در سطح کره زمین یاد نمود.
در کتاب مقدس می خوانیم: بر من واجب است تا تمام شهرها را به ملکوت خدا بشارت دهم و برای این امر فرستاده شده ام.(114)
در انجیل متی آمده است: حضرت عیسی در جمیع شهرها و دهات سیر می کرد و در مجامع آنها مردم را تعلیم و به ملکوت بشارت می داد.(115)
در کلمات حضرت مسیح کلمه فرزند انسان زیاد به چشم می خورد، در انجیل متی آمده است: به حق می گویم که از میان حاضرین در این مکان کسانی هستند که مرگ را نمی چشند تا اینکه فرزند انسان را مشاهده نموده که در ملکوتش می آید.(116)
و نیز می خوانیم: همان گونه که برق از مشرق طلوع کرده و همه را روشن می کند آمدن فرزند انسان نیز این چنین است.(117)
و نیز می خوانیم: به همین جهت آماده باشید در ساعتی که انتظار آن را نمی کشید فرزند انسان خواهد آمد.(118)
مقصود از فرزند انسان کیست؟ مسیحیان درصدد آن هستند که بر حضرت مسیح منطبق سازند ولی از قرائن و شواهد موجود استفاده می شود که مقصود از فرزند انسان شخصی غیر از مسیح است که همان حضرت مهدی علیه السلام باشد:

الف) در انجیل یوحنا از حضرت مسیح می خوانیم: من طالب مجد و عظمت خود نیستم در آنجا کسی است که آن را می طلبد و حکم می کند.(119)
ب) از عباراتی که در انجیل متی آمده به خوبی استفاده می شود که فرزند انسان در آن عبارات غیر از حضرت مسیح است که در آخرالزمان به جهت پیاده کردن ملکوت خداوند ظهور کرده و عیسی بن مریم از را متابعت و مشایعت خواهد نمود.

70 : ظهور منجی در اناجیل در چه وقتی معین شده است؟

از برخی عبارات اناجیل به دست می آید که وقت ملکوت آسمان ها که همان حکومت عدل جهانی توحیدی در روی زمین است آخرالزمان معین شده است.
حضرت عیسی علیه السلام در مورد مقدمات برپایی ملکوت خداوند می گوید: و زود است که خبر از جنگ ها و شایعات بشنوید مبادا که فزع کنید زیرا حدوث آنها حتمی است ولی نهایت عالم نخواهد بود.(120)
و نیز می فرماید: ...آنکه تا نهایت باقی می ماند اوست کسی که خلاصی می یابد.(121)
و این مطلب موافق روایاتی است که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله رسیده و اشاره دارد به اینکه: المهدی یخرج فی آخر الزمان(122)؛ مهدی در آخرالزمان خروج خواهد نمود.

71 : وسعت حکومت حضرت مهدی علیه السلام چقدر است؟

از عهد جدید استفاده می شود که حکومت حضرت مهدی علیه السلام که از آن به ملکوت آسمان ها یا ملکوت خداوند برای فرزند انسان تعبیر شده تمام روی زمین را فرا خواهد گرفت، در انجیل لوقا آمده است: در آینده مردمی از شرق و غرب و شمال و جنوب زمین آمده و بر سر سفره، در ملکوت خداوند خواهند نشست .(123)
و در انجیل مرقس می خوانیم: و واجب است که قبل از آن به جمیع عالم بشارت داده شود.(124)
در احادیث اسلامی نیز به این موضوع اشاره شده است، امام باقر علیه السلام می فرماید: القائم منا... یبلغ سلطانه المشرق و المغرب(125)؛ قائم از ما... حکومت او مشرق و مغرب عالم را فرا خواهد گرفت.
ابو داوود به سندش از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: ویهلک الله فی زمانه الملل کلها ألا ألاسلام(126)؛ خداوند در زمان او [مهدی علیه السلام ]اهل همه ملت ها به جز اسلام را هلاک خواهد نمود.