فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

67 : آیا حضرت عیسی علیه السلام به زمین باز می گردد؟

مطابق نص قرآن و اناجیل، حضرت عیسی علیه السلام به آسمان ها رفت و در پایان تاریخ به زمین باز می گردد.
در انجیل یوحنا می خوانیم: از من شنیدید که به شما گفتم: من می روم و دوباره به سوی شما باز می گردم.(104)
در قرآن نیز به نزول حضرت عیسی علیه السلام اشاره شده است:
1- خداوند متعال می فرماید: و یکلم الناس فی المهد و کهلا(105)؛ و او [عیسی ]در گهواره و هنگام پیری با مردم سخن می گوید.
می دانیم که حضرت عیسی علیه السلام هنگام سی سالگی به آسمان ها رفت، پس مقصود به پیری همان زمان نزول او از آسمان در آخرالزمان است.
2- و نیز خداوند می فرماید: و أن من اهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته و یوم القیامة یکون علیهم شهیدا(106)؛ و هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر اینکه پیش از مرگش به او [مسیح ] ایمان می آورد و روز قیامت بر آنها گواه خواهد بود.
ضمیر در به و موته به حضرت عیسی علیه السلام باز می گردد. از این آیه به خوبی استفاده می شود که حضرت عیسی در آخرالزمان از آسمان نزول کرده و مردم به او ایمان خواهند آورد.(107)
3- و نیز می فرماید: و أنه لعلم للساعة فلا تمترن لها(108)؛ و همانا عیسی نشانه روشنی برای قیامت است پس در آن شک نداشته باشید.(109)
و نیز روایات شیعه و سنی به نزول حضرت عیسی اشاره کرده است:
بخاری به سند خود از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم(110)؛ شما را چه می شود هنگامی که فرزند مریم در میان شما فرود آمده در حالی که امام شما از بین شماست.
شیخ صدوق رحمة الله علیه به سندش از محمد بن مسلم ثقفی نقل کرده که از امام باقر علیه السلام شنیدم که می فرمود: القائم منا منصور بالرعب...و ینزل روح الله عیسی بن مریم، فیصلی خلفه(111)؛ قائم از ماست که با رعب و وحشت [که در قلوب مردم می افتد] یاری خواهد شد... و روح الله عیسی بن مریم فرود آمده و پشت سر او به نماز خواهد ایستاد.

68 : حضرت عیسی علیه السلام در کجا فرود خواهد آمد؟

از روایات استفاده می شود که مکان نزول حضرت مسیح در آخرالزمان سرزمین دمشق است.
طبرانی به سند خود از رسول خدا نقل کرده که فرمود: ینزل عیسی بن مریم عند المنارة البیضاء شرقی دمشق(112)؛ عیسی بن مریم کنار مناره سفید قسمت شرق در سرزمین دمشق فرود خواهد آمد.
ابن کثیر می گوید: مسیح دجال خروج می کند آن گاه مسیح از آسمان بر زمین فرود می آید و محل فرود او کنار مناره سفید شرقی در دمشق هنگام نماز صبح است.(113)

69 : منجی نزد مسیحیان کیست؟

حضرت مسیح مبعوث شد تا مردم را بشارت دهد. کلمه انجیل از لغت یونانی گرفته شده و به معنای خبر خوش و بشارت به رهایی آمده است. این بشارت همان قیام ملکوت خداوند و یا به تعبیر دیگر می توان از آن به حکومت توحیدی در سطح کره زمین یاد نمود.
در کتاب مقدس می خوانیم: بر من واجب است تا تمام شهرها را به ملکوت خدا بشارت دهم و برای این امر فرستاده شده ام.(114)
در انجیل متی آمده است: حضرت عیسی در جمیع شهرها و دهات سیر می کرد و در مجامع آنها مردم را تعلیم و به ملکوت بشارت می داد.(115)
در کلمات حضرت مسیح کلمه فرزند انسان زیاد به چشم می خورد، در انجیل متی آمده است: به حق می گویم که از میان حاضرین در این مکان کسانی هستند که مرگ را نمی چشند تا اینکه فرزند انسان را مشاهده نموده که در ملکوتش می آید.(116)
و نیز می خوانیم: همان گونه که برق از مشرق طلوع کرده و همه را روشن می کند آمدن فرزند انسان نیز این چنین است.(117)
و نیز می خوانیم: به همین جهت آماده باشید در ساعتی که انتظار آن را نمی کشید فرزند انسان خواهد آمد.(118)
مقصود از فرزند انسان کیست؟ مسیحیان درصدد آن هستند که بر حضرت مسیح منطبق سازند ولی از قرائن و شواهد موجود استفاده می شود که مقصود از فرزند انسان شخصی غیر از مسیح است که همان حضرت مهدی علیه السلام باشد:

الف) در انجیل یوحنا از حضرت مسیح می خوانیم: من طالب مجد و عظمت خود نیستم در آنجا کسی است که آن را می طلبد و حکم می کند.(119)
ب) از عباراتی که در انجیل متی آمده به خوبی استفاده می شود که فرزند انسان در آن عبارات غیر از حضرت مسیح است که در آخرالزمان به جهت پیاده کردن ملکوت خداوند ظهور کرده و عیسی بن مریم از را متابعت و مشایعت خواهد نمود.